İzmir Bayraklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:İzmir
İlçe:Bayraklı
Kurum:TC İZMİR 3. İCRA DAİRESİ
Dosya No:2013/3173 TLMT
Cinsi:Mesken
Açıklama:İzmir Bayraklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:82.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):41.000,00 TLSatış Tarih: 20.03.2017 Saat : 09:15
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):41.000,00 TLSatış Tarih: 20.04.2017 Saat : 09:15

İlan Metni :

TC İZMİR 3. İCRA DAİRESİ 2013/3173 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI bÜU-ÎUulU CJLAN =!bb KAİLİ f Kul I KAKUİKArAKIMAN J"vaat1l, ir 1175 üa1ı masına karar verilen laâinmazııı c ırel. nitel £ ı, kıymell, âdeül, onenl ozelklerl: 1 HD'LL TAŞINMAZIM Tapu Bilgilen : İzmir III. buca İlçesi I ıııaztepe Mah , 4da ■i'l'i, ;aarsel 2 UAİKbLİ UÜKLİALJbl KAKIMAN İL b Bbö KAİLİ YRMl'Kİ liAİRbLİ U N AUb I arsa paralı, O blok. 2 ülrlş Zanln Kat 2 b.L. ıuU meskenli tam payı aalı ataklıf. Özellikleri : ırılr m turta İlcinde tapu kayd na göre hnaztepe, belediye Kayıtlanna gire Çağdaş Mah a esirde, 1233 Sokakla i l numara âlân & blok KarıdeFe-"ı Apartman nı- zemin Kaimde { bina aırlşme karsıdan baoldığı'UE girişin sülünce ) ye ' alan tapu kaydına oo-e 2 baüıms z brilünlü r esken nıaıal rde ise 2ı'A fc.ü. no'lu iş yeridir. Parsel üzerinde l!J ad*" yap.' bloğu mevcut el jo bbKİann her hlri be. Karkas yaoı larzıiKİa. vıfma tuğla du^aıl ı İnşa edllmlşllr. D Blok Zemin Kat 2 b.b. no lu taşınmazın , Tasdikli pmjesiteûüre kısmen e jkka" olarak ayrmııaolııo meskende-ı bölünerek ayrı ter dükkanın projsshde 15 2S m2 alanlı ddjg. meskenin dükkan dışırdakalan t sının n ısa I oda t- 2. Oda t mutfak rfşi banyo kömürlük ve antre bölümlerinden isael olduğu cor.J mûşlür. Parsel ûzerinceKİ taşınmazların ruhsatlı i"şe edilmiş :.lup yaoı r.İrsali 10.02.1SSC. yapı kul arma 2İn be ses- 15.12.190. Û Bet Zem n Katla 2 b.b. nc'L meskeıS&.CC m2 alanlıcır. 2 no'lu besinsiz aolündr tapu Kaydı-vJa mesken olanak görülmesine karşılı* maha ünde iş yed c a-ak kullanı nalladı'. Zerrn Kala 12 m2 alanlı 2'A nc'lu iş yeri için £■' .03 15SE tarihi it baıide ayıca yapı kullanna izin bebea Juzenlenm şt r. Taşınmaz krymet takdiri tarihi libariye 2Ü yaşında 1 £-20yaş a ası h.a! yapılar çın il 20 yıprerma payfdır. Kıymet ta;arii oluo . Emax : ' uyig.la'ıaıakır. ıvmeti : S2.CCÛ ,ÜD TL KDV Oranı : %18 Eklenti Bi Ig ileri : 2 NO'LU KÛM JR _JK :20tt2.'2Û17ı :-(, Û9:'B- fâ:20 arası 20*4.'2Ü17 ğ: -t 09:' 5 - ^:2Ü araaı Mezat Salonu - İzm Adi vasi G Bck Zamir Kat 9 Uolu 'vluzavada £a :ı j BAYRAKLI / İZM R 1. Satış Günü 2. Satış Günü Satış Yari Satış şartlan : '-1 ıaa açık anr-ıa suratyle yapıla:ak1 r Birinci artınrarın yirmi gün oncesindeı.artınna ta'iıindan ûncaKİ gJı acnuna kadar eaata. jyap.gı^.t' adresrideı elektronik ortamce tekli"' varitebilezaklir. Eu artırmada ta~min ac le~ dagarin V.^i sini va rüçtıanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şanı ile ilıae clj-ur Birine atırnaca isteKİ t junmac gı takdİKİe elektnmik ortamde birinci artırmaden &o_raki başına günden, ikimj art rme günün:la-ı orneki gün son jıa kadar eleklronik crtamıca teklif '/ariebieseklir. Bu artırms.Ja d a mal n tahmin edilen o eğerin ri&O s ni. rüdıanl alecaklılar vansa alecakları toplam nı ve sat ş gider erini geçmesi şadıyle en çok artına ıa iıa a olunur Böyle faz a b-aiala alıcı çıkmazBa aatıe takti düse:ek1ir. 1- Arlırmeya işti ak edeceklerin, ta imin ed len degeıir '-i., 20ai cranırda pay a<çaai v^ys bu miktar kadar barka temi-ıat mektubu (kes ri ve süresiz) vermeleri laz mdır Satış pe? n sana iledir, alıcı isteğinde (10) günü gesme'iek .zere sj e veritetiir. Damıa vergia , KDV, 1/2'taou "larcı i e tealimi mas-afları al aya aittir. Telsi iye reami, taş rmazın ayından doKıan ve gi er satış "bedelinden ;-ianir. 'i- lpota< sahioi alacaklıla 1a diğer (g lerr f) bu gayrimenkul üzerindeki haklar nı özellikle -âiz ve giderlere dair elan iddia ar nı daya_a£i belge er ile (15) gün cinde dalemize s dirmalari I az mdır: aks takc rtta lıaltlan 1apt scil ile salt-it olnadıkja paylaşmadan na4; oıirakılacaktır. A- Satş Itedal nenen veya verilen mühlet içinde öcermezae ca ve İflas Kanununun 133 üncü rnaitleai ge-egi->:e ihale fasTecılir. İhaleye Katılıp cana. sonra ihala oecelini yatırmamak suret ile halerin feshine seoep olan tum a ıcılar ve kefiller tek rf etlikle- bade ila acn inale oadel araardaki farKtar ve diğer zararla-ian ya ayrıca temerrüt ""aizindan muteselailen masu ola:ak arcır. İhale farkı ve tererrtıt _aizi ayn:a htiKme hacetkalmaksız n dairemizce tahail ol.ıracak, aufs/K. '/arsa öncelikle lemiral t-e-ie incien el naıektır. 5- Şarname. ilan lar Yincen itisa-en herkesin gcrebilmesi t;in de nede atfn elj5 gitleri verljigi tekdirde isteyen aliciye bir rrreSi gönderilebilir. i- İş oü sab^ la-mır 'tapuda ac resi hıL-maya.- ye.Veya ter: jda kayıtlı adreslerinde bıılurımayan ve adli tebligatı iede ediler ikjihlere de tebligat >er re geceseklir. 7- Salise işUrek ecenlerin şartnameyi gormuş ye mur>dere:etın kabul etmiş sayılacakJen, başkaca bilgi alnek islayenlerir 23' yz 173 Tlmıl. sayılı d-Teya. ntırerasıyİH mtKİtırlugumjze saş^j'maları ilan c\jr^r.2S'01.ı2û117' wmv.t«.gc-v.t" Eaaı n:£i!7i-91 Res m 11 lanla r ı la n .gov.t r 'de