İzmir-ÖDEMİŞ 2. İCRA DAİRESİ

Şehir:İzmir
İlçe:Ödemiş
Kurum:2. İcra Dairesi
Dosya No:2010/868 TAŞINMAZIN
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir-ÖDEMİŞ 2. İCRA DAİRESİ
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:72.560,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):36.280,00 TLSatış Tarih: 28.06.2010 Saat : 13:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):36.280,00 TLSatış Tarih: 08.07.2010 Saat : 13:30

İlan Metni :

T.C. ÖDEMİŞ 2. İcra Dairesi Dosya No :2010/868 TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi.kıymeti, evsafı : TAPU KAYDI : İzmir ili.ödemiş ilçesi, Küçük Avulcuk Köyü Akmezarlık mevkii 15 pafta, 1007 parsel sayılı tapımun 9cilt sayfa 1029'da kayıtlı taşınmazdır İMAR DURUMU ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :Taşınrriaz 1007 parsel tapuda tarla vasfındadır. MUHAMMEN BEDELİ: Satışa konu taşınmaz 1007 parselin satış bedeli 72.560,-TL (yetmişikibmbeşyüzatmışTürkLirası) olup bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkanlmıştır, SATIŞ ŞARTLARI: 1- Taşınmaz 1007 parselin birinci satışı 28/06/2010 günü olup; satış; saat:13.30'den 13.40'a kadar, Ödemiş Adliyesi Ön bahçesi- Ödemiş/İzmir adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ını ve ruçhaplı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış :ve paylaştırma masraflannı, geçmesi-şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tâahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmazla 1007 parselin ikinci artırma günü:08/07/2010 tarihinde olup; satış; saatış 13.30'den 13.40'a kadar, ödemiş Adliyesi ön bahçesi- Ödemiş/İzmir adresinde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40 'nı ve satış ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi,KDV.tapu alım harcı ve masraflanrgayrimenkulün teslim masrafları alıcıya aittîr.Tapu satım harcı.taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir. 3-Taşınmazı satın alanlarjhaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıylajhalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya IIKmd.130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. 4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.Bu fark varsa öncelikle yatınlan teminattan tahsil edilir. 6- İşbu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda kayıtlı olmayanlar içinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Saoşı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda numarası yazılı dosya numarasıyla(2010/868) müdürlüğümüze başvurmalan ilân olunur. 17/05/2010 (IIK m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir i-6884