Çanakkale Ayvacık İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Çanakkale
İlçe:Ayvacık
Kurum:AYVACIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/318 Tal
Cinsi:Arsa
Açıklama:Çanakkale Ayvacık İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:250.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):125.000,00 TLSatış Tarih: 22.11.2010 Saat : 10.30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):125.000,00 TLSatış Tarih: 02.12.2010 Saat : 10.30

İlan Metni :

AYVACIK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2010/318 Tal. Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gön ve önemli özellikleri ile satış şartlan belirtilen taşınmazlar acık arttırma suretiyle müdürlüğümüzce satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin dosya ve tapu kaydmdaki adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adrese tebligat yapılamaması halinde ilgililere yine bu adreste 7201 sayılı Tebligat Kan.'nun 35. Maddesine göre tebligat yapılacağı adresi bilinmeyenler için de is bu satış ilanının iianen tebligat yerine kain olacağı ilan olunur. TAPU KAYDI: Çanakkale ili Ayvacık ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 72 pafta, 331 nolu parselde 114,00 M2 miktarında Arsa Vasıflı taşınmaz ile yine Çanakkale iıi Ayvacık ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 43 pafta, 1390 nolu parselde 51,25 M2 mikta nnda Kuru Toprak Vasıflı taşınmazların tamamıdır. Taşınmazlar BP Petrolleri A.S.'ye 1. derece ipoteklidir. Tapu kaydında her iki taşınmaz kaydında 19.07.2010 tarih ve 3544 yevmiye ile 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabi şerhi bulunmakta, aynca her iki taşınmaz kaydında 19.10.2009 tarih ve 4930 yevmiye ile' Assos Otelcilik Tur. San. Tic. A.Ş. Lehine 10 yıllığına icar şerhi verilmiştir' şerhi bulunmaktadır. İMAR DURUMULARI: Çanakkale Ayvacık Belediye Başkanlığı'nm İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazdığı 23.10.2009 tarih, M-17-6-AYV-0-04/2399 sayılı yazısında; söz konusu taşmmazlann Belediye Mücavir Alan Sınırları ve İmar Planlan dışında olduğu anlaşılmıştır denilmektedir. GAYRİMENKULLERİN HALİHAZIR DURUMLARI: Ayvacık İcra Müdürlüğü'nün 2010/318 Tal. sayılı dosyasından tanzim olunan bilirkişi raporuna göre; satışa konu gayrimenkullerden ;1) Çanakkale ili Ayvacık ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 72 pafta, 331 nolu parselde kayıtlı 114,00 M2 miktarında Arsa Vasıflı taşınmaz her ne kadar tapu kaydında arsa olarak yazılı olsa da. taşınmaz üzerinde Bodrum Kat, Zemin Kat ve Birinci Kat seklinde 3 katlı yapı vardır. Bu yapı, özel yontu Behramkale taşından yapılmış olup, yapının bodrum katı, çamaşırhane olarak kullanılmaktadır. Zemin katta ise, Banyolu Dört Oda, birinci katta da yine Banyolu Dört Oda vardır. Taşınmazın denize uzaklı ğı, 25-40 metredir. Taşınmaz, kısmen deniz manzaralıdır. Halen otel olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunan binanın girişi, 333 nolu parselden yapılmakta olup, 331 nolu parsel üzerindeki binanın müstakil girişi yoktur. Yani 331,1390 ve 333 nolu parseller üzerinde bulunan binaların her üçü de tek bina gibi girişi 333 nolu parselden yapılarak tek yapı gibi kullanılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yer, 1/25.000 ölçekli, çevre düzeni planı içinde, kentsel arkeolojik sit alanında (1 .Derece arkeolojik sil alanında) ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, ilk 100,00 metrelik sahil şeridi içinde kalmaktadır. 3621/3830 sayılı kıyı Kanununun 8. Maddesi ve uygulanmasına dair yönetmeliğin 17. Maddesi ile sahil şeridinin 1. Bölümünü içeren ilk 50,00 metrelik kısım uygulama imar planı ile tümüyle açık alan olarak kamu kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenmiştir. Hiçbir yapı yapı ve tesis yapılamaz. Sahil şeridinin 2. Bölümü ise, 1. Bölümünden sonra, kara yönünde yatay olarak en az 50,00 met re genişliğinde olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece Kanunun 8. Maddesinde ve bu yönetmelikte tanımlanan toplumun yararlanmasına açık, günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yoliannın, açık otoparklar ve antma tesislerinin yer aldığı bölümlerdir. Taşınmazın üzerinde bulunan bina İle ilgili olduğu belirtilen, Çanakkale İl Encümeninin 18/04/2006 tarih ve 221 sayılı yıkım karan vardır. 2) Çanakkale ili Ayvacık ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 43 pafta, 1390 nolu parselde kayıtlı 51,25 m2 miktarlı Kuru Toprak Vasıflı taşınmaz her ne kadar tapu kaydında Kuru Toprak olarak yazılı olsa da taşınmaz üzerinde zemin kat ve birinci kat şeklinde iki katlı yapı vardır. Bu yapı, özel yontu Behramkale Tasından yapılmış olup, yapının zemin katta iki adet Banyolu Oda, birinci katta da yine Banyolu iki adet oda vardır. Taşınmazın denize uzaklığı 45-50 metredir. Taşınmaz, terasından deniz manzaralıdır. Halen otel olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunan binanın girişi, 333 nolu parselden yapılmakta olup, 1390 nolu parsel üzerindeki binanın müstakil girişi yoktur. Yani 331,1390 ve 333 nolu parseller üzerinde bulunan blnalann her üçü de tek bina gibi girişi 333 nolu parselden yapılarak tek yapı gibi kullanılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yer, 1/25.000 ölçekli, çevre düzeni planı içinde kentsel arkeolojik sil alanında (1. Derece arkeolojik sit alanında) ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında, ilk 100,00 metrelik sahil şeridi içinde kalmaktadır. 3621/3830 sayılı kıyı Kanununun 8. Maddesi ve uygulanmasına dair yönetmeliğin 17. Maddesi ile sahil şeridinin 1. Bölümünü içeren ilk 50,00 metrelik kısım uygulama imar planı ile tümüyle açık alan olarak kamu kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenmiştir. Hiçbir yapı yapı ve tesis yapılamaz. Sahil şeridinin 2. Bölümü ise, 1. Bölümünden sonra, kara yönünde yatay olarak en az 50,00 metre genişliğinde olmak üzere belirlenen ve üzerin de sadece Kanunun 8. Maddesinde ve bu yönetmelikte tanımlanan toplumun yararlanmasına açık, günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yoliannın, açık otoparklar ve antma tesislerinin yer aldığı bölümlerdir. Taşınmazın üzerinde bulunan bina ile ilgili olduğu belirtilen, Çanakkale il Encümeninin 18/04/2006 tarih ve 221 sayılı yıkım karan vardır. GAYRİMENKULLERİN KIYMETLERİ: Ayvaok icra Müdürlüğü'nün 2010/318 Tal. sayılı dosyasından tanzim olunan bilirkişi raporuna göre; kıymet takdiri istenen gayrimenkullerin; bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi günün civarda emsal olacak alım-satım değerleri ve rağbeti İle kıy metlerine tesir edecek bilimum faktörler göz önünde tutularak ;- Çanakkale ili Ayvaok ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 72 pafta, 331 nolu parselde kayıtlı 114,00 M2 miktarında Arsa Vasıflı taşınmazın tamamına 400.000,00 TL. (dörtyüzblnTL) kıymet takdir edilmiştir. - Çanakkale ili Ayvaok ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 43 pafta, 1390 nolu parselde kayıtlı 51,25 m2 miktarlı Kuru Toprak Vasıflı taşınmazın tamamına 250.000,00 TL (Ikiyüzellibin TL) kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ SARTALARI: 1- Birinci satış Çanakkale ili Ayvaok ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 72 pafta, 331 nolu parselde kayıtlı 114,00 M2 miktannda Arsa Vasıflı taşınmaz satışı 22.11.2010 günü saat 10.30-10.35 arasında;Çanakkale ili Ayvaok ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 43 pafta, 1390 nolu parselde kayıtlı 51,25 m2 miktarlı Kuru Toprak Vasıflı taşınmaz satışı 22.11.2010 günü saat 10,35-10.40 arasında, Ayvaok loa Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerinin ayrı ayrı % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu, satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şarttır. Böyle bir bedelle ata çıkmazsa en çok artıran taahhüdü baki kalmak kaydı ile;İkinci saöş Çanakkale ili Ayvaok ilçesi, Behramkale Köyü, iskele Mevkii, 72 pafta, 331 nolu parselde kayıtlı 114,00 M2 miktarında Arsa Vasıflı taşınmaz satışı 02.12.2010 günü saat 10.30-10.35 arasında;Çanakkale ili Ayvaok ilçesi, Behramkale Köyü, İskele Mevkii, 43 pafta, 1390 nolu parselde kayıtlı 51,25 m2 miktarlı Kuru Toprak Vasıflı taşınmaz salısı 02.12.2010 günü saat 10.35-10.40 arasında Ayvaok loa Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada gayrimenkuller, 1. satışta en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla, artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Su kadar ki, her bir gayrimenkul için ayrı ayn artırma bedelle rlnln, gayrimenkullerin tahmin edilen kıymetlerinin ayrı ayrı % 40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına ruçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ata çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklılann alacaklannın, (muhammen bedelin % 20'si ile sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit memleket parası) veya bu miktar kadar Milli bir Banka'nm' şartsız, kesin ve süresiz * teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Döviz teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sjfatıyja ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartıyla) satış bedeli nakden ioa veznesine yatınlır. (md. 134/4) tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı ve masraftan ile KDV (150 M2'ye kadar olan meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen is yeri olarak kullanılmış dairede, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir.) tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezalan ve ferileri ile tellaliye ve tapu satım hara satış bedelinden müşteriye iade edilir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (') bu gayrimenkuller üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaiannı dayanağı belgeler ile 15 (onbeş) gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu siöli ile sabit olmadık ça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır, ihaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, lapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatlan İncelenmek suretiyle ihaleye katıldığı kabul edilir. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse U.K. madde 133 gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alacı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, masrafı venldiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/318 Talimat Sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 07.09.2010 (lolf.K.md. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B: 67866 www.bik.gov.tr