Bursa İcradan Satılık Ev

Şehir:Bursa
İlçe:Merkez
Kurum:9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/13736
Cinsi:Mesken
Açıklama:Bursa İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:120.750,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):60.375,00 TLSatış Tarih: 30.07.2010 Saat : 14:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):60.375,00 TLSatış Tarih: 09.08.2010 Saat : 14:40

İlan Metni :

T.C. BURSA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/13736 SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ KIYMETİ TAPU KAYDI: Bursa İli, Osmangazi ilçesi, Çekirge mahallesi, 4231 ada, 2 parselde kayıtlı 1.199,38. m2 yüzölçümlü arsa üzerinde 16/360 arsa paylı Teras kat 20 nolu mesken vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi. Beyanlar hanesinde 17.12.2007 tarih 29566 yevmiye nolu "Bu taşınmaz yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğine sahip ticaret şirketlerin edinimine yasaklanan yerlerdendir." şerhi bulunmaktadır. MAHALLİ DURUMU: Taşınmaz Bursa ili, Osmangazi ilçesi sınırları dahilinde bulunan Çekirge mahallesi, Goncagül sk, No:3 adresindeki Yazıcı Sitesi'nin B Blok 5. katındaki 20 ve 21 nolu dairelerdir. Tapu kayıt bilgilerine göre taşınmaz teras kat 20 nolu bağımsız bölüm olup mimari projelere göre doğu ve kuzey cephelerinde geniş terası olan 20 nolu 1 adet daire olması gerekirken, teras olarak ayrılan alanlar da kapatılarak, teras kat 20 ve 21 nolu olmak üzere 2 direli normal kat haline dönüştürülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bina zemin+5 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı ve B.A Karkas niteliğinde yapılmış olup, asansörlü, dogalgazlı merkezi kalorifer sistemli ve otoparsızdır. Beher katında 2'şer daire bulunan binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı, eğik ahşap çatılı ve üzeri kiremit ile örtülüdür. 20 nolu taşınmaz sonradan yapılan tadilat ile müşterek tapulu 2 ayrı daire haline getirilmiştir. Beherin brüt alanı 115,00.m2 ve toplam bürüt alanı ise 230,00.m2 olan sözkonusu daireler yerleşim planı ve teknik özellikler yönünden birbirleri ile benzer olarak yapılmışlardır. Beher daire 3 oda, salon, antre, koridor, mutfak, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden ibarettir. Salonun tabanı ahşap parke, odaların marley, antre, koridor ve mutfak bölümlerinin ise seramik ile kaplı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, tavan kenarları da alçı kartonpiyerlidir. Mutfak bölümlerinde üzeri mermer kaplı tezgah ile alt ve üst dolaplar mevcuttur. Tezgah ile üst dolap arası duvar yüzeyleri ile banyo ve wc-lavabo bölümlerinde taban ve duvarlar tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairelerin giriş kapıları çelik, iç kapıları ahşap ve çift camlı olan balkon kakpıları ile pencere çerçeveleri ise PVC profil olarak yapılmıştır. Kuzey, güney ve doğu cepheli olan 20'nolu dairenin kuzey ve doğu cephelerinde l'er adet, kuzey ve güney cepheli olan 21 nolu dairenin ise her 2 cephesinde l'er adet balkonu mevcuttur. Dogalgazlı merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olan dairelerin elektrik ve su abonelikleri bulunmaktadır. Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan söz konusu taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur. İMAR DURUMU: Bursa ili, Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11/09/2009 tarih 24136-29403 sayılı yazısına göre "Çekirge mh, 4231 ada, 2 parsel, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı dahilinde kısmen ayrık nizam, H:6.50 m. 2 kat, ön bahçe:5.00 m., yan bahçe:3.00 m. KAKS (Kullanma Alanı Katsayısı): 0.60, konut alanında, kısmen de yolda kalmaktadır. MUHAMMEN BEDELİ:120.750,00,TL(yüzyirmibinyediyüzellitürklirası) muhammen değer üzerinden satışa çıkarılmıştır SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 30.07.2010 Cuma günü Saat 14:40 dan 14:50'a kadar Bursa Adliyesi 9. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'nı rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 09.08.2010 Pazartesi günü Saat 14:40 dan 14:50'a kadar Bursa Adliyesi 9. İcra Müdürlüğünde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da istenilen miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'nı, bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Binde 4,95 damga resmi ihale pulu ve katma değer vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. %1 tellaliye harcı satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca bir hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İİK 127 hükmü gereği adresi tapuda kayıtlı olmayan alakadarlar yönünden işbu satış ilanı tebligat yerine geçer. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/13736 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21.06.2010 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir. B-4376