Erzincan Refahiye İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Erzincan
İlçe:Refahiye
Kurum:REFAHİYE İCRA DAİRESİ
Dosya No:3011/1 TALİMAT
Cinsi:Arsa
Açıklama:Erzincan Refahiye İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:35.370,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):17.685,00 TLSatış Tarih: 17.10.2011 Saat : 10:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):17.685,00 TLSatış Tarih: 27.10.2011 Saat : 10:30

İlan Metni :

T.C. REFAHİYE İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 3011/1 TALİMAT Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: TAPU KAYDI: Erzincan İli, Refahiye ilçesi, Sağlık Köyü, Karadoğan Mevkii'nde kain 179 Ada, 17 Parsel, 4 Pafta'da kayıtlı arsa ile Erzincan ili, Refahiye İlçesi, Sağlık Köyü, Karadoğan Mevkii'nde kain, 179 Ada, 16 Parsel, 4 Pafta'da kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz. İMAR DURUMU: Arsalar Belediye İmar Planında 3 kat İmar alanına sahiptir. Bu nedenle arsalar çevreyolu kenarında olduklarından değerli konumdadırlar. MAHALLİ DURUMU: Söz konusu iki arsa tapuda bitişik nizamda ve Erzincan Refahiye karayoluna 30-40 metre mesafededir. Refahiye belediyesinin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır KIYMETİ: Taşınmazların kıymeti; Refahiye İcra Müdürlüğü'nün 2011/1 Talimat 01.06.2011 tarihli kararı ile Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Sağlık Köyü, Karadoğan Mevkii' nde kain 179 Ada, 17 Parsel, 4 Pafta'da kayıtlı arsa için 39.060,00.-TL (otuzdokuzbinaltmışTL) olarak, Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Sağlık Köyü, Karadoğan Mevkii' nde kain, 179 Ada, 16 Parsel, 4 Pafta' da kayıtlı arsa için ise 35.370,00.-TL(otuzbeşbinüçyüzyetmişTL) olarak ayrı ayrı takdir edilmiş ve bu kıymet kesinleşmiştir SATIŞ ŞARTLARI: 1-16 parsel için 1. satış Günü 17/10/2011 saat: 10:30-10:40 17 numaralı parsel için 1. satış günü 17/10/2011 saat 10:45-10:55 arasında REFAHİYE İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklarının mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 16 parsel için 2. satış Günü 27/10/2011 saat: 10:30-10:40 17 numaralı parsel için 2. satış günü 27/10/2011 saat 10:4510:55 arası REFAHİYE. İCRA DAİRESİNDE ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'i nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu veya bu miktar karşılığında döviz veya milli bir bankanın teyidi yapılmış bloke çekini vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, tapu alım harç, tahliye ve masrafları, KDV. Alıcıya ait olacaktır. Tellaliye resmi, birikmiş vergiler, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklarını tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4.- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya IİK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK.133 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma, İlgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu arttırmada teklifin İİK.129 ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteşelsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur. 6- İİK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebliğ yerine kaim olacaktır. 7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve DOSYA münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. www.bik.gov.tr (Basın :54363)