Adana Yüreğir İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Adana
İlçe:Yüreğir
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/4245 E
Cinsi:Arsa
Açıklama:Adana Yüreğir İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:46.800,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):23.400,00 TLSatış Tarih: 09.01.2012 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):23.400,00 TLSatış Tarih: 19.01.2012 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. ADANA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2010/4245E. Örnek No:27 ADANA I.İCRA MÜDÜRLÜĞÜN DEN Bir borçtan dolayı aşağıda mevkii, tapu kaydı ve özellikleri belirtilmiş bulunan taşınmazlar Adana l.lcra Müdürlüğünün 2010/4245 E. sayılı dosyasından icraen satılacaktır. İş bu satış ilanı IIK. 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ VE EVSAFI SATIŞ ŞARTLARI : A- TAPU KAYDI: Adana ili, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Man. 42 cilt, 4154 sayfa, 1160 ada, 1388 parsel, 72,00 m2 alanlı arsa niteliğindeki taşınmaz. TAŞINMAZIN ADRESİ : Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 743 Sokak ile 784 nolu sokağın birleştiği köşede bulunan ve doğu cephesi Metro yoluna bakan Zetor Satış ve Servis isimli tamirhanenin bulunduğu yerdir. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Adana ili, Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mah. 1160 ada 1388 parsel şehir imar planında "imar uygulaması yapılacak" alan içinde bulunduğu görülmüştür. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ : Taşınmaz Yüreğir İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1160 ada, 1388 parsel hudutları içerisinde, Küçük Sanayi Çarşısı içerisinde bulunmaktadır. Devlet Hastanesinin doğu cephesinde 600 metre mesafededir. Tek katlı Betonarme-Karkas Bina, parsel üzerine oturmuş olup binanın oturum alanı = 72.00 m2 gelmektedir. Parselin tapu kaydındaki yüzölçümü de = 72.00 m2 dir. Mevcut binanın içi dışı sıvalı ve boyalı olup, zemin yer kaplaması betondur. Taşınmazın kuzey ve batı cephesi girişleri galvanizli saç darabalıdır. III. Sınıf A grubu yapı sınıfında olup, işyeri olarak kullanılmaktadır. Yeni boyanmış durumdadır. Taşınmaz arsa vasfındadır. Binanın mevcut durumu yapı cinsi ve özellikleri, kullanım alanı dikkate alındığında parasal değeri mahalli alım satım rayiçleri ve birim fiyatlarına göre % 10 yapı yıpranma payı düşüldüğünde ? 40.000.TL edebileceği tarafımdan tespit edilmiştir. Davaya konu olan arsa vasfındaki taşınmazın bulunduğu bölge özellikleri, yüzölçümü, imar durumu, Ticari özellik arz eden bölgede olması, ulaşım sorununun bulunmaması, Tüm Belediye hizmetlerinden yararlanıyor durumda bulunması gibi vasıf ve özellikleri dikkate alındığında mahalli alım-satım rayiçleri ve birim fiyatları dikkate alındığında 72 m2 arsanın parasal değeri 46.800 TL tespit edilmiştir. Satışa Konu 1388 parsel'e arsa ve yapı değeri olarak 86.800 Tl değer takdir edilmiş olup, bu değer üzerinden satışa çıkarılmıştır. Birinci satış : 09.01 .2012 günü Saat : 14.00 ile 14.10 arasında (Yeni adliye binası 5.kat 408 nolu oda-Adana) adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların mecmuunu ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile, ikinci satış : 19.01.2012 günü: Saat 14.00-14-10 arasında (Yeni adliye binası 5. kat 408 nolu oda-Adana) adresinde ikinci açık arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların mecmuunu ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin%20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde on günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV. tellaliye, Resmi İhale Pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse, icra İflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/4245 E. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. lc.tf.K126 Yönetmelik örnek No:27 B:69666