Bursa-T.C. BURSA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Bursa
İlçe:Yıldırım
Kurum:12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/12769
Cinsi:Mesken
Açıklama:Bursa-T.C. BURSA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:19.867,92 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.933,96 TLSatış Tarih: 09.08.2010 Saat : 14:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):9.933,96 TLSatış Tarih: 19.08.2010 Saat : 14:40

İlan Metni :

T.C. BURSA 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/12769 1-TAPU KAYDI : Bursa İli Yıldırım İlçesi Akçaglayan Mahallesi 928 ada 41 parsel sayılı 1.655,66 m2 miktarlı "üzerinde iki adet tek katlı kargir ev olan arsa" vasıflı taşınmazın borçluya ait 384/5760 hissesi ÖZELLİKLERİ : Bursa İli Yıldırım İlçesi Akçaglayan Mahallesi 1. Boztaş , 1. Karataş ve 1. Aksoy Sokakları arasında kalan 1.655,66 m2 miktarlı hisseli parsel olup, parselin içerisinden Ergene sokağa geçmektedir, b Hisseli parsel niteliğinde olan taşınmazda, hissedarların kendi aralarında anlaşmak suretiyle özel parselasyonlar yaparak yerlerinin belirlenmiş olduğu, belirlenen bu yerlerin bir kısmında bazı hissedarları tarafından muhtelif kat yüksekliklerinde olmak üzere 3 adet binanın yapılmış olduğu ve bazı yerlerin boş arsa olarak bırakıldığı görülmüştür. Bilirkişi tarafından yapılan araştırmada parsel içerisinde borçluya ait herhangi bir binanın bulunmadığı ve boş bırakılan arsalarında hangi hissedarlara ait olduğunun bilinmediği, borçlu hissesine isabet eden 110.38 m2 miktarındaki arsanın noktasal tespiti yapılamamıştır. Yıldırım Belediyesinin ilgili imar planına göre kısmen konut alanında, kısmen de yol alanında kalmakta olan taşınmazın yakın çevresi tamamen konut bölgesi olarak gelişmiştir. Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan 1 veya 2 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda olup, mahallinde elektrik, su telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur. İMAR DURUMU : Yıldırım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdüıiüğü'nün 02.12.2009 tarih ve 9647 sayılı yazılarında; Bursa ili Yıldırım İlçesi Akçaglayan Mah. H 22d.07c.2b. pafta 928 ada 41 parselde kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Akçaglayan Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen bitişik nizam Hmax (yükseklik): 6,50 ınt. (2 kat) olan konut bölgesi inşaat alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Hisseli parsel niteliğinde bulunan taşınmazda, hisse miktarına karşılık olarak müstakil imar izni bulunmamaktadır. SATIŞ SAATİ : 14.40-14.50 Arası MUHAMMEN BEDELİ: 19.867,92 TL SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 09.08.2010 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Bursa 12. İcra Müdürlüğü Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bur artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 19.08.2010 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'nı bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (İİK) (*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. B-4726