İstanbul Bağcılar İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İstanbul
İlçe:Bağcılar
Kurum:5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/849 ESAS
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İstanbul Bağcılar İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:67.968,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):33.984,00 TLSatış Tarih: 15.02.2011 Saat : 14:40
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):33.984,00 TLSatış Tarih: 25.02.2011 Saat : 14:40

İlan Metni :

T.C. BAKIRKÖY 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN TAŞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/849 ESAS SATIŞI İSTENEN TAŞINMAZ MAUN EVSAFI: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Kirazlı köyü Güneşli mevkii Git: 10 Sayla: 952 Parsel: 958 Yüzölçümü: 270,68 m2 taşınmazda borçlunun hissesi olan 15/320 hissesi Bakırköy 5.lcra Müdûrlüflünde salışa çıkarlılmışlır. 1-1I.K127.M0.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBÜGI: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliO yerine kaim olmak üzere Hanen tebliğ olunur. 2-I.I.K 15U42 MD.GÖRE SIRAYA ŞİKAYET VE İTİRAZ: Uygulama aykırılığı nedeniyle.alacafla mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin I.I.K.nun 138.Md.cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek I.I.K.nun 142 md.göre şikayet veya İtirazları olanın, bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri IIK nun 83.100.142,151 MK.789.777 md.göre ayrıca ilanen teblifl olunur. 3-SATILACAK TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Baflcılar ilçesi Kirazlı köyü Güneşli mevkii Cilt: 10 Sayla: 952 Parsel: 958 Yüzölçümü : 270,68 m2 taşınmazda borçlunun hissesi olan 15/320 hissesi, 4-İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün 03.02.2010 Tarih 498 sayılı İmar durum belgesine göre Bağcılar İlçesi Güneşli mahallesi 22 palla. 958 parsel sayılı taşınmaz 15 09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, h 12 50 m irlilada konul alanında kalmakla olup yoldan ihdası mevcuttur denilmiştir. TAŞINMAZIN HAUHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Satışa konu taşınmaz Bağcılar llçesi.Gûneşli mahallesi.Sanayi sokakla.tapunun 22 palla 958 parsel numarasında kayıtlı ve sanayi sokaktan 13 dış kapı numarası alan 270.68 m2 miktarlı kayden arsa mahallen kargir binanın 15/320 hissesi niteliğindedir Sanayi sokağa paralel cephesi 23 ml.yola dik ortalama derinliği 11.76 mi olan ve tapu kaydında tamamı 270.68 m2 alana sahip arsa olarak kayıtlı (aşınmaz üzerinde 13 dış kapı numaralı bodrum kattzemin kaM normal kattan müleşekkil.B.A.K.tarzda 2sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş bina mevcut olduflu tespit edılmiştır.Söz konusu binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 1250 m2 civarında olup bodrum kalında, kalın tamamını ihtiva eden işyerl.zemin katında iki daire,normal katlarında üçer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve dogalgaz tesisatı mevcut normal kat daireleri koridor ¦ hol ¦ salon ¦ iki oda» mutlak ¦ banyo * WC ve balkon mahallerinden ibaret brüt 80 m2 alana sahip dairelerde ıslak hacim seramık.duvarları sıvalı ve boyalı mutlaklarında sabit tezgah ile ahşap mutlak dolaplan.banyolannda ise sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksasuarlan ikmal edilmiş durumda PVC dogramah.kat sahanlık ve basamakları mermer kaplama.dış cephesi sıvalı ve boyasızdır Soz konusu binada elektrik, sıhhi tesisatlar ve dogalgaz tesisatı mevcut olup taşınmaz bulunduflu semt ve mevki itibariyle lamamı teşekkül etmiş.belediye ve altyapı hizmetlerinden istilade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almakladır Ana binada 10 nolu dairenin borçlu tasarrufunda olduflu tespit edilmiştir. Bağcılar ilçesi. Kirazlı köyü. 22 pafta 958 parsel numarasında kayıtlı 270.68 m2 miktarlı arsa vasıllı taşınmaz ile üzerinde bulunan binanın tamamına 1.450.000 00 TL. Borçlu adına kayıl'-15/320 hisseye: 15/320 X 1.450.000.00 TL = 67.968,75 TL kıymet taklir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI 1-Satış 15.02 2011 günü 14.40dan 14 50ye kadar Bakırköy 5. İcra Müdürlüjünde açık artırma suretiyle yapılacaktır Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masradarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok anıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25 02.2011 günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır 'Bu anırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz mal en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isleyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından lazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya İştirak edeceklerin, lahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (TL Urası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) Veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı islediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga Vergisi, KOV. T3pu Harç ve Masrafları alıcıya aittir. Birikmiş Vergiler, Tellaliye ve Tapu Satım Harcı satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (x) bu taşınmaz mal üzerindeki haklarım hususiyle laiz ve masrala dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye Kalılıp daha sonra ihale bedelini yatıımamak sureliyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklil ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki larktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mülselsllen mesul olacaklardır. İhale Farkı ve Temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu lark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır 5- Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masralı verildiği taktirde, isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ile satış Hanının teblifl edilemeyen alakadarlara I.I.K.nun 127.Maddesine göre tebliO yerine kaim olacaflı ilan olunur. ClUgıiıier tabirine irtifak hakkı sahipleri de dah.ldir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: 84715 (www.blk.gov.lr)