İstanbul-T.C. BAKIRKÖY 4.İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN GAYRİMENKUL ACIK ARTTIRMA İLANI

Şehir:İstanbul
İlçe:Zeytinburnu
Kurum:4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/2
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İstanbul-T.C. BAKIRKÖY 4.İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN GAYRİMENKUL ACIK ARTTIRMA İLANI
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:65.250,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):32.625,00 TLSatış Tarih: 19.07.2010 Saat : 14.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):32.625,00 TLSatış Tarih: 29.07.2010 Saat : 14.00

İlan Metni :

T.C. BAKIRKÖY 4.İCRA MÜDÜRLÜGÜ'NDEN GAYRİMENKUL ACIK ARTTIRMA İLANI 2010/2 SATIŞ Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, evsafı, kıymeti, adedi; TAŞINMAZIN TAPU KAYDI İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme mahallesi 2164 ada 17 parsel sayılı 65.25 m2 miktarlı tarla vasıflı gayrimenkulun tamamıdır. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU Z.Burnu belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından tanzim ve tastik edilmiş olan 06.11.2008 tarih ve 7016 sayılı imar durum belgesine Telsiz mahallesi 403 pafta, 2164 ada, 17 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli 06.12.2007 tastik tarihli imar uygulama planında konut alanında kalmaktadır denilmiştir. TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Telsiz mahallesi 84/1 sokakta tapunun 2164 ada 17 parsel numarasında kayıtlı 65.25 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Telsiz mahallesi 84/1 sokak üzerinde 84/1 sokaktan 36-42 dış kapı numarası alan Sürmene apartmanı bitişiğinde yer alan ve tamamı 65.25 m2 alana sahip tarla vasıflı taşınmaz halihazır durumda bos olup üzerinde herhangi bir yapı yada muhdesat bulunmamaktadır. Parselin 84/1 sokağa paralel cephesi 7 metre, yola dik ortalama derinliği 9.30 metre civarında olup, taşınmaz bulunduğu konum itibari ile tamamı teşekkül etmiş iskan sahasında alt ve üst yapısı tamamlanmış belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. TAŞINMAZIN KIYMETİ Gayrimenkulun bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü ana artere olan mesafesi inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi yıpranma paylan belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu inşaat maliyetleri getirebileceği kira geliri deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları mahallin rayici değerine etki edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak; Zeytinburnu ilçesi Telsiz mahallesinde kain 2164 ada 17 parsel sayılı 65.25 m2 miktarlı tarla vasıflı taşınmazın tamamına; 65.25m2x1.000 TL/ m2 - 65.250.00 TL. kıymet taktir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI 1- Gayrimenkulun 1 .açık arttırması 19.07.2010 günü saat 14.00 ila 14.10 arasında BAKIRKÖY 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YAPILACAKTIR. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar var ise alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranların taahhütleri baki kalmak kaydı ile 29.07.2010 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhütleri saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale olunacaktır. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2)Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi tamamı, ihale damga resmi, tapu harcı 1/2 ve tapu masrafları ihale alıcısına aittir. Tapu harcı 1/2, tellaliye ile gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergi borcu ihale bedelinden ödenecektir. 3)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifak sahiplerinin, bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı olan belgeler ile 15 gün içerisinde dairemizse bildirmeler lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4)İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasindaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardir. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark var ise öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5)Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebileceği, 6)lş bu gayrimenkul satış ilanı ilgililerin tapudan bildirilen adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, tebliğ edilememesi halinde gazele ilanı tebliğ yerine geçerlidir. 7)Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2 satış esas sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K.126) B: 38392