Ankara Kalecik İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Ankara
İlçe:Kalecik
Kurum:icra Müdürlüğü
Dosya No:2009/18 Talimat
Cinsi:Arsa
Açıklama:Ankara Kalecik İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:13.230,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.615,00 TLSatış Tarih: 01.11.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.615,00 TLSatış Tarih: 11.11.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

Dosya No: 2009/18 Talimat Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen taşınmazın;TAPU KAYDI, ÖZELLİKLERİ ve KIYMETİ: 1) Ankara İli, Kalecik İlçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 Ada, 5 i Parsel, 12 Cilt, 1174 sayfada., 441,00 m2, Tam hisse, Arsa cinsli taşınmaz. İmarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 13.230,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 2) Ankara ili, Kalecik ilçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 Ada, 7 Parsel, 12 Cilt, 1176 sayfada. 447,00 m2, Arsa Payı: 397/447, Arsa cinsli taşınmaz, imarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 11.910,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 3) Ankara İli, Kalecik İlçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 Ada, 8 Parsel, 12 Cilt, 1177 sayfada, 460,00 m2, tam hisse, arsa cinsli taşınmaz, imarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 13.800,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 4) Ankara ili, Kalecik ilçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 Ada, 9 Parsel, 12 Ciit, 1178 sayfada, 479,00 m2, tam hisse, arsa cinsli taşınmaz. İmarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır.' 14.370,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 5) Ankara ili, Kalecik İlçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 ada, 10 parsel, 12 Cilt, 1179 sayfada, 566,00 m2, tam hisse, arsa. cinsli taşınmaz. İmarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 16.980,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 6) Ankara ili, Kalecik İlçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 ada, 11 Parsel, 12 Cilt, 1180 sayfada, 459,00 m2, tam hisse, arsa cinsli taşınmaz. İmarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 13.770,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 7) Ankara ili, Kalecik İlçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 Ada, 13 Parsel, 12 Cilt, 1182 sayfada, 441,00 m2, tam hisse, arsa cinsli taşınmaz. İmarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 13.230,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 8) Ankara İli, Kalecik ilçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 Ada, 14 Parsel, 12 Cilt, 1183 sayfada, 451,00 m2, tam hisse, arsa cinsli taşınmaz. İmarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 13.530,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 9) Ankara ili, Kalecik İlçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 Ada, 15 Parsel, 12 Cilt, 1184 sayfada, 441,00 m2, tam hisse, Arsa cinsli taşınmaz, imarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 13.230,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. 10) Ankara 1li, Kalecik ilçesi, 1. Mıntıka Mahallesi, 799 Ada, 16 Parsel, 12 Cilt, 1185 sayfada, 419,00 m2, tam hisse, Arsa cinsli taşınmaz, imarlı parsel olup, üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. 12.570,00.-TL muhammen bedel üzerinden satılacaktır. İMAR DURUMU: Yukarıda 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazlar şehir imar plânı içindedir. SATİŞ ŞARTLARI: 1- Yukarıda 1 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat 14:00"dan 14:05'e kadar Kalecik icra Müdürlüğü adresinde, Yukarıda 2 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat I^ICdân 14:15'e kadar Kalecik KAITTIRMAJL^NI icra Müdürlüğü adresinde, Yukarıda 3 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat 14:20/den 14:25'e kadar Kalecik İcra Müdürlüğü adresinde. » > » Yukarıda 4 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat l^^dan 14:35'e kadar Kalecik İcra Müdürlüğü adresinde, Yukarıda 5 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat 14:40/dan 14:45'e kadar Kalecik İcra Müdürlüğü adresinde, Yukarıda 6 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat I^KTden 14:55'e kadar Kalecik icra Müdürlüğü adresinde, Yukarıda 7 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat 15:00'dan 15:05'e kadar Kalecik İcra Müdürlüğü adresinde. Yukarıda 8 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat İSO'dan 15:15'e kadar Kalecik İcra Müdürlüğü adresinde, Yukarıda 9 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat lö^den 15:25'e kadar Kalecik İcra Müdürlüğü adresinde, Yukarıda 10 no.lu bentte tapu kaydı belirtilen taşınmazın 1. satışı 01/11/2010 Pazartesi günü, saat 15:30/dan 15:35'e kadar Kalecik İcra Müdürlüğü adresinde, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada taşınmazların tahmin edilen değerlerinin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartıyla taşınmazlar en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla taşınmazlar 11/11/2010 Perşembe günü, aynı saatler arasında Kalecik İcra Müdürlüğü adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da, rüçhanlı alacaklıların alacağını ve tahmin edilen değerin %40'ını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur., 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin %20'si nispetinde pey akçesi (Türk Lirası ve Devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV (%18), tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir. örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara Hanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (Basın: 62999- www.bik.gov.tr)