Ankara Yenimahalle İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Ankara
İlçe:Yenimahalle
Kurum:İCRA MUDURLUGU
Dosya No:8538-1
Cinsi:Mesken
Açıklama:Ankara Yenimahalle İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:0,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):0,00 TLSatış Tarih: 05.03.2012 Saat : 11:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):0,00 TLSatış Tarih: 15.03.2012 Saat : 11:30

İlan Metni :

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MUDURLUGU DOSYA NO: 2009/4495.ES - Örnek No: 27 TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı Satış Şartları: 1- Ankara ili Yenimahalle ilçesi Orman Çiftliği mahallesi Ivedik Caddesi Ahmet Refik Sokak Motorlu Taşıt Blokları l.Blok kapı holü apartmanın bulunduğu yere rastlayan imarın 8538 ada 1 parselini teşkil eden 18200 m2 arsa üzerine inşa edilen 1/150 arsa paylı 1.Bodrum kat 1 nolu, 2 oda Salon antre mutfak banyo WC ve 1 adet balkondan müteşekkil net: 65 m2 kullanım alanlı, mesken vasıflı taşınmaz ve eklentisi 1 nolu kömürlük ile birlikte, 2-Ankara ili Çankaya ilçesi Aziziye mahallesi Sair Nedim Sokak 18 kapı nolu Deniz apartmanın bulunduğu yere rastlayan imarın 6103 ada 10 parselini teşkil eden 572 m2 arsa üzerine inşa edilen 8/116 arsa paylı 2.kat 11 nolu, 2 oda salon antre mutfak banyo WC ve 2 adet balkondan müteşekkil net: 67 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz bir borçtan dolayı açık artırma suretiyle ayrı ayrı satılacaktır. Gayrimenkullerin geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. ADA PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM TAKDİR OLUNAN KIYMETİ KDV SATIŞ SAATİ 8538-1 l.Bodrum kat 1 nolu mesken 65.000,00.TL %1 11,30-11,40 6103-10 2.Kat 11 nolu mesken 115.000,00.TL %1 11,45-11,55 KDV Alıcıya aittir. 1-Satış 05/03/2012 günü yukarıda yazılı saatlerde Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 15/03/2012 günü yukarıda yazılı saatlerde Ankara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. $u kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'inı bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20 si nispetinde nakit pey akçesi (TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve-teslim giderleri ihale alıcısına aittir. 3-lpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya IIK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmıs olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin IIK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. 7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/4495.ES, sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. (lc.lf.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: 2456