İstanbul-Kadıköy İcradan Satılık Eski Eser Bina

Şehir:İstanbul
İlçe:Kadıköy
Kurum:5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2007/665 Tal.
Cinsi:Bina
Açıklama:İstanbul-Kadıköy İcradan Satılık Eski Eser Bina
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:2.250.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.125.000,00 TLSatış Tarih: 06.09.2010 Saat : 12:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):1.125.000,00 TLSatış Tarih: 16.09.2010 Saat : 12:00

İlan Metni :

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI KADIKÖY 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 2007/ 665 Tal. Bt borçtan dolayı ipotekli bulunan ; Tapu Kavdı: İstanbul Ilı, Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, 394 ada, 2 parselde 3.688,00 m2 miktarlı tasmmazda 484/7200 arsa paylı, ana taşınmaz niteliği bahçeli kargir ev, bağımsız bölüm numarası 54, niteliği eski eser konut olan taşımazın tamamı. Özellikleri; Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi. Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, Oramirai Kemal Kayacan Sokak, 2 kapı numaralı bahçeli taşınmaz, Kadıköy Özgürlük Parkfna kus uçuşu takribi 250 mt, Caddebostan Sahil Yoluna (Marmara Denizi) 1200 mt mesafededir. Tasmmaziann bulunduğu mahallenin alt yapı ve ulaşım imkanian yönünden istanbul geneline göre iyi seviye de olduğu, belediye, diğer kamu ve özel kunjluslann hizmetlerinden (yol, su, elektrik, kablolu iv, ınternet, telefon ve benzeri..) faydalandığı görülmektedir. I Göztepe Mahai'esı'nde tasmmaz arsası; takribi dikdörtgen geometrisinde olup, kuzeyinde Oramırai Kemal Kayacan Sokak, batısında Tepegöz Sokak, güneyinde Tümer Sokak, doğusunda komşu parsellerle' sınırlı olup, güney doğusunda cok katlı betonarme'konut bloku ile arsanın kuzeyinde satışa konu 54 bağımsız bölüm nolu yenilenmiş esM eser bina bulunmaktadır. Bina tescilli eski eser mteiiğnde.olup yakın za' manda yenilenmiştir; 1 bodıum+1 zemm+1 normal kat+ yükseltilmiş l çatı arası katı olmak üzere toplam 4 katlı binadır. Bahçe ortasında yeralan binanın dış cephesi; toprak hizasından 1. kat kohturuna kadar faverten ve pres tuğa, diğer üst cepheler beyaz boyalı ahşap yalı baskısı olararak kaplı, ahşap, kargir karışımı bir sistemle inşaa edilmiştir. Bahçe etrafı koruma duvarlan ile çevrili olan alanda, kısmi kapalı garaj, yüzmeye kısmen müsait küçük bir acık süs havuzu, barbekü, çocuk oyun alanı, kuyu, su deposu gibi tesis'er olup, orta yaş cam ağaçlarının olduğu bakımlı, düzenlenmiş bir bahçeye sahiptir. Doğalgaz yakıtlı kombi kalorifer sistemli olup; eski eser niteliği gereği, mimarı hizmet sınıfı 5-A grubuna karşılık gelmektedir. Binanın toplam alanı 4 kat x 165,44 ; 661,76 m2'dir. Bodrum kal: Sauna, jakuzi, hizmetçi odası, çalışma odası, kiler ve ısıma merkezi, Zemin kat: Şömineli büyük bir salon ile salon ile bağlantılı rahat bir mutfak, girişte antre ve tuvalet olan, 1 normal kat: Biri soyunma oda'ı, iki yatak odası, tuvalet ve genel banyo hacmi olan, Cad arası kat: Ebeveyn banyolu yatak odası ile iki ayrı oda, banyo ve hacimlerinden ibaret, katlar arası düşey ulaşımı rahat, mermer basamaklı ferforje dekoratif korkuluklu, merdivenle sağlanan tek aile oturumuna müsait binadır. Bütün katlarda ıslak zeminler, mutfak, hol ve koridor zeminleri kaliteli, yenilenmiş mermer kaplama, pencereler ahşap, ısıcamlı, kapılar eski tıp ahşap, bazı yerlerde vitraylı, tavanlar spot lambalı, kartonpıyeıii, duvarlar saten boya olup, yenilemede kullanılan malzeme ve işçilik kaliteli vasat üstü, mutfak, banyo, wc, sauna ve benzeri alanlar lam tefrişli, sıhn elektrik ve diğer tesisatlar kullanılır durumdadır. İmar Durumu;Kadıköy Belediye Başkanlığının 19.11.2007 tamı ve 913811 sayılı yazılarına göre, Kadıköy, Göztepe Mahallesi, 104 pafta. 394 ada. 2 parsel sayılı yer. 11.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Pla n'nda. Hıserbesi, TAKS:0.35, KAKS:2.07, aynk nizam konul alanında kalmaktadır. Parselde tescilli eski eser bulunduğundan K.T.V.K.Kurulu'ndan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Deoerl: Kadıköy 1. icra Hukuk Mahkemesin 2010/130 E. - 2010/646 K. Sayı ve 07.05.2010 tarihli kararı ile 2.250.000,00-TL (iMmlIyonlkJyûzelRbln-Türk Lirası )'dır. Satış Saati: 12.00-12.15 İpotekten arı olarak satılarak paraya çevrilecektir. Satış Şartlan: 1. Satış 06.09.2010 Pazartesi günü yukarıda yazıh saatler arasında Kadıköy Hasanpaşa C Adliyesinde 5. İcra Müdürlüğünde acık artırma suretiyle yapılacaktır:8u artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60'ını ve rüçnaniı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 16.09.2010 Perşembe günü yukarıda yazılı saatler arasmda Kadıköy Hasanpaşa C Adliyesinde 5. icra Müdürlüğümde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere, anırma ıtanmda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Su kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıo çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıa istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım hara satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. ipoıek sahibi alacaklarla diğer ilgililerin (¦) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdir de haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. ı 4. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep o'an tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteseisilen mesul olacaklardır. İhale (arkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunaeak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerme kaim o'acağı ilan olunur. 13.07.2010 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. B: 50851