İZMİR 25. İCRA DAİRESİ

Şehir:İzmir
İlçe:Merkez
Kurum:25. İcra Müdürlüğü
Dosya No:2010/892 E
Cinsi:İşyeri
Açıklama:İZMİR 25. İCRA DAİRESİ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:70.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):35.000,00 TLSatış Tarih: 11.09.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):35.000,00 TLSatış Tarih: 21.09.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

-^¦-- I----^T.C. İzmir 25. İcra Dairen Dosya No ;2010/892 E. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteli£,krymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydı : İzmir ili, Buca ilçesi, Ktzılçullu Mah. 4)596 ada, 1 parsel, 113 cilt no, 11087 sayfada kayıtlı, Zemin kat (1 A) 4 nolu bağımsız bölümde yer alaı işyeri nitelikli gayrimenkul İmar Darama : Taşınmazın bulunduğu parsel bitişik nizam 3 kata inşaat müsadeli olup, konut sahasında bulunmaktadır. Adresi : Seyhan Mah.(tapuda Ktzılçullu kayıtlı. 611/6 Sok. No: l/A Buca İzmir önemli Özellikleri: Dükkan nitelikli taşınmaz , 183 rrû alana sahip arsa üzerindeki zemin+3 normal kattan ibaret 4 katlı binanın Zemin Katında bulunmadadır. 4/12 arsa paylıdır. Binanın normal 3 katında meskenler mevcuttur. Dükkanın döşemeleri koomozaik kaplı, camekanları ve kapısı boyalı demir doğrama, tavan ve duvarları sıvalı ve badanalı, ekktriği mevcat olup, binanın dış cephesi sıvalı ancak boyanmamıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge tan anlamıyla yapıtaşmamış olup, parsel imar planı kapsamında ve konut alanındadır. Dükkan, ar» sokakta ve ticaretin hiç olmadığı konumda bulunmaktadır, alan itibariyle büyük olmasına rağmen ticari anlamda ticaret yapılmasına imkan yoktur. Ancak su, beyaz eşya vb. emtialarda depo olarak kullanılması mümkündür. Muhammen Bedeli: Gayrimenkulun, kullanılan yapı calzemeleri, muhiti, alanı, çevresindeki olağan rayiçler, yıpranması, paranın alım gücü ile günün ekonomik koşullan itibariyle arsa paylı değeri 70.000.-TL'dir SATIŞ ŞARTLARI : l - Satış 11/1072010 günü saat 14:00 dan 14:10'a katar tzmir 25. İcra Müdürlüğünde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen delerin % 60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak sartiyle 21/10/2610 giini tzmir 25. İcra Müdürlüğünde saat 14:00 dan 14:10 arası ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok anırana ihalt olunur. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerh % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Sat;; peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damg» vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayimenkui üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylanmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öienmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinde-, tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin göreiilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan,başkaca bilgi almak isteyenlerin İzmir 25. İcra Müdürlüfü 2010/892 E. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (1İK m.l26ı„„„ (* j İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılaı örnek 64'e karşılık gelmektedir. B.: 52667