Bursa Nilüfer İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Bursa
İlçe:Nilüfer
Kurum:13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/11667 ESAS
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Bursa Nilüfer İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:138.600,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):69.300,00 TLSatış Tarih: 14.01.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):69.300,00 TLSatış Tarih: 24.01.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

mm ğ% OmekNo:27 BURSA „^^^^ 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜDosya No: 2010/11667 ESAS TAŞINMAZIM AÇIK ARTIRMA İLAMI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- TAPU KAYDI :Bursa Nilüfer tapu sicil müdürlüğünün yazısına göre Gayrimenkul: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köyü. Yaylacık Yolu Özerinde Kain Tapunun, 4 Pafta, 1271 Parsel, 13 Ciltte Kayıtlı, 1540.00 m2 yüzölçümlü. Tarla Niteliğinde Taşınmaz ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz halihazırda duz-düze yakın meyilde, derin profilli, su tutan, milli-tinlı-kumlu toprak yapısına, makınalı tanma ve bölgeye adapte olmuş bitkilerin münavebesine uygun olduğu ve bir kısmının bitişikte bulunan fabrika park sahasında bulunduğu belirlenmiştir. Güney bitişiğinde fabrika yerteşkesi bulunan, taşınmazın bulunduğu konum itibariyle objektif değer artışının yüksek olduğu belirlendi. Taşınmazın her mevsim ulaşım imkanına sahip bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın özellikleri ile ilgili aynntjlı bilgi dosyada mevcuttur. İMAR DURUMU :Nilûfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında* Bursa İli, Nilüfer İlçesi. Tahtalı Köyü, Yaylaok Köyü Yolu Mevkiinde kain 1271 ve 1284 parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Tanmsal Niteliği Korunacak Alanlarda ve kısmen yolda kalmaktadır "denilmektedir. Taşınmazın özellikleri ile ilgili aynntjlı bilgi dosyada mevcuttur. SATİŞ SAATİ :14:00 -14:10 Arası MUHAMMEN BEPEÜ i 138.600,00 YTL 2 - TAPU KAYDI .Bursa Nilüfer tapu sicil müdürlüğünün yazısına göre Gayrimenkul: Bursa İli. Nilüfer İlçesi, Tahtalı Köy Yaylaok Yolu üzennde Kain Tapunun 4 Pafta. 1284 Parsel, 13 Ciltte Bulunun Kayıtlı, 928.00 m2 yüzölçümlü. Tarta Niteliğinde Taşınmaz ÖZELLİKLERİ Taşınmaz halihazırda düz-duze yakm meyilde, derin profilli, su tutan, milb-tınlı-kumlu toprak yapısına, makınalı tanma ve bölgeye adapte olmuş bitkilerin münavebesine uygun olduğu ve kuzey bitişiğinde fabnka yerteşkesi bulunan taşınmazın bulunduğu konum itibariyle objektif değer artışının yüksek olduğu belirtendi. Taşınmazın her mevsim ulaşım imkanına sahip bulunduğu tespit edilmiştir Taşmmazın özelliklen ile ıtarli aynntjlı bilgi dosyada mevcuttur. İMAR DURUMU : Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında' Bursa Ilı. Nilüfer İlçesi. Tahtalı Köyü. Yaylacık Köyü Yolu Mevkiinde kain 1271 ve 1284 parseller 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Tanmsal Niteliği Korunacak Alanlarda ve kısmen yolda kalmaktadır.'denilmektedır. Taşınmazın özerlikten ile ilgili aynntjlı bilgi dosyada mevcuttur SATIŞ SAATİ 114:20-14:30 Arası MUHAMMEN BEDEU ; 74.240.00 YTL 1 -Sabş 14 o 1 2010 günü yukanda belirtilen saatler arasında Bursa 13.İcra Müdürlüğü açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bur artırmada tahmn edilen değenn % 60Vn ve rüçhanH alacaktılar varsa alacaktan toplamını ve satış ve paylaştırma ajdertenm geçmek şartı de rhaie olunur Böyle br bedele aha akmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyle 24 0i-20iOgjjnûayf*yervesaaferaras*ıdaianaarlra Bu artırmada da rûçhûnlı alacakldann alacaktan toplamn. saoş ve peytaş&rrna grleriennı geçmesi ve artırma bedeSnrı mafen tahmm edilen kıymetinin %40 ini bulması lazımdr Böyle br bedele aha akmazsa satış tateö- düşecektir 2-Artırmaya çftrak edeceklerin, tahmin edeen kıytnebn %20/sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir 0T*ar»n terranat mektubunu vermelen tondr. Sat» pejjh para mm. Aho elediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verteoir Teaatye nen», damga vargı, tapu harç ve mmtmmı m K.D V akaya artör Brikmış vergiler satış bedelinden ödamr y-tpcmk mnoi alacakMarta oger agttenn (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan 3JMtannde>anaQ^algaterteonbaf gûnpnded Aksı takdrde haklan tapu solı ite sata omrtfcça pev*«amneden hanç braMecattr 4-Saeş bada* haman vaya vartan mûrtat •onda ödenmezse ten Has Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale «aanedat »» *>a« anandaki tarttan va \ 10 faadan aho va kaMan mesul tuaiea* ve rtıç br hükme hacet kalmadan kertjeennden taheri ed*ece*Br 5-Sartneme «an lenfinden «baran harfcaerı gbnbeması pn darada aç* olup grJen verikSği takdrde isleyen akaya or omeo gonoaraeDar a-Saaaa ajan* edoreann »annamayı görmüş va mûndeıecatr» kabul mim mfmcmmı başkaca 0*9 atmak steyenanr yukanda yas* doaya nunwaa»yia mûdûrtûğûmûze başvurmaları lan olunur ajbu ejn labagai yepeamayen tgmmt laofcgat yarma kam örnek uzan lan olunur 2312-2010 (JaX*.i2i) nflejMar teorine rot* hafcJu tahlpteride dahftdr. B-7782 MMMMmtaM