Bayburt Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Bayburt
İlçe:Merkez
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/1298 Es
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Bayburt Merkez İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:43.800,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):21.900,00 TLSatış Tarih: 03.01.2011 Saat : 14:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):21.900,00 TLSatış Tarih: 13.01.2011 Saat : 14:30

İlan Metni :

T.C. BAYBURT 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2009/1298 Es. Örnek No:64 Bir borçtan dolayı ipotekli bulanan aşağıda mevkii, tapu kaydı ve özellikleri belirtilmiş bulanan taşınmaz müdürlüğümüz tarafından icraen satılacaktır. İş bu satış ilanı IIKmun 127. maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olunacağı ilan olunur. SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ, ADEDİ VE EVSAFI : GAYRİMENKUL: 1-Borçlunun mahcuz gayrimenkulunun IIK.nun 124 ve müteakkip maddeleri gereğince, Bayburt merkez, Zahit mahallesi, 82 Pafta 775 ada Parsel No: 21'de kavlık' mevkiinde bulunan taşınmazın tapu kaydında alanı 219,00 m2 dir. Taşınmazın niteliği ise arsa olarak geçmektedir Yerinde ise arsa konumundadır. Üzerinde herhangi bir yapı mevcut değildir. Dosya içerisinde bulunan imar planında bitişik nizam üç katlı imarlıdır Güney Doğu cepheli olup 10 m lik imar yolunda cephe almaktadır. Geometrik şekil olarak yapılaşmada tercih edilen bir sisteme sahiptir II yerleşim yeri sınırları içerisinde bulunup merkeze yakın bir konumdadır. Ayrıca semt pazarının kurulduğu caddenin bir arka sokağındadır. Sosyal donatılara uzaktır. Borçlunun taşınmaz üzerindeki hisse oranı tamdır. Gayrimenkulun Toplam Değeri:43.800,00 TL dir. Bu değer üzerinden satışa çıkarılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Birinci satış: Bayburt Adliye Sarayı Arka Bahçesi - BAYBURT adresinde; 03/01/2011 Pazartesi Günü Saat 14.30-14.40 arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların mecmuunu ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile, taşınmazın İkinci Satışı: Bayburt Adliye Sarayı Arka Bahçesi - BAYBURT adresinde; 13/01/2011 Perşembe Günü Saat 14.30-14.40 arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların mecmuunu ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde on günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 K.D.V., Tellaliye, Damga vergisi, Gayrimenkulun Tahliye ve teslim masrafları, tapu harç ve masraflarının % si alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- IIK.'nun 127.md.sine göre, iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1298 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/11/2010 lc.if.K.126 Yönetmelik Örnek NO.-27 "işbu gayrimenkul satış ilanı ilgililerine tebliğ mahiyetindedir. B:80203