İstanbul Kadıköy İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:İstanbul
İlçe:Kadıköy
Kurum:4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/1878 Talimat
Cinsi:Arsa
Açıklama:İstanbul Kadıköy İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:133.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):66.500,00 TLSatış Tarih: 14.12.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):66.500,00 TLSatış Tarih: 24.12.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. KADIKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATİŞ İLANI Dosya No: 2009/1878 Talimat Ümraniye 2. icra Müdürlüğünün 2008/10877 esas sayılı talimatları gereğince dosyamız borçlusu Nazım Mert Mirasçılan Nazmiye Mert (Tepeltepe), Saniye Mert ve Döndü Mert'e ait Ataşehir ilçesi Yukan Dudulu Adalı (Yeni Çamlıca) Mahallesinde kain Tapu Sicilinin 1120 ada, 3 ve 4 parsel sayılı sırası ile 140,23 ve 193.78 m2 yüzölçümlü arsa vasfında gözüken fakat yerinde baraka şeklinde yapılmış yapı bulunan taşınmazların tamamı aşağıdaki koşullarla ve açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. TAPU KAYDI: istanbul ili, Ataşehir liçesi, Tapu Sicil Müdürlüğünde Yukarı Dudulu Adalı (yeni çamlıca) mahallesi, 1120 ada 3 parsel sayılıl 40,23 m2. miktarlı ve 4 parsel 193,78 m2. miktarlı arsa vasfında gözüken ancak 3 parsel üzerinde ekonomik değeri bulunmayan taşınmazlardır. İMAR DURUMU: Ümraniye Belediye Başkanlığı Plan Porje Müdürlüğünün 11.05.2009 tarih ve M.34.6.ÜMR.0.06.03.754-05-S 2007.1539/7016-1113664 sayılı imar durumu yazısında Ümraniye Yeni Çamlıca Mahallesi 1120 ada, 3 ve 4 parsel sayılı yerlerin Ümraniye Belediye Başkanlığı 2981/3366 sayılı yasalar doğrultusunda yapılan ıslah İmar Planı Uygulama Çalışması (Şuyulandırma) sonucu oluşan imar parselleri olduğu, istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazıriananan 18.08.2004-19.03.2005 tasdik tarihli 1/50000 ölçekli Ümraniye A.DudullIu, YDudullu, Esenşehir, Ihiamurkuyu ve Yeni Çamlıca Mahalleleri Nazım imar Planı kapsamında söz konusu 1120 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazıda kapsayan toplam 115 hektarlık alan "Yeni Çamlıca Mahallesi Dönüşüm Alanı" olarak aynlmış olup bu alanlann yeniden düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılandırması esas alınarak bu alanda yenileme kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı ve Kentsel Dönüşüm Avan Projesi henüz yapılmadığından bu alanda kalan parsellere imar izni verilmemektedir. YÇamlıca mahallesinde Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından yapılan şuyulandırma çalışması ile ilgili olarak istanbul 3. idare Mahkemesinin 03.07.2007 tarih ve Esas 2005/1496, K: 2007/1878 sayılı karan ile Yürütmenin Durdurulmasına karar verildiği belirtilmiştir. HAÜ HAZIR DURUMU VE NİTELİĞİ: Satışa esas taşınmazlar Ataşehir ilçesi YÇamhca Mahallesi Leman Ana Caddesi ile Emirler Caddesinin kesiştiği yerde bulunan 4 parsel sayılı arsa üzerinde herhangi bir yapılaşma olmamasına rağmen hemen yanında bulunan 3 parsel sayılı kayıtlannda arsa olarak gözüken taşınmaz üzerinde tek katlı 80 m2. yüzölçümlü bir yapılaşmanın olduğu tespit edilmiştir.iki parsel bir bütün olarak gözükmekte olup etrafı çitle kapatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda 3 parsel sayılı arsa üzerinde bulunan yapının çok eski ve yıpranmış vaziyette oluşu nedeni ile herhangi bir değer içermeyeceği tespit edilmiştir. Buna göre 3 sayılı parselin m2. değerinin yaklaşık 950,00 TL, 4 parselin ise köşe olması nedeniyle m2. değerinin 1.100,00 TL. olabileceği tesbpit edilmiştir. MUHAMMEN DEĞERİ: 3 sayılı parselin değerinin yaklaşık 133.000,00 TL. 4 sayılı parselin yaklaşık 213.158,00 TL. olacağı bilirkişice bildirilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Yukarda açık tapu kaydı, imar durumu, halihazır durumu, niteliği ve kıymeti belirtilen taşınmazın; 3 parsel sayılı yerin Birinci satış gününün 14/12/2010 Salı günü Saat: 14.00 ile 14.15 arasında Kadıköy 4. icra Müdürlüğümde 4 parsel sayılı yerin birinci satışı 14.20-14.35 arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada taşınmazlar tahmin edilen kıymetinin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ikinci Satışı: 24/12/2010 Cuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere, artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mevzuatın belirlediği oranda KDV, ihale damga pulu: alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borcu ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1878 Talimat dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalar ilan olunur. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. *(ic.İf.K.126) *(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. BASIN: 70644 (www.bik.gov.tr)