İstanbul Fatih İcradan İhale ile Satılık İşyeri

Şehir:İstanbul
İlçe:Fatih
Kurum:T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2013/2509 ESAS
Cinsi:İşyeri
Açıklama:İstanbul Fatih İcradan İhale ile Satılık İşyeri
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:160.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):80.000,00 TLSatış Tarih: 21.03.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):80.000,00 TLSatış Tarih: 21.04.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2013/2509 ESAS Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesinde, tapunun 15 pafta, 422 ada, 30 parsel numarasında kayıtlı ve Hamidiye Caddesinden 3 dış kapı numarası alan 875,10m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Altın Han da 4080/660000 arsa paylı 6.kat (152) nolu büronun tamamı niteliğindedir. Taşınmazın mahallinde ve emsal taşınmazlar üzerinde yapılan tetkikte; 2 bodrum kat+ zemin kat+ 6 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, asansör tertibatları mevcut, tamamı işyeri ve bürolardan ibaret ana binanın 6.katında, Hamidiye Caddesi cephesinde, köşe konumlu büro 36,50m2 alana sahip, büro içerisi kullanım amacına uygun olarak ara bölme ile hol, iki oda şeklinde bölünmüş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik ve merkezi sistem kalorifer tesisatı mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ticaret alanında yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, yıpranma payları, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları Adresi : Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesinde, Hamidiye Cad. 3 dış kapı numarası Altın Han 6.kat (152) nolu büro Fatih/İst. Yüzölçümü : 875,1 Om2 Arsa Payı : 4080/660000 İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.08.2015 tarih ve 875481 sayılı imar durum yazısına göre söz konusu taşınmaz; İstanbul IV Numaralı, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul 11 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1 /1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 2. Derece Koruma Bölgesinde, Geleneksel Ticaret Alanında kalmakta olup, h:12,50mt. İrtifa almaktadır. Parsel üzerinde trafo alanı yer almaktadır. Söz konusu yerin Tescilli Eski Eser Komşuluğu mevcuttur. Herhangi bir uygulama ve inşai faaliyet durumunda Koruma Kurulu kararı gerekmektedir denilmiştir. Kıymeti :160.000,00 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında Beyan bölümünde. Yönetim planı 15/08/1981 ve İrtifak : A-M:1 nolu Bağımsız Bölüm gibi (Başlama Tarih: 18/02/1981, Bitiş Tarih : 18/02/1981-Süre:-) şerhi vardır. 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yeri 21/03/2017 günü 14:00 -14:10 arası 21/04/2017 günü 14:00 -14:10 arası İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Satış şartları 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın " şartsız, kesin ve süresiz" 1 teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre" döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, K.DV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2509 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/12/2016 (I I Km 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. BASIN: 512526 (www.bik.gov.tr) Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de