İzmir Ödemiş İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:İzmir
İlçe:Ödemiş
Kurum:1 .icra dairesi
Dosya No:2009/261 Esas
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:İzmir Ödemiş İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:99.720,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):49.860,00 TLSatış Tarih: 22.04.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):49.860,00 TLSatış Tarih: 02.05.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. ödemiş / İzmir 1 .icra dairesi 2009/261 Esas TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı: Taşınmağın Bilgileri; Taşınmaz Mal Taşınmazın Adresi^Ödemiş / İZMİR Taşınmazın Yüzölçümü : Taşınmazın Özellikleri;_ 1.Taşınmaz rödemiş ilçesi Datbey köyü Sarıharım mevkiinde kain.kadastronun 27 pafta,647 parselinde kayıtlı 22.800,00 m2 yüzölçümlü Tada vasfında taşınmaz.Derin topraktır .parsel düzdür.Sulama suyu bulunmaktadır.Borçlunun hissesi 1/2 dir. 2. Taşınmaz : Ödemiş ilçesi Datbey köyü köyü civarı mevkiin de kain, kadastronun 23 pafta,555 parselinde kayıtlı 4.540,00 m2 yüzölçümlü Tarla vasfında taşınmaz. 2.derece arkeolojik sit alanıdır.Derin topraktır.Sulama suyu bulunmamaktadır.Parsel içinde 3 ila 20 arasında 24 adet zeytin ağacı, 15 yaşlarında 1 adet ceviz ağacı, 1 adet erik ağacı bulunmak tadır.Yine parsel üzerinde 780,00 m2 büyüklüğünde etrafı açık tek katlı besi damı mevcuttur, içeri sinde yemlik ve su yalağı mevcuttur.Elektrik ve suyu mevcut kullanılır durumdadır.Borçlunun hissesi tamdır. 3. Taşınmaz : Ödemiş ilçesi İnönü mh. Anacık çeşmesi mevkiinde kain, kadastronun 106 pafta ,795 ada, 21 parselinde kayıtlı 11.080,00 m2 yüzölçümlü Tarla vasfında taşınmaz.lmar planı dışında.belediye mücavir alan içerisindedir.Parselin yola cephesi yoktur.Komşu parsellerden geçit hakkı aldığında.komşu parsellerden 5,00 m çekmek şartıyla 250,00 m2 kadar bağ-bahçe evi yapılabilir. Derin topraktır. Sulu ma suyu bulunmaktadır.Borçlunun hissesi tamdır. Takdir Olunan Kıymeti;_647parsel: 96.900,00 TL (Borçlunun hissesi 1/2) 555 parsel: 167.620,00 TL (Borçlunun hissesi tam) 21 parsel : 99.720,00 TL (Borçlunun hissesi tam) KDV Oranı L 1. Satış Günü^22/04/2011 Cuma günü 647 parsel : 10:00-10:10 555 parsel :10:15-10:25 21 parsel : 10:30-10:40 2. Satış Günü^02/05/2011 Pazartesi günü aynı saatlerde Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartları: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte ödemiş Adliyesi ön Bahçesi'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 1/2 tapu harcı, tellaliye harcı ve aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/261 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İC.İf.K.126) 03/02/2011 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No :27 i-1774 www.bik.gov.tr