Bursa Orhangazi İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Bursa
İlçe:Orhangazi
Kurum:İcra Müdürlüğü
Dosya No:2009/1653 Tal
Cinsi:Mesken
Açıklama:Bursa Orhangazi İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:248.300,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):124.150,00 TLSatış Tarih: 05.10.2010 Saat : 14.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):124.150,00 TLSatış Tarih: 15.10.2010 Saat : 14.00

İlan Metni :

ORHANGAZİ ÎCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2009/1653 Tal. Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, kıymeti, adedi ve önemli özellikleri: 1- Tapu Kaydı„„^^: Orhangazi ilçesi Urcgil köyü Omurcalı mevkii 587 parselde kayıtlı 11.100,00 m2. Yüzölçümlü zeytinlik vasfındaki taşınmaz. Hali Hazır Durumu : Taşınmaz halen zeytinlik olarak kullanılmakta olup, taşınmazda en genci 3-4 yaş civan, en yaşlısı ise 50-60 yaş civan zeytin ağaç ve fidanlan bulunmakta, fidanlann ağaçlann sıra aralannda olduğu, geniş olan sıra aralanna sonradan zeytin fidanlannın dikildiği, ağaç ve fidanların vasat bakımlı, yeni sürgün faaliyetinin vasat, yapılması gereken zirai mücadele işlemlerinin ise eksik de olsa yapıldığı, habitus yapısı ve verim çemberi bazı ağaçlarda büyük, bazılarında orta büyük, bazılarında ise küçük yapıda, fidanlarda ise yaşlan ile doğru orantılıdır. Meyil % 8 -10 civan, istenirse sulanabilir, toprağı tınlı yapıda, güney sınırından resmi kadastrolu yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın Kıymeti: Taşınmaza bilirkişilerce 222.000,00 TL. Kıymet taktir edilmiştir. İhale Saati: Saat 14.00- 14.05 arası 2- Tapu Kaydı^^^.^^: Orhangazi ilçesi Üregil köyü Kavaca Yerler mevkii 1503 parselde kayıtlı 5.525,00 m2. Yüzölçümlü zeytinlik vasfındaki taşınmaz. Hali Hazır Dunımu : Taşınmaz halen zeytinlik olarak kullanılmakta olup, taşınmazda en genci 3-4 yaş civarı, en yaşlısı ise 5060 yaş civan zeytin ağaç ve fidanları bulunmakta, ağaç ve fidanların vasat bakımlı, yeni sürgün faaliyetinin vasat, yapılması gereken zirai mücadele işlemlerinin eksik yapıldığından bazı ağaçlarda zeytin kara koşnili zararlısı ile bulaşık' vaziyette, habitus yapısı ve verim çemberi genelde orta büyüklükte, fidanlarda ise yaşlan ile doğru orantılıdır. Meyil % 3-10 arası değişmekte, istenirse sulanabilir, toprağı tınlı yapıda, taşınmazın herhangi bir resmi kadastrolu yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın Kıymeti: Taşınmaza bilirkişilerce 99.450,00 TL. Kıymet taktir edilmiştir. İhale Saati„^„.^^: Saat 14.10- 14.15 arası 3- Tapu Kaydı^^.^i^: Orhangazi ilçesi Ürcgil'köyü Gölkcnarı mevkii 1780 parselde kayıtlı 6.025,00 m2. Yüzölçümlü zeytinlik vasfındaki taşınmaz. Hali Hazır Durumu : Taşınmaz halen meyve bahçesi olarak kullanılmakta olup, taşınmazda 200-250 adet civarı kiraz, ayrıca az sayıda kayısı, incir, erik, ayva. elma, şeftali, vişne vb. meyve ağaç ve fidanlarının bulunduğu, ağaç ve fidanlann bakımlı, toprağı tınlı yapıda, meyil % 2 - 3 civarı, istenirse sulanabilir, paftasında herhangi bir resmi kadastrolu yola cephesi bulunmamakladır. Taşınmazın Kıymeti: Taşınmaza bilirkişilerce 108.450.00 TL. Kıymet taktir edilmiştir. ihale Saati : Saat 14.20- 14.25 arası 4-Tapu Kaydı: Orhangazi ilçesi Ürcgir Köyü Köyiçi Mcvkii.2210 parselde kayıtlı 346.06 m2. Yüzölçümü Avlulu Kargir Ev vasfındaki taşınmaz. Hali Hazır Durumu : Taşınmaz halen Üreğil köyünde kapı numarası 434 olan 2 katlı 1971 yılında yapılmış avlulu kargir evin zemin katı 8,00 ni X 6,80 m = 54,40 m2. Dir. 54,40 m2. Zemin katta mutfak, oda. hol bulunmakta, (Üst kata beton merdivenle çıkılmakta olup 3 oda, hol, banyo-wc. Mevcuttur. 2 katlı eve bitişik yanında dam, ahır, ardiye ve zeytin havuzlan bulunmaktadır. Ön cephesi 10,75 m. X 5,80 m. = 62,35 m2.dir tek katlı olup çatısı mevcuttur. Taşınmazın mesken tarafı 108,80 diğer tarafıda 62,35 olmak üzere 171,15 m2.1 ik bölümünde yapılaşma mevcuttur. Taşınmazın Kıymeti: Taşınmaza bilirkişilerce 51.715,00 TL. Kıymet taktir edilmiştir. İhale Saati • -: Saat 14.30- 14.35 arası 5- Tapu Kaydı^^^^^: Orhangazi ilçesi Üreğil köyü Köyiçi mevkii 2241 parselde kayıtlı 608,00 m2. Yüzölçümlü Arsa vasfındaki taşınmaz. Hali Hazır Durumu : Taşınmaz halen Üreğil köyünde 228.00 ın2. si bahçe olarak bırakılmış, 380,00 m2. lik zemin katlı mağaza bulunmakta, bu mağazanın üzerine 260,00 m2. Beton tabiiye atılmış, kolonlan dikilmiş, kaba inşaat halinde bırakılmış, 120,00 m2. Si ise 2 katlı kullanılan ev bulunmaktadır.Taşınmazdaki inşa tarzı Bayındırlık ve Iskan Bakanlığının 3. Sınıf A grubu ayapı özclliğindcdir. Taşınmazın bahçesinde zeytin ve muhtelif meyve ağaç ve fidanları bulunmaktadır. Toprağı Tınlı yapıda, meyil % 2-3 civarı. Taşınmazın bahçe olarak kullanılan kısmı Güncy-kuzcy ve doğu cephelerinden resmi kadastrolu yola cephelidir. Taşınmazın Kıymeti: Taşınmaza bilirkişilerce 248.300,00 TL. Kıymet taktir edilmiştir, ihale Saati.^^^^^: Saat 14.4014.45 arası Satış Şartlar.: 1.Satış 05.10,2010 Salı yukarıda belirtilen saatler arası Orhangazi İcra Müdürlüğünde açık artınna suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla taşınmaz 15.10.2010 Cuma günü aynı yerde ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artınnada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına riiçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştınna masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artunnaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymctin.%20'si nisbetinde nakdi "TL."sı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı islediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, tüm lapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Tellaliye ve aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir. Teslim masrafları alıcıya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer'ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklannı özellikle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile oh beş gün içinde,xlaircmizc bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise IlK.nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan lüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt failden mütcsclsilcn mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil olunacak, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin Müdürlüğümüz 2009/1653 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvunnaları ilan olunur. 03.08.20 (IlK 126) (Basın: 59285)