ADANA İcradan Satılık Fabrika-Tesis

Şehir:Adana
İlçe:Yüreğir
Kurum:6. İcra Müdürlüğü
Dosya No:2007/6618 Esas
Cinsi:Fabrika-Tesis
Açıklama:ADANA İcradan Satılık Fabrika-Tesis
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:3.717.704,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.858.852,00 TLSatış Tarih: 19.07.2010 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.858.852,00 TLSatış Tarih: 29.07.2010 Saat : 09:30

İlan Metni :

T.C. Adana 6. İcra Müdürlüğünden Taşınmazın Açık Artırma İlanı Dosya No: 2007/6618 Esas Satılmasına karar verilen Taşınmazın Cinsi, kıymeti, Adedi Evsafı ¦. TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ: Yüreğir TSM'nde kayıtlı - Taşınmaz Adana ili, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet mah. 9311 ada, 3 parselde kayıtlı iken yapılan İmar Uygulaması sonucunda ADANA ILI, YÜREĞİR İLÇESİ, CUMHURİYET MAH. 9311 ADA, 6 PARSEL olmuştur. Tamamı 8.655,00- m2.'dir. tapu kaydında ÇIRÇIR FABRİKASI niteğindedir. Tapunun 370 cilt, 36727 sayfada, zemin tipi ana taşınmaz, zemin no: 38724475 dir. Tam hisselidir. TAŞINMAZIN ADRESİ: Karataş cad. Karataş yolu üzeri 5/km. no:447/A - Yüreğir / Adana TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:. Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bildirmiş olduğu 12.05.2010 tarihli ve M.01.6.Yür..0.13/3776 sayılı imar çapında Cumhuriyet mahl. 9311 ada, 6 parselin Serbest Sanayi Alanı E:70 olarak imarlı olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu 9311 ada, 6 parselde kayıtlı 1/1 arsa paylı taşınmazın yüz ölçümü 8655 m2.'dir. taşınmazın üzerinde faal durumda Deterjan Fabrikası olarak faaliyette olan tesis ile fabrikaya ait yapılar, makine akşamlan, elektrik panolan, trafolar bulunmaktadır. Tapu kaydında Çırçır Fabrikası olarak geçmektedir. Satışa konu fabrikanın içinde Atomize Toz Deterjan Tesisi, Sodyum silikat Tesisi, Bio-Diesel, Sıvı,gübre, ve Nötr yağ Tesisi, Organik gübre tesisi, 5 ton saatlik ve 20 ton saatlik kapasiteli tesisleri bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde fabrika binalan da bulunmaktadır. Bu yapılar Briket ve Taş duvarlı kısmen sıvalı, yerleri beton ve toprak çatılan demir makas üzerine Trapez çinko olarak yapılmış elektrik tesisatlan mevcut olan yapılardır. Bu yapıların tamamı tek katlı olup depo olarak kullanılmaktadırlar. Taşınmazı üzerinde bulunan yapıların iki tanesi Betonarme briket duvarlı kısman sıvalı yerleri beton, elektrik tesisatlan mevcut olan yapılardır bu yapılar üretim binası olarak kullanılmaktadır. Oturum alanlan 1.354m2 dir. Yapılardan birisi Havuz olarak kullanılmaktadır, Bu yapının oturum alanı 118m2 dir. Yapı Briket duvarlı, kısmen sıvalıdır . Yapılardan biri kazan dairesi olarak kullanılmakta olup briket duvarlı kısmen sıvalıdır, oturum alanı 63m2 dir. Taşınmazın üzerinde bulunan iki adet yapı Elektrik trafo binası olarak kullanılmaktadır. Yapının biri iki katlı olup oturum alanı 23m2 dir, diğen ise tek katlı olup oturum alanı 27m2 dir. Taşınmaz üzerinde Trafo odası, Banyo, Wc olarak kullanılan bir yapıda mevcuttur. Bu yapının oturum alanı 137m2 dir. Taşınmaz üzerinde idare binası olarak kullanılan 2 katlı yapı bitişiğinde tek katlı yapı, ve girişte kontrol binası bulunmaktadır. Bu yapı sıvalı, boyalı, yerlen karo, dış kapı ve pencereleri, demir doğrama, iç kapılar ahşam ve elektirik tesisatlan olan yapılardır. İdare binası 2 katlı olup oturum alanı 212m2 dir, bitişiğindeki yapı tek katlı olup, oturum alanı 74m2 dir, giriş kontrol binası tek katlı olup oturum alanı 13m2 dir. Taşınmazın çevresinde bahçe duvarı ve demir korkuluklar bulunmaktadır. Bahçe duvan briket olarak yapılmış olup tamamı 406,35m2 dir, Taşınmazda yağmur sularının Toplandığı ve kanalizasyon bağlantılarının yapıldığı alt yapı bulunmaktadır. Satışa konu Taşınmaz ve Fabrikası binası Yüreğir İlçe Belediyesi İmar Planı içinde Adana Karataş yolu üzerinde Adana'ya yaklaşık 5 km mesafede çevresi tamamen fabrikalar, işyerleri, konutlar, petrol istasyonlan olarak yapılaşmış yerde olup, Adana Büyükşehir ile Yüreğir İlçe Belediyesinin ve diğer kamu ve kuruluşlannın tüm hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Taşınmazın arsa değeri 1.298.250,00.TL etmektedir. Taşınmazın üzerinde bulunan yapıların değeri 1.010.954,00.TL etmektedir, fabrikaya ait makine ve aksamlann değeri 1.225.000,00TL etmektedir, elektrik panoları ile aksamlannın değeri ise 183.500.00.TL etmektedir. Tamamı toplam olarak 3.717.704.16.TL etmekte olduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ve içindeki tüm müştemilatları ile birlikte bu değerden satışa çıkarılmıştır. Arsanın Değeri t 1.298.250,00-TL Yapılann Değeri : 1.010.954,16-TL Makine ve Aksamlarının Değeri : 1.225.000,00-TL Elektrik Panolannın ve Aksamlannın Değeri ı 183.500,00-TL TOPLAMI ; 3.717.704.16-TL Kıymet takdirine yapılan itiraz sonucunda Adana 5.lcra Hukuk Mahkemesi'nin 2009/743 Esas, 2010/146 Karar sayılı dosyasındaki Kesin Bilirkişi Raporundaki değerleri üzerinden satışa çıkanlmıştır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. MUHAMMEN KIYMETİ: 3.717.704,16TL %18 KDV alıcıya aittir. 1. SATIŞ GÜNÜd. Artırma-) : 19 / 07 / 2010 -Pazartesi günü Saat: 09.30 dan 09.45' e kadar 2.SATIŞ GÜNÜ(2. Artırma) : 29 / 07/2010- Perşembe günü Saat: 09.30dan 09.45'e kadar Yukanda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma sureti ile satılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte ADANA ADLİYE BİNASI 5. KAT 408 NOLU SATIŞ ODASINDA açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırma da tahmin edilen kıymetin %60i ( 2.230.622,50-TL.) ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla yukanda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemiş ise taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin %40'nı ( 1.487.081,67-TL) bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit pey akçesi (TL)( 743.540,84- TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri (dairemizin isim ve dosya numaraları yazılı olmak kaydıyla-bu işe esas olduğu mektupta belirtilmelidir.) gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı istediği takdirde kendisine (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV(%18) , ihale Damga vergisı,( alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak-işleri vergi borçları,( AYNINDAN DOĞAN TÜM VERGİ BORÇLARI), tellaliye harcı resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri masrafları ihale alıcısına aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya IİK nun 130. mad. Göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde ihale bedelini yatırmazsa ihale kararı kaldınlarak IİK nun 133. mad. Göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa taşınmaz hemen artırmaya çıkanlır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az 7 gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin IİK. nun 129. mad. Hükümlerine uyması şartı ile taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine neden olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilsen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hiçbir hükme hacet kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur. 6- İşbu satış ilanı -gazete ilanı - IİK. nun 127. mad. Gereğince işbu satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan tüm ilgililerine ilanen tebliğ yerine kaim olacaktır. 7- Şartname, 31/05/2010 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta pul gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla (2007/6618. Esas) müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 31/05/2010 (ic.lf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek no : 27 B.39297