İstanbul Kadıköy İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İstanbul
İlçe:Kadıköy
Kurum:1. İcra Müdürlüğü
Dosya No:2007/1658 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:İstanbul Kadıköy İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:75.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 05.03.2012 Saat : 15:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):37.500,00 TLSatış Tarih: 15.03.2012 Saat : 15:00

İlan Metni :

T.C. KADIKÖY I.İCRAMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 2007/1658 Talimat TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Borçluya ait ve bir borçtan dolayUıacizli bulunan ve satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği kıymeti ve önemli özellikleri; 1-TAPU KAYDI: Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğünün Bostancı Mahallesinde Kain 646 Ada 164 parsel sayılı Sekiz daireli Bahçeli Kargir apartmanda bulunan 3. Kat 7 Noîu Bağımsız bölümde bulunan daire vasfındaki taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi. 2-İMAR DURUMU: Satışa konu taşınmazın dosyasında mevcut Kadıköy Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Planlama Müdürlüğü durum bürosu şefliğinin 05.08.2009 tarih M.34.KAD.0.05-091266670 sayıiı imar durumu yazısında Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi 164 pafta, 646 ada 164 parsel sayılı yer 1/1000 Ölçekli 11.05.2006 ttl Uygulama imar planında ayrık nizam, konut alanında kalmakta olduğu, yapılanma koşullan H:serbest KAKS:2.07; TAKS0.35 olduğu, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.199' tarih, 664 sayılı ilke kararı gereği söz konusu parsele komşu veya yol karşısında tespitli tarihi eser niteliğinde yap bulunması halinde esnasında Anıtlar Kurulundan görüş alınması gerektiği bildirilmiştir. 3- TAŞINMAZIN NİTELİĞİ: Satışa esas gayrimenkul Kadıköy ilçesi, Suadiye Mahallesi Emin Ali Paşa caddesine cepheli kapı nosu 56 olan betonarme karkas sistemde bir zemin üç normal katlı Uğur Apartmanının tapu kayıtlarında 3. Kat 7 numaralı dairesi olarak gözükmesine rağmen yerinde 8 kapı numaralı dairesidir. Daireye girilememekle birlikte daire hakkında apartman sakinlerinden bilgi alınmıştır. Tapu kayıtlarında üçüncü kat 7 nolu daire tek daire olarak gözükmekte ise de iki ayrı daireye ayrıldığı tespit edilrniştir.Apartman sakinlerinden alınan bilgiye göre binanın caddeye cepheli olan tarafının borçluya ait olduğu ve dairenin 8 kapı numarasını aldığı tespit edilmiştir.Dairenin net durumunun tespiti için tapu dairesinde onaylı proje incelenmiştir.Buna göre tapu kayıtlarında tek bir bağımsız bölüm gözükmesine rağmen iki adet mutfak, iki adet banyo, iki adet salon ve dört yatak odasından ibaret olan tek bir bağımsız bölüm olarak projelendirildiğianlaşılmıştır.Hali hazırda daire bir girişte bir hol, hole açılan salon mutfak ile iki yatak odasından ibarettir.Komşularından alınan bilgiler ışığında dairenin oldukça eski ve yıpranmış vaziyette olduğu esaslı bir tadilat gerektirdiği bildirilmiştir.Daire yaklaşık 70 metrekare alanlıdır.Bina vasatın altında malzeme ve işçilikle inşaa edilmiş olup, binada su elektrik kalorifer tesisatları vardır.Binanın genel olarak ısınma sistemi doğalgaz kombi olmakla birlikte söz konusu 3. Katta bulunan 7 nolu daire (binanın arka cepsenide bulunan) doğalgaz soba kullanılmakla birlikte 8 nolu dairede doğalgaz tesisatı mevcut değildir.Bina her türlü belediye hizmetlerinden İstifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır. TAŞINMAZDAKİ MOKEtMr-İYETİEBi Taşınmazın tapu kaydında bulunan haklarla birlikte satılacaktır. 5- TAŞINMAZIN DEĞERİ: Bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu, inşa tarzı, halihazır vaziyeti, bu civardaki daire alım satım rayiçleri, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, binanın yıpranma payı, kıymetine etki eden tüm hususlar ile günün iktisadi koşulları da göz önünde bulundurularak, dairenin borçluya ait 14 hissesinin 75.000.TL(yetmişbeşbinTürk Lirası) kıymetinde olacağı kanaatine varılmıştır. Adreste tebligat yapılamaması, tebliğ İmkansızlığı ve adresi Tapu Sicil Müdürlüğünce bilinmeyen ve dosyamıza bildirilmeyen İlgililere gazetede yayımlanan ilanın tebliğ verine kaim olmasına, 6-SATIŞ ŞARTLARI: Yukarıda yazılı taşınmazın 1. satışı günü 05/03/2012 saat 15.00-15:10 arasında Kadıköy 1. İcra Müdürlüğü'ndeaçık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa atacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmaz 15/03/2012 günü aynı yerde ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse, gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrilmesi ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır, Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga vergisi, tahliye ve teslim masrafları île KDV, tapu alım harcı alıcıya aittîr.Tellaliye ve Birikmiş Vergiler satış bedelinden ödenir. b- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair ola iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sab olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. c- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tekli ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsiien mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır, d- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bîr örneği gönderilebilir. e- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları 2007/1658 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur, »(Ic.lf.K. 126) *( *) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. BN3871 www.bikgov.tr