Antalya Kumluca İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Antalya
İlçe:Kumluca
Kurum:KUMLUCA İCRA MUDURLUGU
Dosya No:2011/2688 Esas
Cinsi:Arsa
Açıklama:Antalya Kumluca İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:115.592,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):57.796,00 TLSatış Tarih: 01.06.2012 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):57.796,00 TLSatış Tarih: 11.06.2012 Saat : 10:00

İlan Metni :

ADALET BAKANLIĞI KUMLUCA İCRA MUDURLUGU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI DOSYA NO: 2011 / 2688 Esas Örnek No: 27 Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda cinsi, kıymeti, adedi, evsafı ile satış şartlan belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebliğ edilememesi durumunda veya adresi bilinmeyenler için işbu satış ilanının gazete ile ilanen tebliği yerine kaim olacağı ilanen ve tebliğen duyurulur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Antalya ili Kumluca ilçesi, Çavuş köyü, Köyiçi mevkii, 522 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaz, 1.359,90 m2 yüzölçümünde, "arsa" vasfında olup, 1627,2400 hissesi ALİM GÜZELYÜREK'e, 733/2400 hissesi Bora SADAK adına kayıtlıdır. Taşınmaz Adrasan körfezine yaklaşık 9 km., Kumluca ilçe merkezine 20 km. Antalya il merkezine 90 km. mesafededir. Taşınmaz, % 0,2 - 0,4 eğime, tınlı toprak bünyesine, derin toprak profiline sahip olup, görülebilir toprak karakteristikleri bakımından 1. Sınıf arazidir. Taşınmazda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir. Taşınmaz Adrasan Belediyesi sınırları içerisinde imar parseli olup, tahsis amacı konut altı ticari alandır, TAKS 0,20, KAKS 0,40, Hmaks 6,50 m.'dir. Antalya ili, Kumluca ilçesi, Çavuş köyü, Köyiçi mevkii, 522 ada 10 nolu parseldeki taşınmazın tapuda tescili yapılırken 1.359,90 m2 yüzölçümlü arsa olarak tescillidir. Taşınmazın bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, vasıfları, alım satım rayiçleri dikkate alınarak değeri 115.592 TL. (Yüzon beş bin beş yüz doksan iki Türk lirası) olarak bilirkişilerce belirlenmiş olup, taşınmaz bu miktar üzerinden satışa çıkarılacaktır. Satış Şartlan: 1 - Satış 01.06.2012 günü saat 10.00-10.10 arasında Kumluca Hükümet konağı önü adresinde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 11.06.2012 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedel ile alıcı çıkmaz ise satış düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. % 18 KDV, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif edilen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle temi nat oedelinden alınacaktır. (İİK 133. md) 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2688 Esas. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. www.bik.gov.tr B: 26073 Resmi ilanlar www.ilan.qov.tr'de.