İstanbul-ÜMRANİYE 2. İCRA DAİRESİ

Şehir:İstanbul
İlçe:Ümraniye
Kurum:2. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/3428 TALİMAT
Cinsi:Bina
Açıklama:İstanbul-ÜMRANİYE 2. İCRA DAİRESİ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:650.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):325.000,00 TLSatış Tarih: 16.07.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):325.000,00 TLSatış Tarih: 26.07.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. ÜMRANİYE 2. İCRA DAİRESİ İPOTEK TAŞINMAZ SATİŞ İLANI DOSYA NO: 2009/3428 TALİMAT Bir borçtan dolayı satılarak paraya çevrilmesine karar verilen, İstanbul, Ümraniye (Sancaktepe) ilçesi, Çekmeköy köyO.,Çamfak Matı, 3/2 patta, 3089 parsel sayılı arsa üzerinde'kurulu binanın 20/200 arsa paylı 2. kat i bağımsız bölüm nolu meskenin tamamının Ümraniye 2. İcra Müdürlüğünde açık artıma sureti Re satışı yaptacddv. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI i istanbul, Ümraniye (Sancaktepe) İlçesi, Çekmeköy köyO.,Çamhk Man., 3/2 pafta, 3089 parsel sayılı arsa üzerinde kurukı binanın 20/200 arsa paylı 2. kat i bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Çekmeköy Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün H/07/2009 tarih ve 2593 sayılı yazrsna göre Çekmeköy içesi 3/2 pafta, 3089 parsel sayılı yer 12/02/2004 T.T.Ti Çekmeköy Revizyon ilave ima planında BL-4 Lejantlımı.50 şortlarında ticaret ve konut alanında olduğu befirtilrnistir. TAŞINMAZIN EVSAFI : Taşınmaz, Çekmeköy İlçesi, Çamlık Mah., Teraziler Caddesi ile Derviş Sokağı üzerinde köşe başında kain 3/2 patta.3089 parsel saydı arsa üzerinde inşa edilmiş olan betonarme karkas binada İkatta 6 nolu bağımsz bölümün lamamKk. Ana bina Bodrum+Zemin+3 normal kattan ibaret 5 kati betonarme karkas bina olup dış cephesi alüminyum doğramalı cam giycfirmeTıcfır. Binaya Derviş sokağı üzerinden yan cepheden zemin kattan alüminyum doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arosı granit basamaklı ve alüminyum korkutuldu merdivenleri vardr. Binanın bodrum katında depo, zemin katında" iö mağaza ve normal katlarında ikişer bağımsız bölüm olup lamamı işyeri olarak kuşanılmakladır. Binada elektrik, su ve doğalgaz girişi tesisatı mevcuttur. Bağımsız bölümün zemini seramik, duvarian boyalı, tavanlan asma tavan! olup 220 m2 miktarlı işyeridir. iş yerinin cümle giriş kapısı çefik kopı olup kullanım amacına göre yönetici ve büro odalan olarak bölümlendirilmiştir. Elektrik, su ve kalorifer tesisatı mevcuttur. TAŞINMAZIN KIYMETİ :'45O.0O0,O0-TL(ALTIYÛZELLİBİN-TÜRKLİRASI) SATIŞ ŞARTLARI : 1 - Sah? H/07/2010 cuma günü saat 14:00"denl4:10 "e kadar Ümraniye 2. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yaplocaktr. Bu artmada tahmin edilen kıymetin %60" ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklıları mecmuunu ve satış rnasraflanm geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedefle alıcı çıkmazsa en çok artranm taahhüdü baki kalmak şartı ile 24/07/2010 Pazartesi günü Ümraniye 2, İcra Müdürlüğünde aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. Bu artırmada bu miktar elde edömemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saktı kalmak üzere artırma ilanında tahmin edilen kıymetinin %40"nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı dan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdr. Böyle fazlo bedelle afıa çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20"si nispetinde pey akçesi veya miktar kodar bir bonkamn teminal mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verifebffir. KDV, ihale damga resminin lamamı, tapu haç ve masraflarının yansı oAayo aittir. Birikmiş vergiler ve leflafiye satış bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklıla 3e diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa doir olan iddialarını dayanağı belgeler üe 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haktan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bffakdacaklardff. 4- İhaleye katip daha sonra ihale hedefini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep dan ve ketleri teklf ettikleri bedel ile son ihale bedel arasındaki farktan ve diğer zaortardan aynca temerrüt foizinden mûteselsilen mesul dacaldardır. İhde fota ve temerrüt faizi oynca hükme hacet kdmaksrzın ddremizce tahsfl olunacak, bu fark varsa önceükle''feminaf bedelinden ahnacoktır. 5 - Şartname Ban tarihinden itîbaen herkesin görebBmesi için dairede açık dup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. i ¦ Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan ve başkaca bigl dmak isteyenlerin 2009/2155 talimat sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmatan Dan dunur. (leh. ıc O İlgiler tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir. AaTanna tebligat yapılamayan ilgEere gazete Hanı tebligat yerine geçer., B.: 37453