Adıyaman Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Adıyaman
İlçe:Merkez
Kurum:1.İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009/3676 esas
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Adıyaman Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:156.108,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):78.054,00 TLSatış Tarih: 11.03.2011 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):78.054,00 TLSatış Tarih: 21.03.2011 Saat : 10:30

İlan Metni :

T.C. ADI YAMAN ÜCRA MÜDÜRLOĞO GAYRİMENKULUN ACİK ARTIRMA İLANI Dosya no :2009/3676 esasÖrnek No:27 Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Tapu kavdı : Adıyaman ili Merkez . Fatih Mah. 719 ada 90 parselde kayıtlı 61.465,67 m2 yüzölçümlü tarla cinsindeki taşınmazın 3/160 hissesi Taşınmazın avsafı ve imar durumu : Yukarıda tapu kaydı verilen p?-sel üzerinde çeşitli vasıflarda değişik kat sayılarına sahip 138 adet taşınmaz( bina - yapı ) mevcuttur. Taşınmaz imar planı sınırları içerisinde kadastro parseli durumunda olup , 138 adet taşınmazın ( binanın ) hali hazır malikleri müşterektir. Taşınmazın olduğu bölgede altyapı hizmetleri tamdır. Şehir merkezine ulaşım dolmuş ile sağlanmaktadır. Tapu kaydına göre borçlu şahsın hissesi 3/160 olup arsadan dolayı borçlu hissesine düşen meblağ :46.099,26 TL bilirkişi raporunda belirtilen I ve 2 nolu taşınmazlardan dolayı arsaya isabet eden bina değeri ı 110.009,48TL dir . Arsadaki hisse oranı ve bina değeri bir arada olmak üzere borçlunun hissesine düşen taşınmazın toplam hisse değer ise: 156,108,74 TL olup borçlu şahsın 90 nolu parselin belli bir hissesine ( 3/160) sahip olmasından dolayı taşınmaz hisseli bir şekilde satışa çıkarılmıştır. ı Satışa çıkarılan hissesin değeri : 156.108,74 TL ( YüzellialtıbinyüzsekizTL yetmişdörtkuruş) SATIŞ ŞARTLARI : 1- Taşınmaz (3/160 hisse) 11/03 /2011 gün ve 10:30-10:40 saatleri arasında Adıyaman l.lcra Müdürlüğü odası Merkez- Adıyaman ve önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 21/03/2011 günü 10:30-10:40 saatleri arasında Adıyaman l.lcra Müdürlüğü odası Merkez- Adıyaman adresinde 2. artırmaya çıkartılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40"ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka.paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir.alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi,ihale pulu, % 18 KDV , taşınmazın tahliye ve teslim giderleri. tapu satım harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak.bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartname^ görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/3676 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/01/2011 (Ic. If. K.I26) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Not: Tebligat yapılamayan ilgililere bu satış ilanı tebligat yerine geçerlidir. B:4870