Antalya Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Antalya
İlçe:Merkez
Kurum:DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2017
Cinsi:Arsa
Açıklama:Antalya Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:2.554.200,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.277.100,00 TLSatış Tarih: 22.05.2017 Saat : 09:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.277.100,00 TLSatış Tarih: 01.06.2017 Saat : 09:00

İlan Metni :

DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMDEN (TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI) 1-Aşağıda yeri, niteliği ada ve parsel nosu ,DSİ hissesi veya hissesine düşen miktarı belirtilen 1 adet taşınmaz mal DSİ 13. Bölge Müdürlüğü -ANTALYA da karşısında belirtilen tarih ve saatte ihale suretiyle satılacaktır. 2-İhale ,DSİ 13. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde 2886 sayılı ihale yasasının 45. Maddesi ve DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı Yönetmeliği hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 3-Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktarı için aşağıda belirtilmiş olup, isteklilerin ihaleye katılabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasında belirtilen hükümlere haiz olmaları ve ihale saatinden önce geçici teminatı, Antalya DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırmaları gerekmektedir. 4-İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale için yukarıda belirtilen Kanun Yönetmeliklerine uygun olarak hazırlayacakları ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubunu da içeren teklif zarflarını ihale tarih ve saatine kadar elden İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile olan başvurular kabul edilmeyecektir. 5-Tüzel kişilerde ise kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, Tüzel Kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekaletname ve Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belge ile ihaleye ortak girişim halinde başvurulacak ortakların ise noterce onaylı ortak girişim belgesini ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesiyle başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnameyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 6-İhale en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. KDV dahil her türlü vergi,resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır. 7-İhale ile ilgili ŞARTNAME, idaremizden 100.00 TL bedel karşılığı olarak alınabilir. İLANEN DUYRULUR Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de BASIN (ANT.) 586373 iliilçesiKöy/MahNiteliğiAda/ParselTapu Alan ı m2DSİ HissesiDSİ Alanım2Tahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat 0,03 (TL)ihale Tarihiihale saatiAntalyaAksuKemerağzıArsa13382/212900.0099/4302970.002,554,200.0076,626.0001.06.201710.00