GÖNEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Şehir:Balıkesir
İlçe:Gönen
Kurum:GÖNEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/2896
Cinsi:Bina
Açıklama:GÖNEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:2.624.085,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.312.042,50 TLSatış Tarih: 13.08.2010 Saat : 10:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.312.042,50 TLSatış Tarih: 23.08.2010 Saat : 10:50

İlan Metni :

GÖNEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO : 2009 / 2896 Örnek no : 26 SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, KIYMETİ, EVSAFI Gönen ilçesi kurtuluş mahallesi hallaç kuyu mevkiinde kain 94 ada 6 parselde kayıtlı 5902,37 m2.lik arsa üzerinde kurulu benzin satış istasyonu olarak kullanılmakta olup üzerinde idari bina, yıkama yağlama binası, temeli atılmış subasman sevi yesinde shovvroom binası, 7 adet 20 tonluk çelik benzin mazot deposu, 3300 m. çelik hasırlı saha betonu kalorifer kazan ve ekipmanları, 65 kw jeneratör ve ekipmanları, kanopi, 76 adet çeşitli yaşlarda meyve ağacı, 56 adet çeşitli yaşlarda dış mekan süs bitkisi ağacı, 16 adet saksıda dikili süs bitkisi ağacı bulunmaktadır. İDARİ BİNA: 2 kattan oluşmakta içersinde yatakhane, mutfak, wc ve idari bölüm bulunmakta olup alanı 260 m2. dir. YIKAMA YAĞLAMA BİNASI: 174 m2.taban alanlı tek katlı bina olup deposu bulunmaktadır yüksekliği 5.50 cm. dir. rampa ve iniş merdiveni vardır. SHOWROOM BİNASI: 400 m2. taban alanlı olup temeli atılmış subasman seviyesinde kalmış showroom inşaatıdır. Taşınmaz üzerinde OPET PET ROLCÜLÜK A.5. LEHİNE 30.10.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN 20 YIL MÜDDETLE İNTİFA HAKKI BULUNMAKTA ve taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamının muhammen bedeli 2.624.085,50 TL.dir. 1 .ve 2.satış gün saatleri 10.50 -11.00'a kadardır SATİŞ ŞARTLAR!: 1 - Satış 13.08.2010 günü saat: Yukarda belirtilen' saatleri arasında GÖNEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa tış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 23.08.2010 günü aynı yerde ve saatte'de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Su kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin.tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbelinde pey akçası veya bu miktar kadar milli bir banka nın kesin teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde satış bedeli ile KDV yi ödemek üzere 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga pulu, tapu alım harcı, tahliye ve teslim masrafları, KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ile Tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. (KDV ORANI % 18) 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (") bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia larını dayanağı olan belgeler ile onbeş gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sa bit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ve KDV'sini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ke filleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark öncelikle varsa teminat bedelinden alınacaktır. 4/a- ihale bedeli ile KDV'nin yatırılmaması üzerine; İİK'nun 133. maddesi gereğince ihale kararı kaldırılarak, kendisinden evvel en yüksek pey ileri süren, sürdüğü pey İİK'nun 129/1. maddesine uygun bulunması hafinde.sürdüğü pey üzerine kendisine muhtıra ile teklif edilecek, razı olunsa ona ihale edilecektir. Aksi takdirde taşınmaz yeniden ihaleye .çıkartılacak, satış ilanı ilgililere tebliğ edilmeksizin yapılacak ilanla yetinilerek yeniden ihaleye çıkartılacak, bu artırmada teklifin İIK. 129/2. maddesine uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale olunacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup; İ.İ.K 127. mad. gereğince iş bu satış ilan; tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/2896 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilanen tebliğ olunur, (İc. İf. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir, Yönetmelik Örnek No : 27 ~ . . R;44R?7.