GEBZE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir:Kocaeli
İlçe:Gebze
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/2123 Talimat
Cinsi:Arsa
Açıklama:GEBZE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:119.808,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):59.904,00 TLSatış Tarih: 03.08.2010 Saat : 14:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):59.904,00 TLSatış Tarih: 13.08.2010 Saat : 14:50

İlan Metni :

T.C. GEBZE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ttttyıNo: 2009/2123 Talimat TAŞINMAZIN AÇİK ARTTIRMA İLAN! GE^3-lçfttMQpüRLûĞü/NDEN Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, satış gün ve saatleri, evsafı, TAPU KAYDI^^^^^^^:Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Hacıhal» mah,189 Ada, 10 parsel sayıl 898,00 m2 yüzölçümlü *kuyulu arsa' nitelikli ana taşınmazda ,36/898 arsa paylı .5. Kat 24 Bağımsız Bölüm nok MESKEN nitelikli taşınmaz satışa konudur. TAŞINMAZIN İMAR DURUMUmmmm^m^^^.:Dosyada mevcut Gebze Belediye Başkanlığı'nın 25.082009 tarih ve 1622 say-1 yazısında , satışa konu taşınmazın 1/1000 ölçekli İmar Planında kısmen yol ve ticaret atanında kaJmaktadırAynk Nizam 6 kat, H=18,50 m ve TAKS=0,40'dır.denilmektedir. Hail Hazır Durumu ve Defleri^^m--^m:Satışa konu taşınmaz Osmanyılmaz man., Atatürk cad., ve D.100 Karayoluna cepheli *Park apartmanı' isimli, bodrum. zemin ve 5 adet normal kattan ioaret, toplam 7 katlı ,16-20 yılık (yıpranma payı %20), tüm inşaat işleri tamamlanmış .kaloriferli ve asansörlü binanın 5. noröal katında 24 kapı numaralı dairedir. Dairenin brüt kullanım alanı 120,00 m2, net kullanım alanı 105.00 m2 okjp, antre , salon , muıtfak ,w.c. hol, 3 adet yatak odası, banyo ve 2 adet balşkondan ibarettir. Suyu ve elektiriği mevcut olarak Iskan eolmektedir. Satışa konu taş.nmaz Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre 3. sınıf B Grubu yapılardandır. Satışa konu taşınmaz ilçe ticaret merkezine çok yakın , çok katlı apartman türü yapılaşmanın yaygın olduğu . konut ve işyerlerine en fazla talep olan bir bölgede bulunmakta olup, alım-satım kabiyetj çok yüksektir. Tüm belediye erkanlarından yararlanan ve ulaşım imkanları iyi olan taşınmazın arsa değen 72.000,00 TL , İnşaat maliyet değeri 47.808,00 TL olup. taşınmaza toplam 119.808.00TL (YTjzorHİokuzbirıselüzyuzsekizJira) TL değer takdir edilmiş olup, taşınmaz bu değer özemden açık arttırma sureti ile satılacaktır. 1-Satış 03.08.2010 günü saat 14:50 'den 15:00 'e kadar Gebze 3. İcra Müdürlüğü Kaleminde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı üe ihale olunur. Böyle bîr bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şart ile 13.08.2010 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma Sanında gösterilen müddetin sonunda en çok artırana ihale edfecektjr. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulmuş ve satış isteyenin atacağına rüçhanı olan alacaklanndan toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer. 2-Arttırmaya iştirak edeceklerin , tahmin edlen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan aiacaklılann alacağının (muhammen bedelin %20'si üe sınırlı olarak ) %20'si oranında pey akçesi (nakit memleket parası) veya bu miktar kadar miK bir bankanın "şartsa kesin ve süresiz' teminat mektubu vermeleri lazımdır. 3-Satış peşin para iledir, a ıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere meni verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina etmek suretiyle (alacağına) mahsuben ihale yapılmamış olması şartı hariç) satış bedeli nakden icra veznesine yatınlır. (Md.134/4) Tellaliye resmi, ihale pulu , tapu harç ve masraftan ile KDV, (150 metreye kadar olan net meskenlerde %1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metru< durumda olan binalarda, tarta, bina , han . otel. arsa ve binalarda %18 olarak KDV müşteriden tahsil edifr.) Tahliye ve tesfim giderleri . tellaliye , tapu alım satım harcı müşteri tarafından ödenir. Birikmiş emlak vergisi, cezaan ve ferileri le satış bedelinden ödenir. 4-lhaieye iştirak edenlerin icra satış dosyası , tapu kaydı, şartname , ilan ve tefJgatJan incelemek suretiytle ihaleye katıldığı, kabul ettiği, mükellefiyetleri .nazara aldığı kabul edilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan idcialanm dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu ve sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenemezse icra ve İflas Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshe feshedir. İki ihale bedeli arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil ecSecektjr. -İİK 127. MADDESİNE GÖRE SATİŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligaîlann , tebliğ imkanszılığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Uygulama aykırılığı nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK 138. md. Cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda . alakadarlann satışı takip ederek İİK 142. md. Göre şikayet ve itirzan olanın , bu hakkını 7 gün içinde kuHandıklanna dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK 83,100,142,151, MK 789,777 maddelerine göre aynca ilanen tebliğ olunur. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaünı kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin müdürlüğümüzün 2009/2123 Tal.sayıiı dosyasından bilgi alabilecekleri ilan olunur. NOT: Tapuda adresi olmayanlara işbu gayrimenkul Satış ilânı tebliğ yerine kaimdir. (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir. Yönetmelik: Örnek No:27 B: 42689