İstanbul-Pendik İcradan Satılık Dükkan

Şehir:İstanbul
İlçe:Pendik
Kurum:1. İcra Dairesi
Dosya No:2009/3543 Tal
Cinsi:İşyeri
Açıklama:İstanbul-Pendik İcradan Satılık Dükkan
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:100.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):50.000,00 TLSatış Tarih: 24.08.2010 Saat : 10.30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):50.000,00 TLSatış Tarih: 03.09.2010 Saat : 10.30

İlan Metni :

PENDİK 1. İCRA D/ 2009/3543 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Satılacak taşınmaz istanbul ili Pendik İlçesi 2. Bölge. Esenyalı man. 237EF3A pafta 5033 ada 17 parsel sayılı 791.00 m2 miktanndaki arsa üzerine inşa edilecek olan kat irtifakı tesisine göre 864/39595 arsa paylı 2. kat 20 nolu dükkan nitelikli taşınmazın tamamının satışı yapılacaktır. Satılacak taşınmazın imar durumu: Pendik Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğümün 01/07/2009 tarih ve 2009/4081 sayılı yazısından; Pendik ilçesi 2. Bölge Esenyalı mah. 237EF3A pafta 5033 ada 17 parsel sayılı yer 1/1000 ölçekli 07/03/2008 tasdik tarihli, 8. Bölge Uygulama imar Planında; kısmen yeşil alan kısmen de KAKS: 1.25 TAKS: 020-040. Hmax; 15.50 (5/A-/3) yapılanma şartlarında SH (sıhhileştirilecek konut) alanında kalmakta okluğu anlaşılmaktadır. Satılacak taşınmazın halihazır durumu: Söz konusu 5033 ada, 17 parsel; Fatih mah. Cumhuriyet Caddesi. 114 kapı noda; bodrum+zemin+3 normal katlı. betonarme karkas sistemde inşa edilmiş. Orhanveli iş Merkezi'nin 2. kat 20 nolu bağımsız bölümüdür, iş merkezi içerisinden merdivenle 2. kata çıkıldığında, karşıda tuvalet ve lavabo mahalli, sağ ve sol tarafa devam eden koridorlara açılan, dükkanlar mevcuttur. Borçluya ait 20 nolu dükkan çıkışta sağ tarafta, arka sokağa cepheli, koridorun sonundaki, merdiven kovasına 2. dükkandır, kapalı olduğundan görülememiş, mahallinde edinilen bilgi ve aynı plandaki üst kat tetkikinde; 70 m2 sahalı, ofis olarak kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır, binanın caddeye bakan cephesi, giydirme cephelidir, binada elektrik su ve doğalgaz tesisatı varlESİ'NDEN GAYRİMENKUL dır, mahallenin merkezi yerinde, ticaretle uğraşının yoğun olduğu caddededir, ulaşımı kolaydır. Muhammen Bedeli: Kıymet takdiri istenilen gayrimenkulun; bulunduğu semt, semt içindeki yeri, imar durumu, halihazır vaziyeti, bu civardaki gayrimenkullerin alım satım rayiçleri, kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, günün iktisadi koşulları, kıymetine tesir edecek bilumum faktörlerde göz önünde bulundurularak İstanbul İli Pendik İlçesi 2. Bölge, Esenyalı mah. 237EF3A pafta 5033 ada 17 parsel sayılı 791.00 m2 miktarındaki arsa üzerine inşa edilecek olan kat irtifakı tesisine göre 864/39595 arsa paylı 2. kat 20 nolu dükkan nitelikli taşınmazın tamamının 100.000.00 -TL (YÜZ BİN TÜRK URASrjdir. Satış Şartlan: 1- Satış 24/08/2010 Salı günü saat 10.30'dan 10.40'a kadar Pendik 1. İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 03/09/2010 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kaÇIK ARTIRMA İLANI dar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek ikete mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin O bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale fark ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden ödenecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/3543 talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. Taşınmazda daha sonra meydana gelecek değişiklikler ihale alıcısı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. İşbu ilan tebliğ yapılamayan diğer İlgililer için tebliğ hükmündedir. (İİK 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: 50474