İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Otomobil

Şehir:İzmir
İlçe:Karşıyaka
Kurum:3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/2533 Talimat
Cinsi:Otomobil
Marka:Belirtilmemiş
Model:Belirtilmemiş
Açıklama:İzmir Karşıyaka İcradan İhale ile Satılık Otomobil
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:80.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):40.000,00 TLSatış Tarih: 06.01.2011 Saat : 10:45
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):40.000,00 TLSatış Tarih: 11.01.2011 Saat : 10:45

İlan Metni :

Y.C. KARŞIYAKA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2010/2533 Talimat Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen taşınmaz, açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı ; TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İzmir ili, Karşıyaka İlçesi, Alaybey Mahallesinde kain; Cilt 8, sayfa 730,30 Ada, 2 Parsel de kayıtlı, 598,00 nı2 yüzölçümlü "Kargir Apartman" vasıflı taşınmazda; 2/60 arsa paylı A blok, zemin kal, 2 b.b: no.lu Mesken vasıflı taşınmaz. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Karşıyaka Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.09.2010 tarih ve M.35.6.KAB.0.13/8278 sayılı yazısı gereğince Karşıyaka ilçesi, Alaybey Mah., 30 Ada, 2 Parsel sayılı gayrimenkul, 20.00 m bina derinliğinde inşaata uygun,bitişik nizam,5 bili H=l 5.80 m. Cabarili konut adasına isalxH elmekte olup,parsel üzerinde 1969 yılı ruhsatlı bina bulunmaktadır. TAŞINMAZIN ADRESİ: 1683 Sok. No:8 Eser Apl. Zemin Kal Daire2 Karşıyaka/ İZMİR TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz 2 oda ,1 salon, mutfak, banyo, Hol, koridor, vvc, kiler ve balkondan ibaretlir.2 oda, salon, mutfak, hol, koridorun yer döşemeleri laminant kaplama, kiler, wc, banyo ve balkonun yer döşemeleri ise seramik, ıslak hacimlerde fayanstır. Mutfak alt ve üst dolapları mermer bankolu hazır ahşap mulfak olup, banyoda duş teknesi, duşa kailin, ayaklı lavabo, klozet mevcuttur. Meskenin tavan ve duvarları sıvalı ve badanalı olup, lineere ve kapı doğramalan ahşaptır. 1 oda ve mulfak ışıkiıga bakmakta, 1 oda balkonlu olup mesken arka cephededir. Daire giriş çelik kapıdır. Meskenin brüt alanı 82.00 m2,net alanı 70.00 m2dir. Yapı kullanma izin belgesi tarihi 02.04.1971 olup, binanın yaşı 39, betonarme yapılar için yıpranma payı % '10'dır. Mesken okullara, sağlık kuruluşlanna, ticaret merkezlerine yakındır. Ulaşımı kolaydır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. TAŞINMAZIN KIYMETİ: Bilirkişi tarafından, satışa arzedilen taşınmazın arsa payı ile birlikle toplam değerinin: 80.000,00 TL olduğu belirtilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI 1-Taşınmazın 1. Satışı 11/01/2011 Salı günü tarihinde saal: 10.45'den 10.55'e kadar Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf işhanı No: 82 K3 Karşıyaka 3. icra Müdürlüğünde açık artırma sureliyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu satış ve paylaştırma masraflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla satış 10 gün sonraya bırakılarak; Taşınmazın 2. satışı 21AJ1/2011 Cuma günü tarihinde saat 10.45'den 10.55'e kadar Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada ise, rüçhanlı alacaklılar varsa, alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40'ıhı, satış ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artımıaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakil veya lxı miktar kadar Milli bir Banka'nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga vergisi, tapu alını harç ve masraflan ile KDV alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmamak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile,satış bedelini derhal veya İİKjh.130. maddeye göre verilen süre içinde naklen ödemek zonındadırlar. 4-lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ('I ve irtifak hakkı sahiplerinin lıu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa (Lıir olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabil olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedil ir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yalırmamak sureliyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ellikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynen hükme hacet kalmaksızın Dairemizce lahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isleyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 7-Salısa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaksın, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/2533 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 8-S.ılış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İşbu salısın, gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenlere tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilan olunur. (Ic. If. K. 126) (•) ilgililer tabirine irtifak hakkı salıipleride dahildir. • (Basın: 72520)