İstanbul İcradan Satılık 1/4 Hisseli Dükkan

Şehir:İstanbul
İlçe:Merkez
Kurum:10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/1110
Cinsi:İşyeri
Açıklama:İstanbul İcradan Satılık 1/4 Hisseli Dükkan
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:12.500,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.250,00 TLSatış Tarih: 10.08.2010 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):6.250,00 TLSatış Tarih: 20.08.2010 Saat : 11:00

İlan Metni :

T.C. İSTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 2009/1110 Borçluya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli/hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen İstanbul, Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, 258 ada, 4 parsel sayılı kargir iş hanında 185 bağımsız bölüm nolu dükkanın % hissesi, istanbul 10. İcra Müdürlüğü kaleminde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 1- İMAR DURUMU: Eminönü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 04.03.2009 tarih ve 2217 sayılı imar durum yazısına göre; 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada (Eminönü-Fatih) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının uygun bulunduğuna ilişkin istanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2005 tarih ve 399 sayılı kararı ile 29.11.2007 tarih, 2007/2444 sayılı İstanbul 8. İdare Mahkemesi kararı ile usul yönünden iptal edilmiş, 05.03.2008 tarih, 1994 sayılı istanbul IV Numaralı K. Ve T.V.V.K.K.Karan ile de 29.11.2007 tarih, 207/24444 sayılı istanbul 8. İdare Mahkemesi kararının uygulanmasına karar verilmiştir. 26.03.2008 tarih, 2015 sayılı IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Karan ile de; "...26.01.2005 tarih ile 403 sayılı kararla uygun bulunmuş olan 1/1000 ölçekli Eminönü Koruma Amaçlı Uygulama imar Planının ilke, esas, plan notları ve şu ana kadar yapılmış olan tadilatlarıyla beraber Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak kabulüne..." karar verilmiştir. Eminönü, Dayahatun Mahallesi, Hamam Sokak, 258 ada, 4 parsel sayılı yer 26.03.2008 tarih, 2015 sayılı GEÇİŞ DÜNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI olarak kabul edilen 1/1000 ölçekli Eminönü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Kentsel ve Tarihi Sit Alanında 1. Derece Koruma Bölgesinde, Kapalıçarşı Protokol Sının dâhilinde. Geleneksel Ticaret Alanında kalmakta olup, bitişik nizam şartlarında H=6.50 mt irtifa almaktadır. Plan notu gereği 1 ve 2. Derece Koruma Bölgeleri için Kentsel Tasanm Projeleri yapılması gerekmektedir. Plan notlarının A-6 maddesine göre 1. Derece Koruma Bölgesinde Kentsel Tasarım Projeleri onanıncaya kadar ist. 4. Nolu K ve T.V.K. Kurulu kararı ile uygulama yapılabilecektir denilmiştir. 2- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Fatih ilçesi, Dayahatun Mahallesi, Mahmutpaşa Yokuşunda, tapunun 87 pafta, 258 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 8$ dış kapı numaralı Hürriyet Çarşısında 185 bağımsız bölüm numaralı 360 kapı numaralı dükkanın 1/4 hissesi niteliğindedir. 2 Bodrum kat+Zemin kat+2 Normal kat olmak üzere beş kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisatlan ile çarşı dahilinde müşterek WC-Lavabo mahalleri mevcut iş hanında yer alan 185 b.bölüm numaralı taşınmaz mahallinde 360 kapı numarası almakta olup 10.37 m2 alana sahip, seramik zeminli, alüminyum doğramalı, elektrik tesisatı mevcut, normal soba ısıtmalıdır. Taşınmaz mahallinde bitişiğinde bulunan 359 kapı nolu dükkan ile ara bölme duvarının kaldırılması suretiyle birlikte kullanılmaktadır. Söz konusu taşınmazlar bulunduğu semt ve mevki itibariyle ticaretin yoğun olduğu alanda, alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda yer almaktadır. 3- TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Taşınmazın 1/4 hissesi için 12.500,00 TL kıymet takdir edilmiştir. 4-SATIŞ ŞARTLARI: Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın; 1. Satışı 10/08/2010 günü, saat 11:00'den 11:15'e kadar istanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu va satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 2. Satışı 20/08/2010 günü, saat 11:00'den 11:15'e kadar İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. b- Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4). Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 m2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir. c- ihaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.. md. 684,862), taşınmazın eklentilerinin (MY Md. 686,862), hukuki semerelerinin (MK.. md. 879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin {intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak hakları MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakmaakdi BK. m. 507) mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta İİK. 140, 151, 268. md. emredici hükmüne rağmen sıra cetveli düzenlenmemekte olduğundan; Taşınmaz üzerinde haciz, ipotek, satış vaadi vesair hakları olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satış tarihinden itibaren yedi gün içinde İİK. Md. .100,151 ve 268,4792 sayılı S.S. Kurumu K. Md. 21,1479 sayılı Bağ-Kur K. Yasası md. 17,3065 sayılı Katma D.V. Kanunun 55, Amme Alacağının Tahsili Hakkındaki Kanunu md 21, MK. 766,789,777/2,796/1 İİK. 83/C-2,100,142/1,151,. maddelerine göre sıra ve alacağın aslına yönelik şikayet ve itiraz dava haklarını kullanmaları ve icra dosyasına dava açtıklarına dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. f- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. g- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. h- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1110 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. BASIN: 47126