Ankara Bala İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Ankara
İlçe:Bala
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/30 TAL
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Ankara Bala İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:80.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):40.000,00 TLSatış Tarih: 24.09.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):40.000,00 TLSatış Tarih: 04.10.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. BALA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI SAYI: 2010/30 TAL. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği.kıymeti, adedi, önemli özellikleri: a) Ankara ili Bala İlçesi Akvirançarsak Köyü Kuruçöl mevkii 80000 m2 yüzölçümlü 1616 parsel, tapuda tarla vasfında olup. düz taban arazisidir. Taşınmazın bulunduğu alanda taban su seviyesinin yüksek olmasından ve su basmasından dolayı tuzluluk oranı artmış olduğundan tarımsal faaliyet yürütülmemektedir. Takdir Edilen Kıymeti:: 80.000,00 TL dir. Satış Saati: 14:0014:10 Satış şartları 1 - Satış 24/09/2010 günü saat 14:00.den 14:10 e kadar Bala Hükümet Konağı önü adresinde: açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60"ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak sarihle 04/10/2010 günü aynı yerde ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki artırma bedelinin malın tayin edilen kıymetinin %40"ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20"si oranında nakit pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV.damga vergisi. 1/2 tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Taşınmazı satın alan ihale alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile. satış bedelini derhal veya IİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5) - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesli olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin IİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/30 TAL. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m. 126) ("(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Yönetmelik Örnek No: 27 d. C7107