EŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANINaN

Şehir:Uşak
İlçe:Eşme
Kurum:EŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:EŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANINaN
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:8.166,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):4.083,00 TLSatış Tarih: 20.09.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):4.083,00 TLSatış Tarih: 30.09.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

EŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2009/ 326 TAL Satılmasına karar verilen Taşınmazın, cinsi, niteliği, adedi, kıymeti önemli özellikleri' Tapu kaydı: Uşak İli, Eşme İlçesi, Dervişli Köyü, Eğriyar Mevkii, 184 Ada, 39 Parsel, 7 Cilt, 656 Sayfa da kayıtlı, 11.666,00 M2 Tarla niteliğindeki gayrimenkul. Gayrimenkul kuzeyden güneye % 1 -2 eğimli, killi-tınlı toprak yapısına sahip, orta derecede toprak Derinliği olan, makineli tanma elverişli, arpa, buğday, fiğ gibi ürünlerin yetişebildiği 4. sınıf kuru tanm Arazisi vasfındadır. Muhammen bedeli: 8.166,20 TL 1) Satış şartlan: Birinci satış 20/09/2010 günü 14:00-14:10 saatleri arasında Eşme Adliye Giriş Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa' en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 30/09/2010 günü aynı saatler arasında aynı yerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başkaca paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan çıkmazsa satış talebi düşecektir, miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. ihale damga pulu + KDV'si ve tapu alım harcı ile masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve satım harcı satış bedelinden ödenir. 3) İpotek sahibi alacaklılarla diğer İlgililerin (') bu gayrimenkul üzerindeki haklannj hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on, beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır 4) ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6) iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/326 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (İc. Ifl. K. 126) (") ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No: 27 Adlanna tebligat yapılamayan ilgililere gazete İlanı tebligat yerine geçerlidir. (B;53732-1263)