BODRUM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Muğla
İlçe:Bodrum
Kurum:2 İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009/664 Esas
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:BODRUM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:130.329,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.164,50 TLSatış Tarih: 12.07.2010 Saat : 14:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):65.164,50 TLSatış Tarih: 22.07.2010 Saat : 14:50

İlan Metni :

T.C. BODRUM 2.1CRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2009/664 Esas TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI I - Taşınmazın Tapu Kaydı. Hali Hazır Durumu, İmar Durumu : Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık köyü, 367 Parsel, 11.540.00 m2 yüzölçümlü. Tarla ana taşınmaz nitelikli borçluya ait 1000/11540 hisse pay paydalı taşınmaz. Taşınmazın bulunduğu 367 nolu parsel her nekadar plansız alanda kalmakla ise de ve cinsi tarla olarak sicilinde kayıtlı olmasına rağmenparsclin güneş sınırında kadastral yola yakın cephesinde ekte sunulan resimde görülen biri birine hem sınır 4 Blok yer almaktadır. Her bir blokta üçer katlı binalar bulunmaktadır. Resen yapılan incelemede parsel üzerindeki yapıların inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin olmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Şu da bir gerçek ki parsel üzerinde yer alan 4 blokta 3 er katlı binalar betonarme tarzda inşa edilmiş ve iskan edilmekte olan binalardır. Binaların toplam inşaat alanı 700,00m2 dir. Konacık Belediyesince verilme 24.04.2009 tarih ve M.48.8.KON.0.I 1/432 sayılı yazı ekindeki imar durum belgesine göre; taşınmazın bulunduğu bölge muğla Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma bölge kurulunun 22.05.2004 tarih ve 3365 sayılı kararı ile III.Derece doğal sit alanında kalmakla olup, onaylı imar planı bulunmamaktadır. Bilgisi verilmektedir. Muhammen Bedeli 130.329,29 TL Satış Saati ,.;ı 14:40 - 14:50 Arası Satış Şartları : !-Birinci açık anırma 12.07.2010 günü yukarıda belirtilen saaıler arasında Bodrum 2 İcra Müdürlüğü odası önündeki koridorda Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde açık anırma suretiyle yapılacaktır.Bu anırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şaniyle 22.07.2010 günü Bodrum 2. İcra Müdürlüğü odası önündeki koridorda Bodrum Adliyesi Bitez - BODRUM adresinde yukarıda belinilen saatler arasında ikinci anırmaya çıkarılacaktır. Bu anırmada da rûçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve anırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 "ını bulması lazımdır.Böylc bir bedelle alıcı çıkmazsa saıış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde lü günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3-lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (') bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %I0 faizden alıcı ve kefilleri mesul (utulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden rahsil edilecektir. 5-Şanname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isleyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Saıışa iştirak edenlerin şannameyı görmüş ve münderecaiını kabul elmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere ıcbrgaı yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride danildir. n . ogo-ıo (lİKm.126)