Çanakkale Gelibolu İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Çanakkale
İlçe:Gelibolu
Kurum:SULH HUKUK MAHKEMESİ
Dosya No:2012/12
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Çanakkale Gelibolu İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:525.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):262.500,00 TLSatış Tarih: 02.11.2012 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):262.500,00 TLSatış Tarih: 12.11.2012 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. GELİBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU SAYI: 2012/12 SATIŞ GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: TAPU KAYIT BİLGİSİ: ' l-Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Bolayır köyü Bağlaraltı mevkiinde kain 807 parsel sayılı 15.000 m2 TARLA vasıflı taşınmazın tapu kaydında 06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararma istinaden Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz sınırlı ve ayni hak tesis edilemez şerhi ve Askeri Güvenlik Bölgesi içindedir şerhi mevcut olup, keşif günü itibariyle arpa ekilidir. Kumlu tınlı toprak yapısına sahiptir. Kuru tarım arazisidir. %2-3 meyilli olup makineli tarıma elverişlidir. Yola cephesi vardır. Bolayır Belediyesi 1/1000 ölçekli imar planına göre parselir bir kısmı yolda bir kısmı yeşil alanda bir kısmı da TAKS: 0.15 KAKS:0.30 H:6,50 iki katlı konut alanında kalmaktadır. 22/12/2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Saroz körfezi Özel Çevre Korama Kurulu Bünyesine alındığından şu anda bu bölgede herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemektedir. Bilirkişi raporuna göre ifraz girdiğinde 500 m2'den az ifraz yapılamaz. Taşınmazın toplam değeri ise 525.000,00 TL'dir. Satış saati 14:00-14:10'tir. SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satış 02/11/2012 günü 14:00-14:10 saatleri arasında Hükümet Konağı Giriş kat Satış için ayrılan bölümde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 12/11/2012 günü 14:00-14:10 saatleri ve aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Telliye vergi ve tapu harç masrafının satıcılarına, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ( ) tutarı alıcıya aittir. Varsa birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mile! içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %lû faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Yukarıda parsel numarası yazılı bulunan taşınmazın bilirkişi raporunda belirtilen özellikleri ve satış gününün taşınmaz maliklerinden Ali oğlu YAMAN KOŞER'e ihalen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, 7 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mOnderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. 17/09/2012 (İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir ( Basın No: 59192 www.bik.gov.tr) Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de