Bursa İcradan Satılık Ev

Şehir:Bursa
İlçe:Nilüfer
Kurum:1. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2008/14826 ESAS
Cinsi:Mesken
Açıklama:Bursa İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:15.290,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.645,00 TLSatış Tarih: 05.08.2009 Saat : 14.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.645,00 TLSatış Tarih: 15.08.2010 Saat : 14.00

İlan Metni :

T.C. BURSA 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI DOSYA NO: 2008/14826 ESAS Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, Taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz. Bursa 1. İcra Müdürlüğü'nde Açık Artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. İİK. 127. MD. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu Taşınmaz Satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. İİK. 151,142. MD.'YE GÖRE SIRAYA İTİRAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK. 38 md. cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK. 142. md.'ye göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK. 83,100, 142,151, MK, 789,777 md.'ye göre ayrıca ilanen tebliğ olunur. TAPU KAYDI: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Köyü, Zafer Mahallesi, Cilt: 38, Sayfa No: 3760, Parsel No: 3775'de kayılı, 108.00 m2 Avlulu Ev, Borçlunun Hissesi 1/4 tür. ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz. Akçalar Köyü, Zafer Mahallesi, Gölyolu Caddesi, No: 21 Nilüfer/ BURSA adresindedir. Taşınmaz, 108.00 m2 miktarlı arsa ile bu arsa üzerine 2 katlı ve yığma kargir nitelikli olarak yapılanmış olan 1 adet binadan ibarettir. Ayrıca binanın teras bölümünde henüz inşaat halinde olan 1 adet oda bulunmaktadır. Arsanın büyük bir kısmına yapılandırılmış olan binanın yerinde yapılan ölçümlerine göre inşaat taban alanı 80.00 m2 ve toplam inşaat alanı ise, 2 kat X80.00 m2 = 160.00 m2'dir. Parselin bina haricinde kalan kısmı, arka (güney) cephesinde avlu olarak bırakılmıştır. Mesken nitelikli olan bina halihazırda boş durumda olup, kullanılmamaktadır. Ana giriş kapısı 2 kanatlı demir profil, katlar arası merdiven basamakları dökme mozaik ile kaplı, ön dış cephe duvar yüzeyleri serpme sıvalı ve boyalı, çatısı ise açık teras durumundadır. Dogalgaz tesisatı ana giriş kapısına kadar getirilmiş olmakla birlikte, bina içerisine alınmamış olduğundan dolayı ısıtma odun veya kömür sobası ile yapılmaktadır. Zemin Kat: Giriş koridoru, 2 oda, mutfak, banyo ve WC-Lavabo bölümlemen ibaretir. Odaların tabanları marley, koridorun beton üzeri şap ve mutfak bölümünün ise kalebodur ile kaplı, duvarları sıvalı ve plastik boyalıdır. Zemin Kat: Bu kat 2 oda, salon ve merdiven holü bölümlerinden ibarettir. Salon ve odaların tabanları marley, merdiven holünün ise dökme mozaik ile kaplı, duvarları sıvalı ve plastik boyalı, iç kapıları ahşap ve çift camlı olan pencere çerçeveleri ise PVC'dir. Taşınmazın Değeri: 2 Katlı yığma kargir binanın kıymeti : 160,00 m2 X 290.00 TL / m2 = 46.400.00 TL arsa kıymeti: 108.00 m2 X 160.00 TL / m2 = 17.280.00TL kıymetler genel toplamı: 63.680.00 TL borçlunun hissesine isabet eden miktar: 63.680.00 TLX 1/4 = 15.920.00TL'dir. Taşınmaz bu bedelle satışa çıkarılmıştır. İMAR DURUMU: Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.08.2009 tarih ve 790 sayılı yazılarında akçalar 3775 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli Akçalar Uygulama İmar Planında Hmax (yükseklik): 9.50 mt. (3 Kat) olan bitişik nizam konut alanında kalmaktadır. DEĞERİ: 15.290.00 TL SATIŞ SAATİ: 14.00 - 14.10 SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 05 Ağustos 2010 Pazartesi günü saat 14.00'den 14.10'e kadar Bursa 1. İcra Müdürlüğü'nde, Adliye Sarayı / Bursa adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 15 Ağustos 2010 Perşembe günü aynı yerde Bursa 1. İcra Müdürlüğü'nde Adliye Sarayı / Bursa adresinde saat 14.0 - 14.10'de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (nakit memleket parası TL) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu (şartsız, kesin ve süresiz) vermeleri lâzımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 Sayılı Kanunun 1. maddesine göre "Döviz" teminat olarak kabul edilemez. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte intina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile ) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (İİK. md.134/4) Tellaliye resmi borçluya ait olup satış bedelinden ödenir, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi, net 150 m2'ye kadar olan meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen iş yeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda % 18 olarak KDV alıcıya aittir. Tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir, Birikmiş Emlak Vergisi, cezaları ve ferileri ile tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği, Satılacak taşınmazın Tapu Kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK. Md. 684,862) taşınmazın eklentilerinin (MK. Md. 686,862) hukuki semerelerin (MK. md. 879) taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859) İİK. 128 md.'ye göre taşınmazın mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK.'nun 794, oturma hakkı MK. md. 823 üst hakkı MK. Md. 834 kaynak hakkı MK. Md. 837 irtifak hakları MK. Md. 838, kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi Bk. md. 507) mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir. 4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/14826 Esas, sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 12.05.2010 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. B-3379