İzmir Karaburun İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Karaburun
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No: KARABURUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Karaburun İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:94.922,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):47.461,00 TLSatış Tarih: 04.09.2010 Saat : 11.10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):47.461,00 TLSatış Tarih: 14.09.2010 Saat : 11.10

İlan Metni :

TC. KARABURUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 2009 / 54 Talimat Müdürlüğümüzün yukarıda numarası yazılı dosyasına borcundan dolayı aşağıda tapu kaydı, cinsi ve kıymeti yazılı bulunan taşınmaz aç* artırma sureti ite satışa çıkartılmıştır. Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilnmeyenier için de iş bu satış ilanının tebliğ yerine kaim olacağı üan olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi.kıymeti ve evsafı: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ : Tıpu kaydı: izmir İ Karaburun eçesî, Bozköy köyû.Kolca mevkii, Ada.112. Parsel.1 'de kayıtlı, 2693 ntfde 18 adet dubleks ev ve arsası vasıflı ana gayrimenkul üzerine inşa edilmekte olan 11 no'lu dubleks meskenin kat irtifakına ayrılan 6 /108 arsa payının tamamıdır. Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu taşınmazın Mülk Bilirkişisi raporunda . izmir it, Karaburun ilçesi, Bozköy köyû.Kolca mevki. 112 Ada, 1 no'lu parselde bulunmakta olduğu ve Yıldız tepe sitesi içerisinde yer aldığı Mdirihıiştir.Karaburun ilçesi merkez nüfusu yaklaş* 2500 kişi okıp, yerel geçim kaynaklan arasında inşaat sektörü .turizm balıkçılık, memuriyet ve tanm gelmektedir.Son dönemde Karaburun'ur ülke genelnde tanıtını faafiyeBerinm de katkısıyla merkez. Kıyı alanlan ve köylerdeki yerleşim noktalarında mülklerin değer artışı göztemtenmtştir.Taşınmazlafin bulunduğu, Koka mevkii son dönemde arsa değer artışından etkilenen, yazlık konut ûrelmı açısından tercih edilen alanlar ıçjndedir.Karaburun merkeze uzaklığı yaklaşık 3.5 km.dir Taşınmazın değerlemesinde, mülklerin konumları, imar ve peyzaj özetikteri, 2008 yılı raiçteri, 2009 yılındaki piyasa koşulları, varsa yakın zamanda satılan mülk raiçteri göz önünde bulundurulmuştur Yakın zamanda civarca satılan müfklenn değerleri, Bozköy .Kolca mevkiinde, manzaradan faydalanma. ana yola. denize uzaklık, peyzaj, parsel büyüklüğü gibi değer tespitine direkt etkisi olan özelliklerine bağlı olarak imarlı arsa değerleri 120 TL / m2 ite 300 TU m2 arasında raçterde değişmektedır.Spekülatif arz ve talepler değerleme dışında tutulmuştur.Dosyaya konu taşınmazın yüzölçümü 2693 m2 * de 6/108 arsa payı üzerinden 149 61 m2 olarak beSnenir.Taşınmazın yakm civarında peyzaj değerini etkiler tarifu doku gozlenmemiştif.Taşınmaz su, etektrft hat ve şebekelenne sahtpbr Jaşınmaz üzerindeki yapıya etkin deniz manzarası sağlama özelliğinde değildir Doğu yakası site içi imar yoluna açıkken diğer yönlenjekı yapılar nedeniyle doğa ve deniz manzarasından faydalanma özelliği çok düşük seviyededir. Taşınmaz üzerinde bulunan (bahçe peyzajı) bitki, çiçek ve ağaç dokutan değenne olumlu etki eder niteliktedir.Taşınmaza ulaşan küt taş örülü yol, sitenin geneı temizliği ve peyzajı değerini arttıran nteiktedir.Taşınmazın deniz yürüme mesafesinde oluşu, bağlı bulunduğu siteye ait denize ulaşan yol, rnerdiventer, kıyı ve deniz dokusu kaütesi değerini artıran niteMedir.Taşınmazm ticari aktivite potansiyeli yoktur.Dosyaya konu 11 no'lu dubleks meskenin 149,61 m2 arsa payı, metrekare değerinin 200 TL / m2 Toplam Arsa değeri 149.61 m2 '200 TL = 29.922 TL olarak be&lenmıştJr.Teknik Bilirkişi ise taşınmazr Yıldız tepe sitesi içerisinde yer aldığını, sitenin, Bozköy köy merkezine yaklaşıl 10 km, Karaburun ilçe merkezine 20 km, İzm» il merkezine 80 km uzadıktadır Ev ikiz bina şeklinde inşa edilmiş bir yaprfn* Konut. alt kat 40 m2, üst kat 46 m2 olmak üzere 86 m2 kapalı alana sahiptir. Betonarme karkas olarak inşa edilmiştir Yapıya, site içi yaya yolları ve araç yolu ie ulaşılabilmeklerirAraç yolu . konutun yanına kadar gelmektedir. Bu durum , ulaşım açısından kolaylık oluşturmaktadır.Yan cephelerde komşu yapılar bulunmaktadır.Bu konutlar halihazırda kıtfanılmaktadırtar Yapı site yerleşimi içerisindedir Ste girişi kontrollü tek noktadan olsa da, güvenlik sistemi bulunmamaktadır.Ortak yeşil alaniar, sosyal tesisler bulunmaktadır.Alt yapı, üst yapı tamamlanmış ve bakımlı durumdadır Yapı denizi kısmen görmektedir Arazi eğimli olmasına rağmen, önde bulunan sitedeki diğer yapılar, deniz manzarasın: kısmen engellemektedir.Denize uzaklık 150 metredff. Yapı sınıfı olarak 3 A sınıfı (Konutlar ( dört kata kadar-dört kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz )) olarak nüetendirebteceğimız bu yapı, 2009 yılı yaklaşık bmm matiyettenne göre, (19 Mart 2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ) Yaklaşık 86 m2 Ik kapalı alan için , 437/m2 yaklaşık brim mafiyebıe göre 37582,00 TL olarak hesaptenabirAçık alanlar olarak zeminde 84 m2 bahçe ve teras düzenlemesi, üst katta ise 6 m2 balkon bulunmaktadır. Yapının il merkezine uzaklığı nedeni ite, inşaat maliyeleri .birim fiyaBann üzerinde olmaktadır inşaat maliyetleri (Malzeme 9 işçifik) dışında, proje, ruhsat, diğer resmi işlemler gioi öğelerinde belirti bir maliyet getirdiği açrktır.Bu matryetJeroe hesaplemalarda göz önüne alınmıştır.Bunlarm da dışmda, bihuş, yaşanmaya hazır ve belirli bir kaliteye sahip yapının. çevredeki emlak rayiçleri ile kıyaslanması durumuda göz önüne alınmalıdır.Site içi yerteşimde yer alması, sitenin özsellikleri ve nitelikleri bakımından da değer olarak beWeyici*.Tûm bu Mgienn ışığında. y^ının bedelini 65.0TO,00 TL olara* tespit editmişnr İMAR DURUMUl :Salışa konu taşınmazın içerisinde yer aldığı Yıldiztepe sitesi ki ana adadan oluşmakta olup yaklaşık 60 konut yerteşkestdir 112 ada'da toplamda 18 konut bulunmaktadır.Dosyaya konu taşınmazın yüzölçümü 2693 m2' de 6 /108 arsa payı üzerinden 149,61 m2 olarak betertenirimar parselleridir.Bitışik nizam olmak şartıyla 20 / 40 imar hakkı vardır. Diğer Bilgiler dosyasındadır. MUHAMMEN BEDELİ.^^^^^^: 94.922,0Ö-TL( DOKSANDÖRTBİN rJOKUZYÛZYİRMİİKİ TÛRKÜRASI) DIR Ana Değeri : 29.922,00 TL (Yirmidokuzbin dokuzyüzyirmiikibin) TL Yapı Değeri : 65.000,00 TL (AKmifbeşbin) TL Arsa ¦ Yapı Değeri Toplamı: 94.922,00 TL (Doksandörtbin Dokuzyûzyirmliki )TL SATIŞ ŞARTLARİ; 1-TaşınmazıntSıty 23 i 11 / 2010tarihinde SALI günü, saat :11.00'den saat: 11.10'a kadir Karaburun Adliyesi ¦ Karaburun / İZMİR adresinde bulunan Karaburun İcra Müdürlüğünde açık artırma sureti ile yapılacaktır Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60' mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa atecaklan toplamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile, Taşmmaan2.Satışı 03 / 12 /2010 tarihinde CUMA günü, saat: 11.00'den saat: 11.10'a ladır, Karaburun Adliyesi, Karaburun f İZMİR adresinde bulunan Karaburun İcra Müdürlüğü adresinde aynı şartlarla ile ikinci artırmaya "çıkaracaklardır. Bu arttırmada da bu miktar ekte edilememişse taşınmazlar en çok artıranın taahhüdü saktı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arturana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan Başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artrmaya iştirak edeceklerin tahmin ed8en kıymetinin %20'si nispetindeki pey akçesini veya bu miktar kadar mi birbankanın temsıat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil veriteblir. Resmi ihale, damga pulu, İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve masrafları ile taşınmazların teslim masrafları alıcıya aittir. Taşnmazlann aynından doğan brikmiş vergi borçları üe teüaiiye resmi satış sedeinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ügiitenn (*) bu taşınmazlar üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddiaların! dayanağı belgeler ite (15) gün içinde müdürlüğümüze bıürmeteri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu skS ile saM olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır. 4-Sat$ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133.madcesi gereğince hale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedeli yalırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsien mesul olacaklardır ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil okmacak,bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5-Şartname üan tarihinden itibaren herkesm görebilmesi için müdürlüğümüzde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnefe göndentebffir 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan başkaca bügi isteyenlerin 2009 / 54 Talimat sayılı dosya numarası ile müdüriüğümüze bildirmeleri üan olunur.14.09.2010 (') ilg'ier tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir Basın No: 62738 www.bik.gov.tr