Ankara Ayaş İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Ankara
İlçe:Ayaş
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/120 Talimat
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Ankara Ayaş İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:262.681,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):131.340,50 TLSatış Tarih: 23.01.2012 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):131.340,50 TLSatış Tarih: 02.02.2012 Saat : 10:30

İlan Metni :

TC. AYAŞ (ANKARA) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No : 2010/120 Talimat TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinai, kıymeti, evsafı satış şartlan; Tapu Kaydı: Ankara İH. Ayaş İlçesi. Oltan Köyü, Akcukur mevkii. 402 parsel. 31.500,00-m2 yüzölçümlü. "Bssl ahin samanlık İsçi evi ve tarla" ana taşınmaz nitelikli gayrimenkul. İmar durumu: Oltan Belediyesi yazısına göre; Mücavir alan içinde, imar sahası dışında kalmaktadır. 402 parselin önemli özellikleri; 402 parsel tarla olarak belirlenmiş ise de. parselin köy yerleşim merkezine yakınlığı, yöreyi diğer yörelere bağlayan yol üzerinde olması, mücavir-meskun mahal sınırları içinde bulunması sebebiyle arsa vasfını kazanmıştır. Parsel yerleşim alanına yakın olup topografyası düzdür. m2 birim fiyatı 3,50-TL'dir. 402 parselin arazi değeri: 110.250,00-TL'dir. 402 parsel üzerinde M ahır ve samanlık yapısı; Parsel üzerinde tek katlı, toplam (585,00 + 191,40) = 776,40-m2 alanlı ahır ve samanlık kullanımlı bina eklentilerinin iç bölmeleri kullanım amacına göre bölünmüş, çatısı kaplı taşınmazların yapı tarzına göre m2 birim fiyatı 270,00-TL olup binaların yıpranma paylan % 35 oranındadır. 402 parselde bulunan samanlık ve ahır değeri: 136.258,00-TL'dir. 402 parsel üzerinde ki İşçi evi yapısı; Parsel üzerinde tek katlı. 56,55-m2 alanlı içi-dışı stvalı-boyalı, doğramaları genel olarak ahşap ve yağlı boyalı, iskana açık kullanılır durumda ki, işçi konutunun (evinin) kargir konumda inşa edilmiş binanın m2 birim fiyatı 440,00-TL. olup binanın yıpranma payı % 35 oranındadır 402 parselde bulunan işçi evinin değeri 16.173,00-TL.'dir. 402 parsel vs üzerinde ki yapıların defterleri: Arazi ; 110.250,00-TL. Ahır ve samanlık ; 136.258,00-TL. isçi evi ; 18.173,00-TL. Toplam ; 282.681,00-TL. Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen gayrimenkul bir borç nedeni ile satılacaktır. Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporlarında açıklanmıştır. TAKDİR EDİLEN KIYMETİ: 262.681,00-TL. 1- Satış 23.01.2012 günü saat 10.30'dan 10.40'a kadar Ayaş Hükümet Konağı (Ayaş Adliyesi) içinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla, gayrimenkul 02.02.2012 günü saat 10.30'dan 10.40'a kadar Ayaş Hükümet Konağı (Ayaş Adliyesi) içinde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi (TL.) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (dosya numarası belirtilerek) teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir Alacaklı VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ olduğundan iş bu satış işlemi KDVden istisna tutulmuştur. İhale damga vergisi, alıcı adına tahahkuk edecek % tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergisi borçları, tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderler ihale alıcına aittir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya I İ.K nun 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 6- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz ise hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edımeyıp yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İ İ.K 129 maddede ki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcıları ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasında ki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temrüt fazinden müteselsiien sorumludur, ihale farkı ve temerrüd faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur, 6- Şartname ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup. masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/ 120 Tal sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 25.11.2011 (HKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir Yönetmelik Örnek No: 27 Basın No: 74860 www.bik.gov.tr