Bursa İcradan Satılık Arsa

Şehir:Bursa
İlçe:Merkez
Kurum:Defterdarlık Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğü
Dosya No:Sıra No:15
Cinsi:Arsa
Açıklama:Bursa İcradan Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:412.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):206.000,00 TLSatış Tarih: 03.08.2010 Saat : 16:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):206.000,00 TLSatış Tarih: 03.08.2010 Saat : 16:00

İlan Metni :

İLAN BURSA DEFTERDARLIĞI ERTUĞRULGAZİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN Sıra No İH İlçesi Mahallesi Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçüm (m2) Hazine Hissesi (m2) İmar Durumu Tahmini bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 15 Bursa Nilüfer Ataevler Arsa 1205 7 607,00 413/607 (413,00 m2) Konut A'am 412-000.00 84 400,00 03.08.2010 16.00 1 • Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri yazılı bulunan tasmmaz malın, Bursa Defterdarlığı Ertuğruigazı Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hızmel Binası,Altıparmak Cad. No:63 Osmangazı / Bursa) hızasnda belirtilen tanh ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Acık Teklif Usulüyle sabsı yapılacaktır. 2- ihalelere iştirak etmek isteyenlerin; a) ihalenin başlangıç saatine kadar yatıracakları geco teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geoo teminat belgesi, b) ikametgah ilmühaberi (idaremizden temin edilebilir) ile nüfus cüzdan örneği (T.C. kimlik numarasını belirtir) c) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge d) Tebligat için Türkiye'de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği idaremizden temm edilebilir.) e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen sanlardan ayn olarak tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sitiline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzen mesleki kuruluştan, 2010 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kış'hk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarım gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülenni veya vekaletnameyi vermeleri f) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki a,c,d bentlerinde belirtilen şartlardan ayn olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kısüerm tüzel fösiRği temsile yetMı olduğunu belirtir belge ile birıikie ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 3- Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez. 4- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ertuğruigazı Mlı Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 5- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 6- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http:Avww.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir, ilan olunur. TU.: 0 224 221 13 00 B: 49678