EMİRDAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK BİNA

Şehir:Afyon
İlçe:Emirdağ
Kurum:EMİRDAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008/847 ESAS
Cinsi:Arsa
Açıklama:EMİRDAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK BİNA
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:31.126,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.563,00 TLSatış Tarih: 17.08.2010 Saat : 10.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.563,00 TLSatış Tarih: 27.08.2010 Saat : 10.00

İlan Metni :

T.C. EMİRDAĞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No: 2008/847 ESAS . . ÖmekNo:27' Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: İpotekli olup satılmasına karar verilen taşınmazın Yeni Adliye Binası Onü-Emirdağ adresinde acık artırma suretiyle satışı ya pılacaktır. . . Taşınmazın Tapu Kaydı: Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Eski Kacerli Mahallesi, Keçiliyolu Mevkii, cinsi Bir Katlı Kargir Ev ve Arsası, 253 ada,349 parsel, 14 cilt, 1363 sayfada kayıtlı 444,67 m2 miktarlı taşınmaz Taşınmazın Hali Hazır Durumu: 253 ada, 349 parsel üzerinde bodrumlu tek katlı bir yapı mevcut olup binanın dışı sıvalı ve boyasızdır. Binanın çatısı yoktur. Pencereleri ahşaptır. Yapı tam bitmemiştir ama içinde oturulmaktadır. Yapının % 85'i tamamlanmıştır .Yapı bodrumuyla birlikte 276 m2 olup yapı 3. Sınıf, grubu A'dır. 2009 yılı birim değeri 437 Tl7m2'dir. Bina 10 yıllık olması ve bitirilmeyen yerlerinden dolayı % 30 yıpranmıştır. Yapının birim değeri 437 x % 70 = 305,9 TL/m2'dir. Yapının değeri (305,9 x 276 ) = 84428,40 TL'dir. Fakat yapının % 85'i tamamlandığı için değeri (84.428,40 x % 85) = 71.764,14 TL'dir. Arsanın birim fiyatı 70 TL/m2 olup arsanın değeri 31.126,90 TL'dir Taşınmazın İmar Durumu: Satış dosyasında mevcut, Emirdağ Belediyesi Fen İsleri Müdürlüğü'nün 09.06.2010 tarihli imar durumu yazılarından salı şa konu taşınmazın" "...inşaat düzeni olarak "ayrık nizam' planlı, kat adedi olarak 2 kat müsaadeli, konut tahsisli, yapılabıle cek bina yüksekliği 6.50 m, ön bahçe uzaklığı 5m, yan bahçe uzaklığı 3 m, arka bahçe mesafesi h/2m olması gereken.catı meyili % 33, saçak genişliği 0.50 m'dir." denilmektedir. Kıymeti: Taşınmazın tamamı 102,891,04 TL'dir. Satış şartlan: 1 - Satış 17.08.2010 günü, saat 10.00-10.10 saatleri arasında Yeni Adliye Binası Ûnü-Emirdağ'da, acık artırma suretiy le yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en cok artıranın1 taahhüdü saklı kalmak şartiyle 27.08.2010 günü Yeni Adliye Binası Önü-Emirdağ'da saat 10.00-10.10 saatleri arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. $u kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının topla mından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar (dosya numara sı ve kayıtsız şartsız olduğu belirtilerek) banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, ata istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik miş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV verilen süre içerisinde•yatırılmazsa ihale feshedilecektir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (") bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddia lannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine 6ebep olan tüm atalar ve kefilleri teklif ettikleri bgdel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt, faizinden müteseisilen mesul ola caklardır .ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir;6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, aynca İİK.nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kalmamasına başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/847 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21.06.2010 (JpLiM) {•) İlgiler tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir Bu. örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir. B: 47393