Iğdır Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Iğdır
İlçe:Merkez
Kurum:İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2005/176 Talimat
Cinsi:Arsa
Açıklama:Iğdır Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:424.398,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):212.199,00 TLSatış Tarih: 17.01.2011 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):212.199,00 TLSatış Tarih: 27.01.2011 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. İĞDIR İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 2005/176 Talimat Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı 1 NOLU TAŞINMAZ TAPU KAYDI İğdır, Merkez, Küllük Köyü, 3153 Parsel 3.844,40 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz (Tam Hisse) Seneliği 20000 TL'den 25 Yıl müddetle Petrol Ofisi A.Ş. Lehine intifa hakkı vardır (Başlama Tarihi 23/10/1996) 2 NOLU TAŞINMAZ TAPU KAYDI İğdır, Merkez, Küllük Köyü 3154 Parsel 1,155,60 m2 yüzölçümlü Yol vasıflı taşınmaz (Tam Hisse) Seneliği 20000 TL'den 25 Yıl müddetle Petrol Ofisi A.Ş. Lehine intifa hakkı vardır (Başlama Tarihi 23/10/1996) TAŞINMAZLARIN CİNS VE VASIFLARI: 1 NOLU TAŞINMAZ- İğdır, Merkez, Küllük Köyü 3153 Parsel toplam 3844,40 m2'lik arsadır. Arsa üzerinde petrol istasyonu ve idari binası mevcuttur. Parsel İğdır Tuzluca anayolu üzerindedir. Okyaylar petrol olarak adlandırılan yerdir. Taşınmazın zemin değeri kıymet taktiri itibariyle o bölgede arsanın m2 değeri 15,00 TL'dir. Arsanın keşif tarihi itibariyle değeri 15,00 TL/m2 *3844,40 m2= 57.666,00 TL'dir. Petrol istasyonunun tabanı betondur. Ayrıca 20 m x 30 m= 600 m2'lik kanopi mevcuttur. Kanopinin altında 6 adet pompa vardır. Betonarme üç katlı idari bina yapılmıştır. Bodrum kat 20 m x10 m = 200 m2'dir. Zemin kat 20 mx10 m= 200 m2'dir. Asma kat 20 mx6 m=120 m2'dir. Toplam idari binanın alanı: 520 m2'dir. idari bina iskan Bakanlığının yayınlandığı yapı sınıfına ve birim fiyata göre bu yapılar III.Sınıf A Grubu yapı sınıfına girmekte olup keşif tarihi itibariyle değeri: 399,00 TL/M2'dir. Keşif tarihi itibariyle yapının değeri. 520 m2 *399,00 TL/m2=207.480,00 TL'dir. Ancak yapı 20 yıllık olduğu için Bayındırlık ve iskan Bakanlığının yayınladığı yapılar için amortismanı %10'dur. Evin amortisman değeri: 207.480,00 TLX%10= 20.748,00 TL'dir. Keşif tarihi itibariyle idari binanın gerçek değeri: 207.480,00 TL-20.748,00 TL= 186,732,00 TL'dir. 3153 Parsel üzerinde yapılan kanopi olarak adlandırılan yapı yeni yapılan bir tesis olup Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yayınladığı yapı sınıfına ve birim fiyata göre özel poza tabii olup keşif tarihi itibariyle metrekare yapım 300 TL/m2'dir. Keşif tarihi itibariyle kanopinin değeri: 600 m2x 300 TL/m2= 180.000,00 TL'dir. Taşınmazın arsası ve üzerindeki yapıların keşif tarihi itibariyle toplam değeri: 57.666,00 TL + 186.732,00 TL + 180.000,00 = 424,398,00 TL'dir. 2 NOLU TAŞINMAZ- İğdır, Merkez, Küllük Köyü 3154 Parsel olup 1155,60 m2'lik arsadır. Arsa üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Parsel İğdır Tuzluca anayolu üzerindedir. Kadastro paftasına göre Karayolları yol genişletme çalışmasında yola tahsis edilmiştir. Taşınmazın zemin değeri kıymet taktiri itibariyle o bölgede arsanın m2 değeri: 15 TL/m2'dir. Arsanın keşif tarihi itibariyle değeri. 15 TL/m2*1155,60 M2= 17.334,00 TL'dir. TAŞINMAZIN EVSAFI VE SATIŞ ŞARTLARI: 1-) 1 NOLU TAŞINMAZ İğdır, Merkez, Küllük Köyü, 3153 Parsel 3.844,40 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz (Tam Hisse) SATIŞ BEDELİ 424.398,00 TL üzerinden BİRİNCİ ARTTIRMA İĞDIR ADLİYE SARAYI GİRİŞ KAPISI ÖNÜNDE 17/01/2011 GÜNÜ SAAT 14.00-14.10'da Açık arttırma yolu ile satışı yapılacaktır. Satışa konu bedel üzerinden KDV %18 alıcıdan tahsil edilecektir. 2 NOLU TAŞINMAZ İğdır, Merkez, Küllük Köyü 3154 Parsel 1,155,60 m2 yüzölçümlü Yol vasıflı taşınmaz (Tam Hisse) SATIŞ BEDELİ 17.334,00 TL üzerinden BİRİNCİ ARTTIRMA İĞDIR ADLİYE SARAYI GİRİŞ KAPISI ÖNÜNDE 17/01/2011 GÜNÜ SAAT 14.10-14.20'de Açık arttırma yolu ile satışı yapılacaktır. Satışa konu bedel üzerinden %18 KDV alıcıdan tahsil edilecektir. 2-) Yukarıda belirtilen taşınmaz açık artırma suretiyle birinci arttırma günü arttırma bedeli taşınmazın muhammen bedelinin %60'ı ile rüçhanlı alacaklıların alacaklarının toplamı, satış masrafları, taşınmazın aynından doğan vergi borcu miktarı,1/2 tapu harcı ile şartname ve ilanda ihale bedelinden ödenmesine karar verilen diğer vergi ve giderler toplamı ile paylaştırma masrafları toplamını bulmadığı taktirde, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla arttırmanın on gün daha uzatılmış olduğu ve daha önce belirtilen ikinci satış günü olan 27/01/2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya % 40'ı ile rüçhanlı alacaklıların alacaklarının toplamı, satış masrafları, taşınmazın aynından doğan vergi borcu, 1/2 tapu harcı bedeli, paylaştırma (sıra cetveli) giderleri ile şartname ve ilanda ihale bedelinden ödenmesine karar verilen diğer vergi ve giderler toplamını geçmesi halinde ihalenin yapılacağı yukarıda belirtilen miktarlarda teklif yapılmadığı taktirde satış talebinin düşecektir Satış tarihlerinin tatile isabet etmesi halinde ilk iş mesai günü satış günü olarak yapılacağına karar verilmiştir. 3-) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi,1/2 tapu harç, birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir, 1/2 tapu alım harcı % 18 KDV ile ihale damga resmi, tahliye teslim giderleri ve masrafları alıcıya aittir. 4-) ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususuyla faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile ONBEŞ gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu Sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 5-) Satış bedeli ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle İİK.nun 133.Maddesi gereğince ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen tahsil olunacak, bu fark varsa öncelinle teminat bedelinden alınacaktır. 6-) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.nun 130.maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. 7-) Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8-) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin İĞDIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2005/176 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları, İLANI Belediye ve adliye ilan panosundan da bilgi sahibi olunabilir, ilanın alakadarlara tebliğine, Ayrıca ilgililere yapılan tebligatların bila dönmesi halinde satış ilanın İİK.nun 127.maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılacaktır ilan olunur. Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir. İlgililerin tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İc İfl.k.126.)Yönetmenlik Örnek no 27 www.bik.gov.tr (Basın:78370)