Ardahan Göle İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis

Şehir:Ardahan
İlçe:Göle
Kurum:GÖLE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/94 TAL
Cinsi:Fabrika-Tesis
Açıklama:Ardahan Göle İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:300.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):150.000,00 TLSatış Tarih: 11.02.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):150.000,00 TLSatış Tarih: 21.02.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

Dosya No: 2009/94 TAL. Onu SATILMALARINA KARAR VERİLEN GAYRIMENKlİLERİN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: 1 NOLU GAYRİMENKUL : Ardahan ili. Göle ilçesi. Kazımkarabekir mahallesi, Hakim çayın mevkii. Pafta:G49al8d, Ada:302, parsel: 1 de kayıtlı üzerinde sût fabrikası binası bulunan laşınmazdır.Yüzölçümü 20.000 m2 dir.Taşınmaz üzerinde 1 adet süt işleme fabrikası. 1 adet villa. 1 adet kazan dairesi. 1 adet bekçi kulübesi, 1 adet çeşme, 1 adet mescit. 1 adet su deposu, 1 adet işçilerin kaldığı bina mevcuttur.Parselin bir kısmı taş duvarla, kalan kısmı da çitle çevrelenmiştir. İMAR DURUMU: Belediye imar planı dışındadır. Mücavir alandır, SÜT İŞLEME FABRİKASI : Toplamda 1262 m2 alana sahiptir. 317 m2 lik kısmı idari bölümdür, yapı cinsi betonarme karkas, fabrika kısmının çatı sistemi çelik konstriiksıyondur.Kuilanılan ince imalatların genelinde 1.sınıf malzemeler kullanılmıştır.Fabrikanın üretim bölümü . süt alım kısmı, peynir üretim kısmı ve soğuk hava deposu olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. VİLLA : Yapı cinsi betonarme karkas, zemine oturum alanı 105,6 m2 dir 3 katlıdır. Taşınmazın kaba imalatları, dış sıvası yapılmış, iç kısımdaki ince imalatlar yapılmamıştır. Binanın % 60'lık kısmı bitmiş durumdadır. KAZAN DAİRESİ: Yapı cinsi betonarmedir.alanı, 127.3 m2 olup 5 metre yükseklikte tek katlıdır. BEKÇİ KULÜBESİ: Taş bina olup 14,20 m2 alana sahiptir. ÇEŞME: taştan yapılmış olup altıgen şeklinde kenar uzunluğu 3 er metredir. Alanı 6.49 m2 dir. MESCİT : tek katlı taş binadır.alanı 31 m2 dir. SU DEPOSU : yapı cinsi yığma kargirdir, alanı 24 m2 dir. İŞÇİ BİNASI: Yapı cinsi betonarme karkas olup 2 katlıdır.Zemin kat 135,3 m2, üst kal 187.63 m2 olmak üzere toplam alanı 322,93 m2 dir. İHATE DUVARI :satışa çıkarılan taşınmazın çevresinde yüksekliği 1.40 mt., kalınlığı 0.60 mt., ve uzunluğu 211. BM olan ihate duvarı mevcuttur.Duvarda kullanılan taşlar kazı/ocak taşından ve özel yonu taşı taslağından hazırlanmış iaşlardır.Üzerine koruyucu olarak beton harpuşta yapılmıştır. Duvarın temelinde 0.60 mi x 0.40 mt. x 211 mt. ebatlarında duvar altı temel kullanılmıştır. Parsel üzerindeki binaların değerleri ise şöyledir, süt işleme fabrikası : 531.453.44.-TL. villa : 116.784.15.-TL, kazan dairesi: 33.026.71.-TL, bekçi kulübesi : 3.684.10.-TL. çeşme. 1.683,77.-TL, mescit:8.042.64.-TL. su deposu:2.865.12.-TL. işçi binası: 135.992,28.-TL, ihate duvarı: 63.002.68.-TL dır.Saüşa çıkan Parsel üzerindeki binaların toplamdeğeri : 896.534,89.-TL. dır. Satışa çıkan taşınmazın arsa değeri: 300.000,00-TL dır. SATIŞA ÇIKAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE KURULU BULUNAN FABRİKADAKİ MÜŞTEMİLAT MAKİNE TEÇHİZAT AKSAMI ADEDİ VE DEĞERLERİ :l adet peynir doğrama makinesi :3.285.35.-TL . I adet peynir haşlama makinesi: 2.937,23.-TL, 7 adet peynir baskı makinesi: 19.037,60.-TL., bir adet süt toplama kabı:3.481,16.-TL, bir adet elektronik tartı: 1.305.44.-TL, yedi adet peynir dinlendirme tezgahı: 17.133.84.-TL. bir adet yağ üretme makinesi: 12.510.42.-TL. ikıyüz adet peynir kalıbı:3.481.16.-TL, yüz adet peynir vakum kalıbı:870.29.-TL. beş adet peynir sepeti: 707,11.-TL, yedi adet mantar terazi: 837.65.-TL. on adet peynir baskı ağırlığı: 108,79.-TL. bir adet soğuk hava deposu: 17.405,80.-TL . bir adet seperatör makinesi: 13.054.35.-TL. bir adet süt ölçüm makinesi ve tankı:34,8l 1,61.-TL, bir adet kaymak makinesi:5.221,74.-TL, üç adet santrifüj pompa:2.937,23.-TL. beş adet inek sağma makinesi: 4.079,49.-TL. iki adet süt dinlendirme tankı: 67.447.49.-TL. bir adet çamaşır makinesi: 271,97.-TL bir adet yemek pişirme ocağı:543.93.-TL, iki adel et doğrama tezgahı: 837,65.-TL, bir adet derin dondurucu: 119.66.-TL. bir adet bulaşık yıkama tezgahı: 217.57.-TL. bir adet 100 m2 skoç buhar kazanı ilgili ekipman ve aksesuarları komple:62.552,11.-TL, bir adet su deposu.hidrofor.basınç düşürücüler.vanalar ve ekipman komple: 10.878.63.-TL, 370 adet buhar boru hatları (metre):8.050,18.-TL, onbeş adet su alım ünitesi konsol tip 1 :2.937,23.-TL, on bir adet su akım ünitesi konsol tip2 :1.914,64.-TL , bir adet 160 kva aksa jeneratör cummins 5ct-cta model:8.702,90.-TL. bir adel kompresör:870,29.-TL , bir adet kondens ve soğutma kulesi ünitesi ve basınçlı hava lesisi:42.426,65.-TL , bir adet özel yapım montajlı pano: 16.317,94.-TL, bir adet enerji nakil hattı ve trafo postası imalatı:30.460.16.-TL, bir adet regülatör trafosu: 27.196.57.-TL , bir adet kamyonet üstünde montajlı süt toplama tankı:27.196,57.-TL. bir adel kaşar peynir üretim hattı proses tankları ve tambura makinesi komple: 122.493.34.-TL Satışa çıkan taşınmaz üzerinde kurulu fabrikada bulunan makine teçhizat toplam dcğen:574.64l."'..-n. dır. Ardahan ili. Göle ilçesi. Kazımkarabekir mahallesi, Hakim çayırı mevkii. Pafta:G49al8d. Ada:302. parsel: 1 de kayıtlı üzerinde 1 adet süt işleme fabrikası, 1 adet villa. 1 adel kazan dairesi, 1 adet bekçi kulübesi, 1 adet çeşme. 1 adet mescit. 1 adet su deposu, I adet işçilerin kaldığı bina bulunan taşınmazın ve bu binalarda bulunan teçhizat müştemilat ile makine aksamı ve arsa üzerinden GAYRİMENKULUN DEĞERİ: 1.771.176.60.-TL muhammen değer takdir edilmiş olup taşınmaz bu değer üzerinden satışa çıkarılmıştır. 2 NOLU GAYRİMENKUL : Ardahan ili göle ilçesi . salimbey mahallesi, oltu caddesi.117 ada 11 ve 12 nolu parseller.Taşınmazların tapu kaydında iki katlı kargir dükkan ve otel binası vasfindadır.l 1 ve 12 nolu parselde altta 3 dükkan üstte 2 adet ev olarak ana yol üzerinde betonarme yapı mevcuttur. İMAR DURUMU: 11 parsel sayılı taşınmaz ayrık nizam 2 kat imar planındadır. 12 parsel sayılı taşınmaz bitişik nizam 3 kat imar planındadır. Belediye imar planı dahilindedir. Satışa çıkan taşınmazın merkezde olması, altta 3 dükkan ile üst katta 2 daire olması sebebiyle GAYRIMENKULLERİN DEĞERİ: 120.000.00.-TL muhammen deşer takdir edilmiş olup taşınmazlar bu değer üzerinden satışa çıkarılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI: 1 -Birinci satışlar Adliye sarayı önü /Göle adresinde 1 Nolu gayrimenkul: 1I/ŞÜBAT201I Günü Saat: 14.00 ile 14.10 arasında 2 Nolu gayrimenkul: 1 İ/ŞUBAT 2011 Günü Saat: 14.20 ile 14.30 arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların mecmuunu ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile taşınmazların İkinci satışlar Adliye sarayı önü /Göle adresinde 1 Nolu gayrimenkul: 21 'ŞUBAT 2011 Günü Saat: 14.00 ile 14.10 arasında 2 Nolu gayrimenkul: 21'ŞUBAT 2011 Günü Saat: 14.20 ile 14.30 arasında ikinci açık arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların mecmuunu ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde on günü geçmemek üzere mehil veri lebi lir. Mevzuatın öngördüğü oranda K.D.V.. Tellaliye. Resmi ihale Pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir.Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse. İcra İflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-İş bu satış ilam İİK.127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 7- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/94 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. İc.İf.K. 126 Yönetmelik örnek NO:27 (www.bik.gov.tr) Basın : 88106