Bursa-İnegöl İcradan Satılık Ev

Şehir:Bursa
İlçe:İnegöl
Kurum:2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/548 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:Bursa-İnegöl İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:110.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):55.000,00 TLSatış Tarih: 01.10.2010 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):55.000,00 TLSatış Tarih: 11.10.2010 Saat : 10:30

İlan Metni :

İNEGÖL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Dosya No: 2010/548 Talimat Bir borçtan dolayı ipotekli taşınmazın satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İş bu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYR İM EN KÜLLER İN CİNSİ. KIYMETİ. EVSAFI : TAPU KAYITLARI : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Kemalpaşa mahallesinde kain, 24 pafta, 188 ada, 135 parselde kayıtlı arsada, 3/32 arsa paylı, 1. kat, 8 nolu konut satılıktır. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Taşınmaz İnegöl Belediyesi hudutları içerisinde yer almakta ve İmar Planı dahilinde bulunmaktadır. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz, tapuda Bursa İli, İnegöl İlçesi, Kamalpaşa mahallesinde kain, 24 pafta, 188 ada, 135 parselde kayıtlı arsada, 3/32 arsa paylı, 1. kat, 8 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmazın tapu kaydında arsa gözüksede, halen zeminde bahçeli üç katlı betonarme bir apartmanın bulunduğu görülmektedir. Taşınmaz 124.00 m2 olup, 1 salon, 3 oda, antre, mutfak, banyo ve vvc'den ibarettir. Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Daha geniş bilgi dosyasındadır. TAŞINMAZIN KIYMETİ : Kesinleşen kıymet takdir raporuna göre; satışa konu taşınmazın tamamına 110.000,00.-TL. değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI : 1-Taşınmazın 1. açık arttırması 01/10/2010 tarihinde Cuma günü, saat 10:30 ile 10:40 arasında, İnegöl 2. İcra Müdürlüğü, İnegöl Adliye Sarayı İNEGÖL/BURSA adresinde yapılacaktır. Bu açık arttırmada taşınmazlara takdir edilen değerin %60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masrafların geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde ençok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla; Taşınmazın 2. açık arttırması, 11/10/2010 Tarihinde Pazartesi günü, saat 10:30 ile 10:40 arasında, İnegöl 2. İcra Müdürlüğü, İnegöl Adliye Sarayı İNEGÖL/BURSA adresinde yapılacaktır. Bu açık arttırmada satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin %40'ını geçmesi şartıyla ençok artırana ihale olunur. 2-Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. % 1 Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu taşınmaz üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5-Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK. 133 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen arttırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK. 129.ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok arttırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6-Şartname, işbu satış ilanın tanzim tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir. Bu ilan İİK. 127.Md. gereği tüm ilgililere tebliğ yerine geçer. 7-İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 8-Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve müderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/548 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/07/2010 B-5168