Ankara Altındağ İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Ankara
İlçe:Altındağ
Kurum:22.icra müdürlüğü
Dosya No:2008/2522 Es
Cinsi:Arsa
Açıklama:Ankara Altındağ İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:200.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):100.000,00 TLSatış Tarih: 24.05.2011 Saat : 14:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):100.000,00 TLSatış Tarih: 03.06.2011 Saat : 14:30

İlan Metni :

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) ÎCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/2522 Es. Satılmalına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı. Satış Şartlan: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Ali Ersoy Mahallesi, 63 Kapı Nolu Deniz Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan imarın, 23356 ada. I parseli teşkil eden, 1113.67 m2 arsa ü/erine inşa edilmiş, 8500/11 1367 arsa paylı 3. Kat 19 Nolu. 3 oda, salon, antre, mutlak, banyo, WC, teras ve 3 balkondan müteşekkil 213 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz eklentisi 1° Nolu kömürlüğü ile birlikte bir borç nedeni ile açık artırma suretiyle satılacaktır Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. TAKDtR OLUNAN KIYMETİ: 200.000.00.TL % 18 KDV alıcıya aittir 1- Satış 24.05.2011 günü. saat 14.30'dan 14.40'a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 03.06.2011 günü. saat 14.30'dan, 14.40'a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak ü/ere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. S» kadar ki: artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkma/ ise satış talebi düşecektir. v 2-Açık artırmaya katılmak isleyenlerin takdir edilen kıymetin %20'sı nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı islediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahiplen de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 1 5 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, tış bedelini derhal veya IİK. 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak, kendisinden evvel en ; sek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin IİK. 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur. 6- Şartname ilan tarihınde/fitıbaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve nnindeıecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/2522 Hs. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları uca olunur. 12.01.2011 (lc. İl'. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. . (Basın: 4396) le, salyük