GAZİANTEP İcradan Satılık Ev

Şehir:Gaziantep
İlçe:Şehit Kamil
Kurum:9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/198 Tal
Cinsi:Mesken
Açıklama:GAZİANTEP İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:62.750,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):31.375,00 TLSatış Tarih: 06.07.2010 Saat : 13:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):31.375,00 TLSatış Tarih: 16.07.2010 Saat : 13:30

İlan Metni :

T.C. • Örnek No:27 Dosya No: 2009/198 Tal. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI GAZİANTEP 9. İCRA MÜDÜRÜBir borçtan dolayı ipotekli bulunan, aşağıda özellikleri yazılı bulunan taşınmazın satılarak paraya çevrilmelerine karar verilmiştir. TAPU KAYDI ; Gaziantep İli, Şehilkamil İlçesi. Güvenevier Mah. Civilioğlu Mevkii, 2757 Ada. 32-41 Pafta. 4522 Parselde kayıtlı 1545,00 m2 yüzölçümlü arsanın kat irtifakına göre 89/1545 arsa paylı. A-2 Blok, 3. Kul. 11 Bağımsız Bölüm Nolu Mesken, İMAR DURUMU ; Gaziantep İli, Şchilkumil İlçesi, Güvenevier Mah., 2757 Ada. 32-41 PuTta. 4522 Parsel, Gaziantep Şchitkamil Belediyesi. İmar ve Şehircilik MüdürlUğU'nün ilgili imar paftası bakıldığında imar planında uynk nizam konul yapı adasına gelmektedir. TAŞINMAZIN ÛZEL],tKI,FRİ i Gaziantep İli. Şehilkamil İlçesi. Güvenevier Mah. 4522 Parselde kayıtlı tapu kaydında da belirtildiği gibi iki adet beşer katlı kargir apartmanın A-2 Blokta 3. Kat 11 nolu meskene girildiğinde kendi içinde iki oda, misafir salonu ve müştemilatlarından oluştuğu görülmüştür. Mesken olarak •düzenlenmiş bu yapı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri macunlu yağlı boyalı. ıslak zemin tabanları karo plaka, iç doğramaları ahşap üzeri boyalı, dış doğramalar ise PVC'den imal edilmiş, mutfak. İv.. wc, banyo duvarları fayans ile kaplı olup bağımsız bölüm güncy-batı cepheli olan bu yerin inşaat alanı 120 m2'dir. Kalorifer ile ısıldan taşınmaz, şehrin batısında, çevresi genellikle yapılaşmış ve bu yapılaşma imara uygun bir yapılaşma olup her türlü belediye hizmetinden de faydalanmaktadır. Yakın çevresinde Devlet Lojmanları bulunan taşınmazın adresi ise Güvenevier Mahallesi. Ahmet Ycscvi caddesi 19 Nolu Sok. Şahinbcy Sit.H Blok. 4.Kat, D:8 olarak lespit edilmiştir. MUHAMMEN KIYMETİ; Güvenevier Mah., Pafta. 4522 Parsel, 11 Nolu B.B 62,750,00 TL. 1- Satılmasına kurar verilen iş bu taşınmazın Birinci artırması fîa.zianlep Adliye Sarayı Mezat S^QnjMd&.Q6jQL20i0^aİLgünflLsaat:J3,3Q ilcJl^O arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu anırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve ayrıca satış ve paylaştırma masruflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalması kaydı ile 16.07.2010 Cuma günü Gaziantep Adliye Sarayı M«7*t Salonunda, saat: 13.30 ile 13.40 arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu anırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartı ile en çok anırana ihale olunur. Şu kadar ki. artırma bedelinin mulın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya işiirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si oranında pey akçesi veya bu ıniklar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. .Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) gün geçmemek üzere süre verilebilir. İhale sebebi ile doğacak damga resmi, KDV ve tahliye masruflarının tamamı ile tapu ulım satım harcının yansı ihale alıcısına aittir. Taşınmazların aynından doğma vergi borcu ile tellaliye ücreti ve tapu alım satım harcının yarısı Müdürlüğümüzce ihale bedelinden ödenecektir. 3- ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (x) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere duir olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmumuk sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt fuizinden mUtcsclsilcn mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fuizi uyrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname, ilun tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gider verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mUndcrccutını kabul etmiş sayılacaktan, başkuca bilgi almak isleyenlerin 2009/198 Tal. sayılı dosya, numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18.05.2010 (IİKm.126) (x) ilgililer tabirine irtifak haklan sahipleri de dahildir. • BN: 36391