İZMİR 3. İcradan Satılık Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Merkez
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/10025 Tal
Cinsi:Mesken
Açıklama:İZMİR 3. İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:65.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):32.500,00 TLSatış Tarih: 20.09.2010 Saat : 10:50
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):32.500,00 TLSatış Tarih: 30.09.2010 Saat : 10:50

İlan Metni :

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI İZMİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 2009/10025 Tal. Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı TAPU KAYDI: 1 Nolu Taşınmaz İzmir ili, Karabaglar ilçesi, Bozyaka Mah.de kain, tapuya 3409 ada, 562 parsel, 154 cilt, 15154 sayfa da kayıtlı, 7 nolu bağımsız bölüm, mesken vasıflı taşınmazın l/l hissesi. İMAR DURUMU: Dosyasında mevcuttur. ADRESİ: 9118 Sokak No:20 Daire:7 Yeşilyurt KARABAÖLAR/İZMİR ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz 9118 Sokak No:20 Daire:7 Yeşilyurt KARABAĞLAR/İZMİR adresinde olup, bağımsız bölüm cinsi mesken dairesidir.Meskcn dairenin içinde yer aldığı ana yapı betonarme kolonlu yığma tuğla duvarlı olarak inşa edilmiştir. Mesken daire 3 oda, salon, mutfak, banyo ve Wc den ibaret olup.odalann tabanı rabıta kaplı olup, duvar tavan sıvalı boyalıdır.Salon tabanı karo plaka kaplı olup.duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır.llol ve mutfağın tabanı karo plaka,holün duvarları tavanı sıvalı boyalıdır.Mutfakta banko alt ve üst dolapları mevcut olup duvar ve tavanı sıvalı ve boyalıdır.Banyo taban seramik kaplı duvarları tavana kadar fayans kaplı, banyoda duş ,klozet,rezcrvuar ve lavabo mevcuttur. Kapılar ahşap olup boyalıdır.Pencereleri ahşap doğramadır.Elektrik ve suyu mevcut meskenin yaklaşık 6S nı2 olduğu tespit edilmiştir. Borcun konusu (aşınmaz İzmir ili Konak ilçesi Reis Mahallesi semtinde Uluönder caddesine 100 m. Mesafede şehit komando er Fatih özcan ilköğretim okuluna 380 m mcsafededir.Borcun konusu taşınmazın halihazır durumu konumu ulaşım ve taşıma imkanları merkezi yerlere olan mesafesi dikkate alındığında tamamen sokak cepheli bulunuşu ulaşımı kolay olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. MUHAMMEN BEDELİ: I Nolu Taşınmaz Satışa konu meskene 65.000,00-TL değer takdir edilmiş olup, belirlenen bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI A- Taşınmazların birinci satışı 20/09/2010 günü olup; satışı saat: I0:50'den, ll:00'a kadar İZMİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ adresinde açık artırma sureliyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şanıyla en çok anırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şanıyla ikinci anırma günü: 30/09/2010 tarihinde ve yukarıda yazılı bulunan saatlerde ve .belirtilen adrese kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40'nı ve satış ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. B- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve masraflan, gayrimenkulun teslim masraflan alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi, satış bedelinden ödenir. C- ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. D- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İİK.nun I33.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle yatınlan teminattan tahsil edilir. E- Taşınmaz, İİK m.132 gereğince tüm takyidatlanndan ari olarak satışa çıkanlmışür. F- işbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İİK m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. G- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olupi masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. II- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcracaatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda numarası yazılı bulunan dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (Bum: 45387)