İzmir-MENEMEN İcradan Satılık Tarla

Şehir:İzmir
İlçe:Menemen
Kurum:İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2009/1851 TAL
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir-MENEMEN İcradan Satılık Tarla
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:30.180,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.090,00 TLSatış Tarih: 27.08.2010 Saat : 10.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):15.090,00 TLSatış Tarih: 06.09.2010 Saat : 10.00

İlan Metni :

T.C. MENEMEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2009/1851 TAL TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi ve önemli özellikleri: Tapu Kaydı: İzmir İli Menemen İlçesi Seyrek köyü Tapunun 351 ada, 8 parsel, 54 cilt, 5349 sayfada kayıtlı, 6.036,00 m2 yüzölçümlü tarla cinsli taşınmazdır. İMAR DURUMU: Dosyasında, GAYRİMENKULUN GENEL ÖZELLİKLERİ: İzmir İli Menemen İlçesi Seyrek köyünde bulunan taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı bünyede, düz, taşsız, kanaldan sulanabilir, derin profilli, ekilip dikilebilir tarım arazisi niteliğinde olup yöresin de yetişen her türlü ürün (mısır, pamuk, hububat ve yem bitkileri) tarımına müsaittir. Arazi toplulaştırma parseli olup kadastro yolu ve sulama kanalı mevcuttur. Seyrek yerleşim yerine takriben 1,200 metre Güneydoğusunda Ulukent - Seyrek eski yoluna cepheli konumdadır. Menemen Belediyesi mücavir alanı içerisinde ancak uygulama imar planı dışında olduğundan tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın toprak yapısı, yeri, konumu dikkate alındığında piyasada oluşan alım satım rayicine göre 30.180,00.-TL. değerindedir. Satış şartlan: 1 - Satış 27 / 08 /2010 günü saat 10.00 den 10.10 'a kadar Menemen İcra Müdürlüğü Menemen Adliyesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 06 / 09 /2010 günü saat 10.00 den 10.10 'a kadar Menemen İcra Müdürlüğü Menemen Adliyesinde İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde nakit veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde IIK.md. 130 gereğince 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları, taşınmazın teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya IIK.md. 130uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin(*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse IIK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 6-lşbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar ve tebligat yapılamayanlar için II.K m 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 7-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Yukarda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21./.07./.2010 (IIKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir 1-10074 TC. SALİHLİ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No:2009/1056 tal. GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI SALİHLİ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Satılmasına kaim verilen g.menkulün cinsi, kımeti.adedi.evsafı: Salihli ilçesi Durasıllı Kasabası , 1056 Parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmaz 570 m2 miktarında olup zemin durumu itibariyle 2 KATLI BETONORME BİNA konumundadır.Taşınmaz bir köşe parsel konumunda olup, zemin katında 3 dükkan vardır.Dükkanlar demir kepenklidir.Zemin kattaki dükkanlar takriben 230 m2 miktarmdadır.Emek sokaktan arka bahçeye büyük bir demir kapı ile girilmektedn.Birinci katta ise yan yana çift daire olarak 2 mesken bulunmaktadr.Meskenlerin özellikleri aynı olup 3 oda .salon .mutfak, banyo WC 'den ibarettir.Pencere doğramaları derriirjç kapılar ahşaptır.Çatı yoktur.Elektrik ve suyu mevcuttur.Ulaşımı çok kolay olup taşınmaz köy içindedir.Arka bahçede açık sayası bulunmaktadır. Taşınmazı tamamı borçlular adına kayıtlıdır.. Taşınmazın muhammen bedeli 140.000.00 TL dir, 1-Birinci artırma 14/09/2010 güiîü saat: 14:30-14:40 saatleri arasında Salihli 1 .İcra Müdürlüğü odasında açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 im ve rüçhanh cilacaklılar varsa alacaldan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere, 24 /09/2010 günü saat: 14:30-14:40 saatleri arasında Salihli I.İcra Müdürlüğü odasmda ikinci artırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da g.menkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından, fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi îazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahinin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV ve tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek.sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu g.menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye kasılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasmdaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname .ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alacıya bir örneği gönderilebilir. 6- İşbu satışın gazetede yayınlanan ilanı IIK127.maddesi gereğince tapuda adresi ve diğer bilgileri bulunmayan ilgililer için tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilan olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaifmicabil etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1056 Tal. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur .19.07 2010 . (lc.lfK.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 1-10021