Burdur İcradan Satılık Ev

Şehir:Burdur
İlçe:Merkez
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2007/493 E
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Burdur İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:150.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 14.09.2010 Saat : 09:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):75.000,00 TLSatış Tarih: 24.09.2010 Saat : 09:50

İlan Metni :

T.C. BURDUR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATİŞ İLANI Dosya No: 2007/493 E ömekNo:27 1-tBVRİMBMJLUN TAPU KAYDI: Burdur 11, Merkez ilçesi, Bahçelievler Man., Yazıbaşı mevkii, 20 cilt, 1885 sahife, 106 pafta,488 ada,9 parselde kain 289 M2 yüzölçümüne sahip.lapu kaydında arsa vasfında kayıtlı olan üzerinde betonarme bodrum kat+ 4 katlı bina bulunan taşınmaz GAYRİMENKULUN HAU HAZİR DURUMU VE EVSAH: Adı geçen taşınmaz üzerinde betonarme karkas bodrum kat+zemin kat+1.2,3.ncu kattan ibaret bina bulunmaktadır. Binanın üzerinde kısmen çatı, ksmen de teras bulunmaktadır. Binada bodrum kat ortak alan, diğer 4 katta her katta bir daire olmak üzere 4 mesken bulunmaktadır. Tüm dairelerin iç özellikleri birbirine benzemekle olup alanlan zemin kat, brüt yaklaşık 95,00 M2, net yaklaşık 90,00 M2, normal katlar her biri bürüt yaklaşık 100,00 M2, net yaklaşık 95,00 M2'dır, Zemin kal daire iki oda, bir salon, mutfak, banyo, tv+vvc'den ibarettir. 1.2.3. kat daireler 3 oda, bir salon, mutfak, banyo, rv+wc.'den ibarettir. Oda tabanları vernikli ahşap tahta, duvarlan saten alcı ve üzeri saten boya ile boyalıdır. Mutfak dolaplan mevcut, tezgah üzeri mermerdir. Mutlaklarda aspiratör mevcut, sabit vestiyer, yüklük bulunmaktadır. Daire kalorifer ile ısıtılmaktadır. Daireler doğu-batı-kuzey cephelidir. On ve arka cephelerinde iki adet balkon bulunmaktadır. Dışı sıvalı ve boyalıdır. Kapılar kaplama vernikli ahşap, pencereler PVC, camlar sı camdır. Taşınmazın doğusu yol, batısı 212 numaralı parsel, kuzeyi 29 numaralı parsel; güneyi 10 numaralı parsel ile çevrilidir. GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Sözkonusu taşınmazın belediye imar durumu raporunda belirtildiği üzere; imar planı no: 19 LIII d, imar planı onay tarihi: 1987, yol genişliği: 26,00 m, subasman kotu: Aplikasyonla belirlenir, inşaat nizamı; ayrık, ön bahçe mesafesi 5,00 m., yan bahçe mesafesi: 3,00 m, arka bahçe mesafesi H/2, taban alan katsayısı ise 0/0 40'tır. SATSA SUNULAN 412 PARSEL SAYIU GAYRİMENKULUN KİYMETİ: 390.000- TL (Ûcvûz doksan bin Ura) muhammen bedel İle satışa sunulmuştur. 1. Satış günü: 14.09.2010 günü saat: 09:30-09:40 arasmda 2. Satç günü: 24.09.2010 günü saat: 09:30-09:40 araanda 2-GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI: Burdur ili, Merkez ilçesi, Akyaka Köyü, Köyaltı mevkii, 25 ölt, 2401 sahife, 121 ada, 3 parsel sayılı, 811,31 M2 yüzölçümüne sahip tapu kaydında arsa vasfında kayıtlı taşınmaz GAYRİMENKIJLON HAU HAZİR DURUMU VE EVSAfl; Parsel üzerinde betonarme karkas 3 katlı üzeri çatılı 10,00 m x 12,60 m ebatlannda brüt 126,00 m2 taban alanda net yaklaşık 105 olmak üzere toplam 315 m2 alanda bir bina mevcuttur. Binanın zemin katı depo olarak kullanılmaktadır. İçi dışı sıvalı, duvarlan sıva üzeri badanalıdır. Zemin katın başka bir özelliği yoktur. 1 .kat ve 2.kat mesken olup her biri ayn dairedir, özellikleri ikisinin de aynıdır. Daireler bir orta salon ile 3 oda, mutlak, banyo, w.'den ibarettir. Oda tabanları vernikli ahşap tahta, duvarlan saten alçı ve saten boya ile boyalıdır. Tavanda kartonpiyer vardır. Islak mekanlann laban ve tavanlan fayans kaplıdır. Mutfak tezgahı, mutlak dolaptan mevcuttur. Yine sabit olarak yüklük ve vestiyer bulunmaktadır. Kapılar vernikli ahşap, pencereler PVC camlar sı camdır. Daireler soba ite salmaktadır. Taşınmaz üzerine 4 numaralı binada bulunan ahır samanlık bölümü tecavüzlüdür. Parsel köy yerleşik alanı içerisinde bulunmakta olup, köyde bulunan elektrik, su, ptt, stabiize yol gibi altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Köy yerinde yapılmış imar parseli konumundadır. Parselin güneyi yol, kuzeyi 6 numaralı parsel, doğusu 2 numaralı parsel, batısı 4 numaralı parsel ile çevrilidir. (^T^İMENMJLIJNİMARCIURUMU; Gayrimenkul mevcut İmar planı dışındadır 3-^tT^»UQN TAPU KAYDI: Burdur ili, Merkez ilçesi, Akyaka Köyü, Köyaltı mevkii, 25 ölt, 2402 sahile, 121 ada, 4 parsel sayılı. 788,74 M2 yüzölçümüne sahip tapu kaydında arsa vaslmda kayıtlı laşmmaz GAYRİMENKULUN HALİ HAZİR DURUMU VE EVSAR : Parsel üzerinde 7,20 m x 3,70 m ebaüannda dışı srvasız. içi sıvalı, üzeri betonarme tabiiyeti çatısız 26,64 M2 alanda bir yapı ile hemen devamında 375 m2 yığma üzeri ahşap çatılı, tuğla duvarlı srvasız ahır ve samanlık bulunmaktadır. Bu yapının 70,00 M2'si 5 numaralı parsele tecavüzlüdür. Ahşap çatının üzeri kiremit kaplıdır. Parsel köy yerleşik alanı içerisinde bulunmakta olup. köyde bulunan elektrik, su. PTT, stabiize yol gibi altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Köy yerinde yapılmış imar parseli ko numundadır. Parselin güneyi ve batısı yol, doğusu 3 numaralı parsel, kuzeyi 5 numaralı parsel ile çevrilidir. GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Gayrimenkul mevcut İmar planı dışındadır 4-G/ıYRİMEMlLÖNTAPVKAYDI; Burdur ili, Merkez ilçesi, Akyaka Köyü. Köyaltı mevkii, 25 ti)!. 2403 sahile. 121 ada, 5 parsel sayılı, 747,11 M2 yüzölçümüne sahip tapu kaydında arsa vaslmda kayıtlı taşınmaz GAYRİMENKULUN HALİ HAZİR DURUMU VE EVSAH : Parsel boş parsel olmakla birlikte 4 numaralı parselin üzerinde bulunan ahınn 70,00 M2 bu parsele tecavüzlüdür, yine 6 numaralı parsel üzerinde bulunan ahırın da 162,5 M2'lik ksmı bu parsele tecavüzlüdür. Parsel köy yerleşik alanı içerisinde bulunmakta olup. köyde bulunan elektrik, su, Ptt, stabiize yol gibi altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Köy yerinde yapılms imar parseli konumundadır. Parselin güneyi 4 numaralı parsel, kuzeyi, yol, doğusu 6 numaralı parsel, batısı yol ile çevrilidir. GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Gayrimenkul mevcut ImâTptânı dışındadır Bu 2.-3. ve 4. Sırada kayıt etfîeTrbu-üç parsel üzerindeki binalann bu parsellere tecavüzlü olması nedeniyle bu üç parsel birlikte satsa sunulmuş olup; SATİŞA SUNULAN 3-4 ve 5 PARSEL SAY1U GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Muhammen bedelleri toplam: 3 parsel sayılı Taşınmaz 105.000,00-TL 4 parsel sayılı Taşınmaz 35.000,00-TL 5 parsel sayılı Taşınmaz 10,000.00-TL 150.000,00-TL Toplam ^ Toplam. 150.000- TL (Yüz efl bh Ura) muhammen bedel le satsa sunulmuştur. 1. Satç gûnû-14.09.2010 günü saat: 09:50-10:00 arasnda 2.-Sabş~gûnO: 24.092010 gönü saat: 09:50-10:00 arasında "; satis~sartlarT:--~ 1 -) Taşfimazlann 1. sabşı 14.09.2010 günü belirtilen saatlerde Burdur Belediye Binası Müzayede Salonu (Ulu camii yanı), BURDUR adresinde; acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve sats giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle aba çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak sanıyla; Taşmmazlann 2. salısı 24.09,2010 günü belirtilen saatlerde aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve sats isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar var ise alacaktan toplamını ve sats masraflarını ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana'ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı akmadığı takdirde sats düşecektir. 2-) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında nakdi' TL' pey akçesi veya'bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sats peşin para iledir, aba islediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale karan Damga Vergisi. Kalma Değer Vergisinin Tamamı, ve Tapu Haranın 1/2 si ile tahliye masraflan alıcıya ait olup, tellaliye, tapu haranın 1/2 si ve birikmiş aynından doğan vergiler resmi sats bedelinden ödenir. 3-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (") bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4-) İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yaürmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kellileri tekli! ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle leminal bedelinden alınacaktır, 5-) Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aak olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-) Safjşı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları IİK. 127. maddesi uyarınca tapuda kayıtlı olmayan ilgililere bu ilanın tebligat yerine geçeceği ilân olunur. tfKtn,126) (") İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmek örnek No: 27 B: 52753