Adana Yüreğir İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Adana
İlçe:Yüreğir
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2007/1906 ESAS
Cinsi:Arsa
Açıklama:Adana Yüreğir İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:73.600,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):36.800,00 TLSatış Tarih: 17.05.2011 Saat : 14:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):36.800,00 TLSatış Tarih: 27.05.2011 Saat : 14:30

İlan Metni :

T.C. ADANA 1. İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2007/1906 ESASÖrnek No:27 Bir borçtan dolayı aşağıda mevkii, tapu kaydı ve özellikleri belirtilmiş bulunan taşınmaz müdürlüğümüz tarafından satışa çıkarılmıştır. İş bu satış ilanının İİK.nun 127.nıaddesine göre, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. Satılmasına karar verilen Gayrimenkulun, Cinsi, Kıymeti, adeti, evsafı: TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Borçluya ait taşınmaz Adana İli, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mah. 9365 Ada, 7 Parsel üzerinde bulunan yapı iki katlı betonarme yapının borçluya ait olduğu tespit edilmiş olup, yapı iki katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş olup, zeminde 80 m2 olurum alanlıdır. Yapının içi dışı sıvalı, zemin ve üst katı ayrı birer mesken daire olarak kullanılmaktadır. Dama çıkan betonarme merdiven mevcuttur. Yapının zeminleri karo mozaik kaplama, kapı pencereleri ahşap yağlı boyalıdır. Yapı ve müştemilatının, hali hazır durumu ile mahalli rayiçlere göre toplam kıymetinin 60.000.00-TL edeceği ve taşınmazın zemin kıymeti Seyhan Mahallesi, 9365 ada, 7 parselin bulunduğu yer, mevkii imar planındaki konumu, arka sokak içinde olması, hali hazır kullanılış şekli göz önüne alındığında mahalli rayiçlere ve alım satım fiyatlarına göre beher m2 sinin 100,00-TL ve borçlunun 136/161 hissesine isabet eden 136,00 m2 . lik kısmının ise :l36,00m2. X 100.00-TL /m2 = 13.600.00-TL edeceği kanaatine varılmıştır. Seyhan Mah. 9365 Ada, 7 Parsel üzerindeki borçluya ait yapının müştemilatının ve zemin toplam kıymeti 73.600,00-TL etmektedir. Söz konusu taşınmazın muhammen bedeli 73.600,00-TL dır. TAŞINMAZIN ADRESİ : Adana ili, Yüreğir İlçesi, Haydaroğlu Mah. 165 Sokak II \apı numaralı evin karşısındaki sokak içinde No: 14 . Yüreğir/Adana İMAR DURUMU : Dosyada mevcut Adana İli, Yüreğir İlçe Belediyesi Harita Müdürlüğünün paftasında imar çapında, Seyhan Mahallesi, 9365 Ada, 7 Parselin şehir imar planında "E=l,20 Yoğunluklu yapı nizamı" olarak ayrılan alan içinde bulunduğu görülmüştür. 1- Satış 17/05/2011 Salı günü 14.30 - 14.40 saatler arasında Yeni Adliye Kat:5 No:408 nolu odada -Seyhan/ADANA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bur artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 27/05/2011 Cuma günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerim geçmesi ve, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ım bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bankanın kesin ve süresiz teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu damga resmi, %l 8 KDV. ile tapu harcının l/2'si ve teslim tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye harcı ile tapu harcının 1 /2'si satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksı takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. Taşınmazı aynı yasa hükmünce yeniden satışa çıkarılarak İİK.'nun 129/2 mad. Hükmünce en çok fiyat verene ihale olunur. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alacılar ve kefilleri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müleselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunacaktır. 5- Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kumlan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler. 6- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için müdürlüğümüz de açık olup masrafları verildiği takdirde isleyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satış ilam ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adresle tebligal yapılamaması halinde veya adreslen bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının İLANEN TEBLİGAT yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları başkaca ilgi almak isteyenlerin 2007/1906 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur, (İc.İf.K. m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No:27 *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. (www.bik.gov.tr) Basın: 22849