Ankara Haymana İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Ankara
İlçe:Haymana
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2007/225 Esas
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Ankara Haymana İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:18.500,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.250,00 TLSatış Tarih: 23.11.2010 Saat : 14.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.250,00 TLSatış Tarih: 03.12.2010 Saat : 14.00

İlan Metni :

T.C. HAYMANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No:2007/225 Esas I Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymeti yazılı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. 317 NOLL PARSEL : Ankara İli Havmana İlçesi Purutlar Köyü KöyaitıAktaş mevkiindedir. Tarla vasfında olup orta verim vasıflı kuru tanm arazisidir. Toplam yüzölçümü 10.200,00 m2 dir. Borçlu hissesi Vı dir. Borçlu hissenin muhammen bedeli 7.650,00 TL.dir. 192 NOLU PARSEL : Ankara İli Havmana tlcesi Sanefil Köyü Körene mevkiindedir. Tarla vasfında olup orta verim vasıflı kuru tarım arazisidir. Toplam yüzölçümü 11.700,00 m2 dir. Borçlu hissesi Vı dir. Borçlu hissenin muhammen bedeli 8.775,00 TL.dir.' 193 NOLU PARSEL : Ankara İli Havmana İlçesi Sarıgöl Köyü Körene mevkiindedir. Tarla vasfında olup orta verim vasıflı kuru tarım arazisidir. Toplam yüzölçümü 18.600,00 m2 dir. Borçlu hissesi I 'A dir. Borçlu hissenin muhammen bedeli 13.950,00 TL.dir 84 NOLU PARSEL : Ankara İli Haymana İlçesi Yeşilyurt Köyü Dündar mevkiindedir. Tarla vasfinda olup orta verim vasıflı kuru tanm arazisidir. Toplam )üzölçümü 37.000,00 m2 dir. Borçlu hissesi 1/3 dir. Borçlu hissenin muhammen bedeli 18.500,00 TL.dir. Satq Şartlar^ l-Satış23.1U0lÛ Salı günü 317 nolu parsel saat 14.00-14.10 192 nolu parsel saat 14.20 - 14.30 193 nolu parsel saat 14.40 -1450 84 nolu parsel saat 15.00 -15.10' a kadar Haymana Adalet Sarayı Mezat Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa bu alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 03.12.2010 günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını. muhammen bedelin % 40'ını ve satış masrafım geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.İhale damga vergisi, % 18 K.D.V., tapu harç ve masraflarmm 'A si alıcıya aittir.Tellaliye harcı ve Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgelerle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillere teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hiçbir hükme gerek kalmaksızın müdürlüğümüzce tahsil olunacak, bu fark, varsa Cücelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname.üan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için memurluğumuzda açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alacaklıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecamı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/225 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları. I 7- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olsş adreste tetiligat yapılmaması ve adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine taim olacağı ilanen tebliğ olunur. 15.20.2010 (İctf.K. 126) (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.