Ankara Mamak İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Ankara
İlçe:Mamak
Kurum:ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/1119 ES
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Ankara Mamak İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:6.800,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):3.400,00 TLSatış Tarih: 11.07.2011 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):3.400,00 TLSatış Tarih: 21.07.2011 Saat : 11:00

İlan Metni :

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜOÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/1119 ES. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı Satış Şartlan: 1- Ankara ili Mamak ilçesi Derbent - imar mahallesi 2. Cadde 77. Sokak üzerinde imarın 37669 ada 1 parselini teşkil eden 754 m2 miktarındaki boş arsa Vasıflı taşınmazın borçluya ait 34/754 HİSSESİ 2- Ankara ili Mamak ilçesi Derbent -imar mahallesi 2. cadde 77 sokak üzerinde imarın 37669 ada 2 parselini teşkil eden 691 m2 miktarındaki boş arsa vasıflı taşınmazın borçluya ait 156/691 hissesi bir borçtan dolayı açık artırma suretiyle ayrı ayrı satılacaklardır. Gayrimenkullerin geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. İMAR DURUMU: Söz konusu ada parsellerin Büyükşehır belediye meclisinin 16.10.2009 gün ve 2421 sayılı kararıyla sınır onaması yapılan yeni Mamak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kuzey 6. etabı kapsamında bulunduğu, yeni Mamak KDGP Kuzey 6. etap imar palanları kapsamında ilköğretim ve Ana okulu olarak ayrılan bölgede yer aldığı ve E=2,50 Hmax=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanı kullanımlı 51352 ada 1 nolu imar adasına hisselendirildiği bildirilmiştir. ADA PARSEL TAKDİR OLUNAN KIYMETİ KDV SATIŞ SAATİ 37669-1 6.800.00.TL% 18 11,00-11,10 37669-2 31.200,00TL% 18 11,15-11,25 KDV Alıcıya aittir 1-Satış 11.07.2011 -günü yukarıda yazılı saatlerde Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 21.07.2011 -günü yukarıda yazılı saatlerde Ankara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi (TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca biigi almak isteyenlerin 2010/1119. ES sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur, (ic. if. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 (B;19229-470) (www.bik.gov.tr)